JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Päihderiippuvuuden kanssa ei kannata jäädä yksin – apua on olemassa

Puhutaan maasta ja taivaasta
26.11.2021 8.05

Juttua muokattu:

26.11. 09:30
2021112609301620211126080500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Päih­teet kos­ket­ta­vat mo­nia us­ko­vai­sia: joko oma­koh­tai­ses­ti tai lä­heis­ten kaut­ta. Päih­de­riip­pu­vuus on va­ka­va sai­raus, joka ai­heut­taa val­ta­via on­gel­mia sekä käyt­tä­jäl­le et­tä lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le ih­mi­sil­le.

Riip­pu­vuu­des­ta on mah­dol­lis­ta toi­pua: tar­jol­la on mo­nen­lais­ta apua. Myös­kään lä­heis­ten ei tar­vit­se jää­dä haas­tei­den kans­sa yk­sin.

Vai­ke­al­la het­kel­lä voi lait­taa kä­det ris­tiin: Ju­ma­lal­le ei ole mi­kään mah­do­ton­ta.

Päih­de­riip­pu­vuus ai­heut­taa ma­sen­nus­ta

Päih­de­riip­pu­vuus on Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n tau­ti­luo­ki­tuk­sen mu­kaan sai­raus (ICD-10). Se voi ke­hit­tyä eri ai­nei­siin, ku­ten al­ko­ho­li, ni­ko­tii­ni, bent­so­di­at­se­pii­nit, kan­na­bis, opi­aa­tit ja am­fe­ta­mii­ni.

Luon­tee­no­mais­ta riip­pu­vuu­del­le on ai­neen käy­tön pa­ko­no­mai­suus ja käyt­tö­hi­mo hai­tois­ta huo­li­mat­ta. Riip­pu­vuus syr­jäyt­tää it­ses­tään huo­leh­ti­mi­sen, har­ras­tuk­set, ih­mis­suh­teet ja kou­lu­tuk­sen tai työn. Sii­hen liit­tyy myös ky­ke­ne­mät­tö­myys tun­nis­taa tai myön­tää riip­pu­vuu­den ai­heut­ta­mia oi­rei­ta ja hait­to­ja.

Vaik­ka ma­sen­tu­nei­suus on yleis­tä päih­de­riip­pu­vai­sil­la, heil­lä ei ole enem­pää mie­len­ter­vey­son­gel­mia kuin muul­la­kaan vä­es­töl­lä. Masen­nus, unet­to­muus, ah­dis­tu­nei­suus, pel­ko­ti­lat, it­se­sää­li ja yk­si­näi­syys ovat usein seu­raus­ta päih­de­riip­pu­vuu­des­ta, ei toi­sin­päin.

Moni mu­ka­na työ­e­lä­mäs­sä

Noin 10 pro­sent­tia päih­tei­tä käyt­tä­vis­tä sai­ras­tuu jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa päih­de­riip­pu­vuu­teen. Suo­mes­sa ar­vi­oi­daan ole­van noin 400 000 päih­de­riip­pu­vais­ta, jois­ta suu­ri osa on mu­ka­na työ­e­lä­mäs­sä. Ikä tai so­si­aa­li­nen ase­ma ei vai­ku­ta sii­hen, sai­ras­tuu­ko ih­mi­nen.

Riip­pu­vuuk­sia on eri­as­tei­sia: pää­a­si­as­sa hoi­to ta­pah­tuu avo­hoi­dos­sa, mut­ta vai­kea-as­tei­sis­sa kroo­nis­tu­neis­sa riip­pu­vuu­den muo­dois­sa pit­kä­ai­kai­nen hoi­to ja kun­tou­tus ovat pai­kal­laan.

Lä­heis­riip­pu­vuus oi­rei­lee mo­nin ta­voin

Lä­heis­riip­pu­vuus on tun­ne-elä­mää, psyy­keä ja käyt­täy­ty­mis­tä muo­vaa­va tila, joka voi oi­reil­la hy­vin mo­nin eri ta­voin. Tyy­pil­li­siä oi­rei­ta ovat uu­pu­mus, ah­dis­tus, ma­sen­nus, yli­vas­tuul­li­suus, vas­tuut­to­muus, suo­rit­ta­mi­nen, oma­voi­mai­suus, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen on­gel­mat, pel­ko­ti­lat, viha, syö­mis­häi­ri­öt sekä ke­hon ki­pu­ti­lat.

Riip­pu­vuu­den juu­ret ovat usein lap­suu­den ih­mis­suh­teis­sa, mut­ta kuka vain voi sai­ras­tua elä­es­sään jon­kun voi­mak­kaan il­mi­ön lä­hei­syy­des­sä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si päih­de­riip­pu­vuus, pe­li­riip­pu­vuus, mie­len­ter­veys­häi­ri­öt, nar­sis­mi, työ­nar­ko­ma­nia, tun­teet­to­muus sekä hen­ki­nen ja fyy­si­nen vä­ki­val­ta.

Vai­ke­as­sa ih­mis­suh­tees­sa ei ole ti­laa ta­sa­ver­tai­sel­le vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le, avoi­mel­le tun­tei­den il­mai­sul­le, ris­ti­rii­to­jen re­hel­li­sel­le kä­sit­te­lyl­le tai ter­veel­le kiin­ty­myk­sel­le. Re­ak­ti­o­na näi­hin epä­ter­vei­siin ih­mis­suh­tei­siin ih­mi­nen omak­suu sel­viy­ty­mis­kei­no­ja, jot­ka en­nen pit­kää ai­heut­ta­vat on­gel­mia it­sel­le ja lä­hi­pii­ril­le – ja puh­ke­aa lä­heis­riip­pu­vuus.

Mis­tä apua?

Päih­de­on­gel­miin on tar­jol­la apua mo­nil­ta eri ta­hoil­ta: avo­hoi­to, lai­tos­hoi­to, A-kli­nik­ka, päih­de­sai­raa­la, ver­tais­tu­ki­ryh­mät, aut­ta­vat pu­he­li­met, seu­ra­kun­ta sekä eri­lai­set net­ti­si­vus­tot.

Päih­de­huol­lon pal­ve­luis­ta ja muis­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta suu­rin osa on kun­tien tuot­ta­mia. Jokai­sel­la Suo­mes­sa py­sy­väs­ti asu­val­la on oi­keus kun­nan mak­sa­miin jul­ki­siin pal­ve­lui­hin.

Myös yk­si­tyi­siä pal­ve­lui­ta on tar­jol­la. Yksi­tyis­ten pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­set on mak­set­ta­va it­se tai ha­et­ta­va mak­su­si­tou­mus­ta so­si­aa­li­toi­mis­tos­ta. Toi­pu­mis­kes­kei­set, riip­pu­vuus­hoi­toa tar­jo­a­vat lai­tok­set löy­ty­vät osoit­tees­ta myl­ly­hoi­to­yh­dis­tys.fi. Hoi­to­ja on sekä päih­de- et­tä lä­heis­riip­pu­vai­sil­le.

Jos avun ha­ki­ja on töis­sä, työ­nan­ta­ja mak­saa työ­ter­veys­huol­lon hä­nen puo­les­taan. Ha­ki­jan kan­nat­taa tar­kis­taa, kuu­luu­ko työ­pai­kan työ­ter­veys­huol­toon päih­de­hoi­to.

Jos ha­ki­jal­la on vai­keuk­sia saa­da hä­nel­le kuu­lu­vaa apua, päih­de­a­si­a­mies aut­taa sel­vit­tä­mään asi­aa. Pal­ve­lu on mak­su­ton­ta ja kat­taa koko maan.

Lä­hei­set avun pii­riin

Päih­de­huol­to­lain mu­kaan kun­nil­la on vel­vol­li­suus tar­jo­ta myös päih­de­riip­pu­vai­sen lä­hei­sil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut. Täl­lä het­kel­lä lä­heis­ten oi­keus saa­da pal­ve­lua ei kui­ten­kaan to­teu­du.

Päih­de­riip­pu­vais­ten lä­hei­siä koh­taa­vat so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set ei­vät au­to­maat­ti­ses­ti oh­jaa lä­hei­siä nii­den pal­ve­lui­den pii­riin, joi­hin he lä­hei­sen ase­mas­sa ovat oi­keu­tet­tu­ja. Lä­hei­set it­se ei­vät usein tie­dä, mil­lai­seen tu­keen heil­lä on oi­keus ja mis­tä tu­kea tu­li­si läh­teä ha­ke­maan.

Lä­hei­set tar­vit­se­vat usein ti­lan­tees­ta sel­vi­ä­mi­seen psy­ko­so­si­aa­lis­ta tu­kea, ku­ten kes­kus­te­lu­a­pua, jota heil­le voi­daan tar­jo­ta kun­nan päih­de­pal­ve­luis­sa tai pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Li­säk­si he hyö­ty­vät usein ver­tais­ryh­mis­tä, jois­sa voi kä­si­tel­lä ko­ke­muk­si­aan sa­mas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa.

Mer­kit­tä­vä osa päih­de­riip­pu­vais­ten lä­heis­ten saa­mas­ta tu­es­ta on täl­lä het­kel­lä kol­man­nen sek­to­rin tuot­ta­maa.

Ver­tais­tu­ki­ryh­miä:

AA: Ni­met­tö­mät al­ko­ho­lis­tit, NA: Ni­met­tö­mät nar­ko­maa­nit, Al Anon: Al­ko­ho­lis­tien lä­hei­set, ACA/AAL: Al­ko­ho­lis­tien ai­kui­set lap­set, Ala­teen: Nuo­ret, joi­den elä­mään toi­sen juo­mi­nen vai­kut­taa, Ir­ti­huu­meis­ta.fi: käyt­tä­jä ja lä­hei­set

Läh­teet: A-kli­nik­ka­sää­tiö: Ajan­koh­tais­ta, Mai­vi­ta Oy, paih­de­link­ki.fi, Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä seit­se­män lu­ki­joi­den kir­joit­ta­maa ko­ke­mus­ta riip­pu­vuuk­sis­ta:

Per­he eli pe­lon al­la, Opis­to an­toi voi­maa elä­män­muu­tok­seen, Päih­tei­siin tus­kaa pa­koon, On ol­lut pak­ko hy­väk­syä re­a­li­tee­tit, Tämä on lop­pu­e­lä­mä­ni ris­ti, Olen­ko minä lä­heis­riip­pu­vai­nen?, Lä­hei­sen al­ko­ho­lis­mi ai­heut­taa haa­vo­ja

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys