JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mum­mut ja pa­pat tar­vit­se­vat hoi­ta­jia

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.1.2021 7.00

Juttua muokattu:

21.1. 13:19
2021012113193720210122070000
Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

– Mi­nus­ta ei iki­nä pi­tä­nyt tul­la lä­hi­hoi­ta­jaa, mut­ta niin vain val­mis­tun ke­vääl­lä lä­hi­hoi­ta­jak­si, ker­too tyr­nä­vä­läi­nen Hen­na Kok­ko­nen.

Lä­hi­hoi­ta­jan opin­not ovat ol­leet Kok­ko­sen mie­les­tä kiin­nos­ta­via ja en­nak­ko-ole­tuk­set ovat mur­tu­neet opin­to­jen ai­ka­na. En­nen van­hus­puo­len har­joit­te­lun aloi­tus­ta hän ajat­te­li, et­tei iki­nä tee töi­tä van­hus­ten kans­sa.

– Yl­lä­tyk­sek­se­ni tyk­kään ol­la van­hus­ten kans­sa. Heil­tä saa tosi pal­jon, ko­ros­taa Kok­ko­nen.

Kok­ko­sen mie­les­tä on tär­keä ker­ryt­tää työ­ko­ke­mus­ta ja pääs­tä nä­ke­mään eri­lai­sia puo­lia lä­hi­hoi­ta­jan lu­kui­sis­ta työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Hän ko­kee, et­tä lä­hi­hoi­ta­jan työs­sä on help­po toi­mia us­ko­vai­se­na.

Ison per­heen, opis­ke­lun ja keik­ka­työn yh­dis­tä­mi­nen on usein kel­lon kans­sa juok­se­mis­ta, mut­ta ei mah­do­ton­ta. Lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­to on Kok­ko­sel­le jo nel­jäs. Kak­si en­sim­mäis­tä hän opis­ke­li nuo­re­na, kak­si myö­hem­min per­heel­li­se­nä.

– Jäin yk­sin las­ten kans­sa vuon­na 2012. Kun pa­him­mas­ta sel­vi­sin, tun­sin, et­tä ha­lu­an jo­tain omaa, pe­rus­te­lee Hen­na Kok­ko­nen opis­ke­lui­den­sa al­kua.

Hän suo­rit­ti en­sin lii­kun­na­noh­jaa­jan pe­rus­kurs­sin ja myö­hem­min myös avoi­men yli­o­pis­ton kaut­ta kas­va­tus­tie­teen pe­ru­so­pin­not tar­koi­tuk­se­naan jat­kaa opin­to­ja yli­o­pis­tos­sa.

Haa­veet yli­o­pis­to-opis­ke­lus­ta jäi­vät taka-alal­le, kun Kok­ko­nen jäi pää­sy­ko­keis­sa pa­rin pis­teen pää­hän si­sään­pää­sys­tä. Hän on kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen tä­män het­ken ti­lan­tee­seen­sa ja tyk­kää lä­hi­hoi­ta­jan työs­tä.

– Tie­dän, et­tä oli­sin vä­syt­tä­nyt it­se­ni ja lap­se­ni yli­o­pis­to-opin­noil­la. Las­ten­tar­ha­o­pet­ta­ja­na oli­sin ai­na töis­sä päi­vä­ko­dis­sa, en­kä tie­dä, jak­sai­sin­ko sitä, ker­too Kok­ko­nen, joka on it­se­kin suur­per­heen äi­ti.

Tu­le­vai­suu­des­sa töi­tä on var­mas­ti, jos ter­veyt­tä riit­tää.

– Kaik­ki mah­dol­li­nen tun­nu­taan vie­vän ul­ko­mail­le, mut­ta mum­mu­ja ja pap­po­ja, sa­moin kuin lap­sia ei ol­la vie­mäs­sä mi­hin­kään. He tar­vit­se­vat hoi­ta­jia ai­van var­mas­ti, iloit­see Kok­ko­nen.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys