JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ni­mi­päi­vy­ri: Ja­lo­su­kui­nen vie­ras, Sen­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.12.2020 6.15

Juttua muokattu:

18.12. 14:28
2020121814282620201223061500

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Hel­mi Yr­jä­nä

Sen­ni Jo­ki­ta­lol­la, 12, on jou­lu­kuus­sa juh­lia: jou­lun li­säk­si syn­ty­mä­päi­vät ja jou­lu­aa­ton aat­to­na ni­mi­päi­vä. Lap­pa­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va tyt­tö on kuu­den­nel­la luo­kal­la ja har­ras­taa muun mu­as­sa pi­a­non­soit­toa ja piir­tä­mis­tä.

Sen­nin nimi oli äi­din idea.

– Mi­nul­la on nel­jä van­hem­paa sis­koa ja äi­ti oli aja­tel­lut, et­tä jos vie­lä tyt­tö saa­daan, niin sii­tä tu­lee Sen­ni. Äi­ti oli näh­nyt jos­sa­kin Sen­ni-ni­men ja aja­tel­lut, et­tä sii­nä­pä kau­nis nimi ty­töl­le! Ja kun syn­nyin, niin äi­din mie­les­tä näy­tin­kin ihan Sen­nil­tä, niin sii­tä tuli sit­ten ni­me­ni.

Sen­nil­lä on ol­lut usei­ta­kin lem­pi­ni­miä, mut­ta useim­mi­ten hän­tä kut­su­taan kui­ten­kin Sen­nik­si.

– Pi­dän ni­mes­tä­ni, ja se kuu­los­taa ihan omal­ta ni­mel­tä­ni.

Sen­ni-ni­men taus­tas­ta on Pent­ti Lem­pi­äi­sen (1999) mu­kaan kak­si tul­kin­taa. Toi­nen tul­kin­ta on, et­tä Sen­ni on läh­töi­sin krei­kan­kie­li­ses­tä ni­mes­tä Eu­ge­ni­os, joka tar­koit­taa ’ja­lo­su­kuis­ta’. Toi­sen tul­kin­nan mu­kaan Sen­ni on muun­nos Sen­jas­ta, joka taas tu­lee krei­kan­kie­li­ses­tä ni­mes­tä Xe­nia, joka on joh­dos ’vie­ras­ta’ tar­koit­ta­vas­ta sa­nas­ta xe­nos. Sen­ni on siis ai­ka yl­häi­nen nimi, joka tar­koit­taa sa­maan ai­kaan ja­lo­su­kuis­ta ja vie­ras­ta.

– En ole tu­tus­tu­nut ai­em­min ni­me­ni his­to­ri­aan, mut­ta kuu­los­taa ai­ka ki­val­ta ol­la ja­lo­su­kui­nen vie­ras. Vaik­ka ei tun­nu sil­tä, et­tä oli­sin mi­ten­kään yl­häi­nen, Sen­ni hy­myi­lee.

– Mut­ta tyk­kään kyl­lä vie­rail­la ka­ve­rei­den ja serk­ku­jen luo­na, ja kä­vi­sin use­am­min­kin, jos oli­si pa­rem­mat kul­ku­yh­tey­det.

Sen­ni ei ole ko­vin ylei­nen nimi, vaik­ka sitä on an­net­tu ty­töil­le ni­mek­si 1800-lu­vul­la. Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa Sen­ni-ni­men on saa­nut 2905 tyt­töä, jois­ta yli puo­let on syn­ty­nyt 2000-lu­vul­la. Sen­nil­lä on siis sa­ma­ni­käi­siä kai­mo­ja.

– Yh­den ka­ve­rin nimi on Sen­ni, mut­ta en tun­ne mui­ta sa­man­ni­mi­siä.

Sen­nin ni­mi­päi­väs­tä tie­tää, et­tä jou­lu on ihan koh­ta. Ni­men mer­ki­tyk­sen kan­nal­ta on ni­mi­päi­vä sat­tu­nut hy­vin so­pi­val­le koh­dal­le juu­ri en­nen jou­lua. Kai­kis­ta ja­lo­su­kui­sin ja kor­kein vie­ras, Jee­sus, saa­puu jou­lu­na kaik­kiin ko­tei­hin. Sen­ni odot­taa jou­lua.

– Odo­tan sitä, kun jou­lu­na koko per­he on yh­del­lä kool­la. Kos­ka nel­jä si­sa­rus­ta­ni on muut­ta­nut jo pois ko­toa niin har­vem­min enää nä­kee kaik­kia yh­tä ai­kaa, mut­ta jou­lu­na nä­kee. On mu­ka­va ol­la yh­des­sä ja pe­la­ta yh­des­sä lau­ta­pe­le­jä ja teh­dä kaik­kea ki­vaa.

Läh­teet: Lem­pi­äi­nen, Pent­ti 1999: Suu­ri etu­ni­mi­kir­ja; Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kus

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys