JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Näkötornista on helppo ihastella

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.8.2022 10.00

Juttua muokattu:

25.8. 13:33
2022082513334420220828100000

Pau­la Heik­ki­lä

Ris­to Si­vo­nen on pääs­syt ai­ti­o­pai­kal­ta seu­raa­maan kah­det Su­vi­seu­rat. Hän toi­mi Lo­pel­la vuon­na 2022 vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä, ja muis­taa hy­vin myös ai­kai­sem­mat, vuo­den 2012 Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut. Tuol­loin hän toi­mi seu­ra­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä.

Si­vo­nen muis­te­lee vuo­den 2012 Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lua. Oli kes­ki­viik­ko ja jär­jes­te­lyt lop­pu­suo­ral­la.

– Sii­nä oli kak­si mies­tä kon­tal­laan telt­ta­sa­kas­tin lat­ti­al­la. Oli­ko­han ky­sy­myk­ses­sä hil­jai­nen ru­kous­het­ki? ”Hei, tääl­tä löy­tyi Bib­lia”, toi­nen to­te­si ja het­ken pääs­tä kuu­lui: ”Ja tääl­tä löy­tyi nip­pu sä­es­tys­kir­jo­ja”. Sa­kas­tin ta­va­rat oli­vat siis kul­keu­tu­neet ihan oi­ke­aan paik­kaan Lu­mi­jo­el­ta.

Si­vo­nen oli sil­loin seu­ra­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä.

– Jär­jes­te­lyi­hin kuu­lui lu­kui­sia yk­si­tyis­koh­tia: seu­ra­oh­jel­man muo­tou­tu­mi­nen pu­hu­ji­neen, kant­to­rei­neen ja kuu­lut­ta­ji­neen sekä sa­kas­tin mie­hi­tyk­si­neen, lau­an­tai-il­lan eh­tool­lis­jär­jes­te­lyt, sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­kirk­ko­jen jär­jes­tä­mi­set ja iso­jen ko­kous­ten jär­jes­te­lyt, Si­vo­nen lu­et­te­lee.

Su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä on pal­jon eri­lai­sia teh­tä­viä ja vas­tui­ta.

– Ovat­han nuo ai­van kes­keis­tä su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyä, mut­ta sil­ti vain pie­ni osa sitä ko­ko­nai­suut­ta ja työ­tä, joka ta­pah­tuu en­nen kuin tors­tain aat­to­seu­rois­sa kuu­luu ym­pä­ri seu­ra­ken­tän: ”Aloi­tam­me seu­rat”, Si­vo­nen ker­too.

Räys­kä­län len­to­kent­tä va­li­koi­tui en­sim­mäi­sen ker­ran su­vi­seu­ra­ken­täk­si vuon­na 2012, jol­loin pää­vas­tuul­li­se­na jär­jes­tä­jä­nä oli Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tys.

– Sain tii­viis­ti seu­ra­ta ja ol­la mu­ka­na jär­jes­te­lyis­sä sii­tä as­ti, kun Es­poon ja Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­set oli­vat vuo­si­ko­kouk­sis­saan päät­tä­neet ha­kea toi­sis­taan tie­tä­mät­tä su­vi­seu­ra­vas­tuu­ta vuon­na 2009. Saim­me kat­sel­moi­da muu­ta­mia alu­ei­ta, mut­ta Räys­kä­län kent­tä osoit­tau­tui kai­kil­la mit­ta­reil­la par­haak­si vaih­to­eh­dok­si, Si­vo­nen sa­noo.

– Tut­tu paik­ka on hel­pot­ta­nut mo­nel­la ta­paa jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on työ­tä: osin on sa­mo­ja vas­tuu­hen­ki­löi­tä ja val­mii­ta hy­väk­si ko­et­tu­ja to­teu­tus­suun­ni­tel­mia.

Si­vo­sel­la tä­män vuo­den nä­kö­a­la­paik­ka oli vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan sih­tee­rin teh­tä­vä. En­nak­ko­vies­tin­nän tar­pei­den vuok­si vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan teh­tä­vät ja­kaan­tu­vat koko jär­jes­te­ly­a­jal­le.

– Vies­tin­tä­toi­mi­kun­ta on kes­kei­sel­tä roo­lil­taan pal­ve­luor­ga­ni­saa­tio, jon­ka asi­ak­kai­ta ovat pää­toi­mi­kun­nan ja hal­lin­non työ­ryh­män li­säk­si kaik­ki muut toi­mi­kun­nat, jär­jes­te­ly­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set, me­dia ja vi­ra­no­mai­set, Si­vo­nen to­te­aa.

– Nä­kö­tor­nis­ta­ni olen saa­nut ihail­la niin jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on muo­dos­tu­mis­ta kuin sen toi­min­taa, hän li­sää.

Tä­män vuo­den vas­tuu­hen­ki­löil­lä ei ole ol­lut mah­dol­li­suut­ta käy­tän­nön har­joit­te­luun it­se ta­pah­tu­man ai­ka­na, mut­ta työs­sä mu­ka­na ole­vat ovat saa­neet eri­no­mais­ta tu­kea niin Mu­hok­sen kuin Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­ti­ol­ta. Ti­lan­net­ta on aut­ta­nut jat­ku­vas­ti ja­los­tu­va Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­oh­je Pää­sy ai­kai­sem­pien jär­jes­tä­jien do­ku­ment­tei­hin sekä SRK:n laa­jen­tu­nut tuki ovat ol­leet en­si­ar­vois­ta.

Si­vo­nen poh­tii, on­ko vuo­den 2012 ja 2022 Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä jo­ta­kin ero­a­vai­suuk­sia.

– Vuo­teen 2012 ver­ra­ten huo­mat­ta­va ero on so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vien laa­je­ne­va käyt­tö. Su­vi­seu­rat.fi-net­ti­si­vu­jen li­säk­si tie­toa jär­jes­te­ly­jen ete­ne­mi­ses­tä on ja­et­tu SRK:n pe­rus­ta­mien Fa­ce­book-, Yo­u­Tu­be-, Ins­tag­ram-, Twit­ter- ja Flickr-ka­na­vien kaut­ta.

– Ru­kouk­sem­me on, et­tä myös näi­den ka­na­vien kaut­ta Hy­vän Pai­me­nen ää­ni ta­voit­tai­si myös sin­ne, mis­sä sekä Su­vi­seu­rat ta­pah­tu­ma­na et­tä us­kom­me on täy­sin vie­ras, Si­vo­nen to­te­aa.

Lo­pen vuo­den 2022 Su­vi­seu­ro­jen ajan Si­vo­nen toi­mi me­di­a­kes­kuk­sen apu­na vii­meis­tel­len me­di­a­tie­dot­tei­ta ja mui­ta me­di­an vas­taus- ja tie­to­pyyn­tö­jä. Täs­sä yh­tey­des­sä hän ta­pa­si usei­ta me­di­an edus­ta­jia. Toi­mit­ta­jat ja ku­vaa­jat oli­vat ko­ke­neet ole­van­sa ter­ve­tul­lei­ta Su­vi­seu­roi­hin – hei­tä au­tet­tiin työs­sään ja heis­tä pi­det­tiin huol­ta.

– Sain myös seu­ra­ta lä­hel­tä sitä hek­tis­tä ja kii­reis­tä työ­tä, jota Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tuot­ta­mi­nen, net­ti­si­vus­ton ja muun so­men yl­lä­pi­to vaa­ti. Muun mu­as­sa hel­tei­nen sää ai­heut­ti oman li­sä­vä­rin­sä. Ihail­len to­te­sin, et­tä Tai­vaan Isä on an­ta­nut ih­mi­sil­le lah­jo­ja ja ha­lua teh­dä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä.

– Kos­ket­ta­van het­ken koin, kun sain me­di­a­kes­kuk­ses­sa ol­la to­dis­ta­mas­sa, kun uk­rai­na­lai­nen ryh­mä ko­koon­tui pie­neen seu­ra­het­keen.

Kau­ha­van or­ga­ni­saa­ti­o­ta oli myös vies­tin­nän osal­ta tu­tus­tu­mas­sa jär­jes­te­lyi­hin.

– Jääm­me ru­kouk­sin muis­ta­maan en­si ke­sän su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jä, Si­vo­nen to­te­aa.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys