JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”On to­del­lis­ta ar­moa, et­tä syn­nit ovat an­teek­si”

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
22.5.2017 6.28

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120170522062800

– Ha­lu­at­ko mais­taa ko­li­koi­ta?

To­go­lai­nen Rei­ne Gnim­tou kuo­rii isot jams­si­juu­ret, pa­loit­te­lee ja huuh­te­lee peu­ka­lon­ko­koi­set loh­kot val­miik­si fri­tee­raus­ta var­ten. öl­jy po­rei­lee hii­li­lie­den alu­mii­ni­kat­ti­las­sa, ja het­ken pääs­tä kuu­mat jams­si­loh­kot, ewen kie­lel­lä ko­li­kot, ovat val­mii­ta syö­tä­väk­si si­pu­li­sen to­maat­ti­kas­tik­keen kans­sa.

Ho­tel­li, jon­ka ra­vin­to­las­sa Rei­ne työs­ken­te­lee kok­ki­na, on myy­ty uu­sil­le omis­ta­jil­le, ja töi­den jat­ku­mi­nen on epä­var­maa.

– Nyt mi­nul­la on puo­len vuo­den työ­so­pi­mus, en­kä tie­dä, jat­ku­vat­ko työt sen jäl­keen.

Rei­ne ha­lu­ai­si pe­rus­taa oman pie­nen ruo­ka­pai­kan, kos­ka työn­te­ki­jä­nä palk­ka on ma­ta­la ei­kä töi­tä ole help­po saa­da. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen vaa­tii pal­jon, ja Rei­ne toi­voo­kin, et­tä sai­si pe­rus­tet­tua yri­tyk­sen vii­den vuo­den si­säl­lä.

– Ju­ma­la tie­tää mei­dän toi­veem­me. Odo­tan, et­tä hän an­taa asi­at omal­la, oi­ke­al­la ajal­laan.

Rei­ne sai pa­ran­nuk­sen ar­mon vuon­na 2003.

– Van­hem­pa­ni oli­vat tyy­ty­väi­siä, vaik­ka ei­vät ole­kaan us­ko­mas­sa. Heis­tä on hyvä, et­tä täs­sä kir­kos­sam­me toi­min­ta on rau­hal­lis­ta. Tääl­lä on pal­jon ka­ris­maat­ti­sia kirk­ko­ja, jois­sa ju­ma­lan­pal­ve­lus on jok­seen­kin ää­ne­käs­tä ja rie­ha­kas­ta.

To­gon pää­kau­pun­gis­sa Lo­mes­sa on kol­mi­sen­kym­men­tä us­ko­vais­ta nuor­ta. Osa pää­see har­voin seu­roi­hin pit­kän mat­kan vuok­si. Rei­ne asuu kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä kir­kos­ta, jon­ka nimi on suo­mek­si An­teek­si­an­ta­muk­sen temp­pe­li.

– Jär­jes­täm­me nuor­ten kans­sa muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa ta­pah­tu­man. Kok­kaam­me ruo­kaa, syöm­me, lu­em­me Raa­mat­tua ja lau­lam­me ewek­si kään­net­ty­jä lau­lu­ja.

Rei­ne on ha­ke­nut kah­des­ti vii­su­mia Suo­meen, kun ys­tä­vä­per­he ha­lu­si kut­sua hä­net vie­raak­seen. Mo­lem­mil­la ker­roil­la tuli kiel­tei­nen pää­tös, kos­ka Suo­men vi­ra­no­mai­set ei­vät us­ko­neet, et­tä hän pa­lai­si ta­kai­sin To­goon.

– Kun sain pää­tök­sen, olin to­del­la su­rul­li­nen. Us­kon, et­tä oli­sin saa­nut pal­jon us­ko­vai­sia ys­tä­viä, jos oli­sin pääs­syt Suo­meen.

Fa­ce­boo­kis­sa Rei­ne jut­te­lee muu­ta­man us­ko­vai­sen ys­tä­vän kans­sa.

– Oli­si mu­ka­va saa­da li­sää ys­tä­viä, tul­kaa tän­ne vie­rai­lul­le. Mai­dem­me vä­lil­lä on suu­ria ero­ja, mut­ta tur­val­lis­ta tääl­lä­kin on. Ja on sama us­ko.

Rei­ne iloit­see us­kos­ta, sii­tä, et­tä on syn­nit an­teek­si.

– Us­kon myö­tä mi­nul­la on toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä. On to­del­lis­ta ar­moa, et­tä syn­nit ovat an­teek­si.

Teks­ti: Mik­ko Ju­vo­nen

Kuva: Satu Ju­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.5.2017

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys