JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Nä­kö­vam­mai­se­na nä­ke­vien maa­il­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.1.2021 7.00

Juttua muokattu:

4.1. 11:23
2021010411232820210105070000
Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Ma­ria Nie­mi­nen

Ou­lu­lai­nen Ol­li Mik­ko­nen on ol­lut so­kea syn­ty­mäs­tään as­ti. – Olen nä­ke­vien maa­il­mas­sa kuin vie­raan maan kan­sa­lai­nen, hän ku­vai­lee.

Mik­ko­nen poh­tii, et­tä jos nä­kö­vam­mai­set eläi­si­vät kes­ke­nään au­ti­ol­la saa­rel­la, siel­lä puut­kin oli­si mer­kit­ty pis­te­kir­joi­tuk­sel­la.

Mik­ko­nen ker­too tar­vit­se­van­sa uu­sis­sa pai­kois­sa tie­toa ym­pä­ris­tös­tä. Kun hän op­pii hah­mot­ta­maan ti­lat ja kul­ku­väy­lät esi­mer­kik­si jon­kun ko­to­na, hän sel­vi­ää oma­toi­mi­ses­ti.

– Yri­tän ol­la ta­val­li­nen rin­nal­la­kul­ki­ja, ja voin an­taa nä­ke­vien elä­mään toi­sen­lai­sia ulot­tu­vuuk­sia. Tämä li­sää ko­ke­mus­ta, et­tä elän nä­ke­vien kans­sa sa­mas­sa maa­il­mas­sa, Mik­ko­nen poh­dis­ke­lee.

– Sil­loin täl­löin tar­vit­sen apua, saa­tan esi­mer­kik­si ky­syä mitä jos­sain lu­kee. Ti­lan­teen ke­ven­tä­mi­sek­si voin ker­toa jon­kun haus­kan vit­sin. Näil­lä kei­noil­la usein sel­vi­än, vaik­ka apua ei ole ai­na help­po saa­da. Nä­ke­vien on vai­kea aset­tua nä­kö­vam­mai­sen ase­maan.

Mik­ko­nen iloit­see, et­tä on pääs­syt mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­hön uu­des­sa ko­ti­kau­pun­gis­saan Ou­lus­sa.

– La­jit­te­len tie­dos­toik­si kaik­ki Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­le­tut vir­ret ja lau­lut vuo­des­ta 2012 eteen­päin. Olen it­se kir­joit­ta­nut oh­jel­mis­ton, joka hel­pot­taa la­jit­te­lua huo­mat­ta­vas­ti.

Mik­ko­nen ker­too ole­van­sa kiin­nos­tu­nut Raa­ma­tun tut­ki­mi­ses­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Hä­nen ei ole ai­na help­po löy­tää yh­tei­siä pu­hee­nai­hei­ta tois­ten kans­sa.

– Seu­rois­sa on mu­ka­va pääs­tä vaih­ta­maan jo­ku­nen sana esi­mer­kik­si lau­le­tuis­ta vir­sis­tä.

Mu­siik­ki on kuu­lu­nut Mik­ko­sen elä­mään ai­na. Hän on opis­kel­lut­kin mu­siik­kia, mut­ta on ha­lun­nut pi­tää sen vain har­ras­tuk­se­na.

– Lap­se­na ja nuo­re­na olin kiin­nos­tu­nut mu­sii­kis­ta, säh­kö­va­lo­jen toi­min­nas­ta, ra­di­ois­ta ja ka­set­tien kor­jaa­mi­ses­ta.

– Opin soit­ta­maan pi­a­noa yh­den vuo­den ikäi­se­nä. Soi­tin sil­loin Sy­lii­si hel­lään sul­je yh­del­lä kä­del­lä, Mik­ko­nen hy­myi­lee.

Lue koko haas­tat­te­lu täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys