JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pa­pin tär­kein teh­tä­vä on ju­lis­taa hy­vää sa­no­maa

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
10.1.2015 14.02

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501020150110140200

​Jaak­ko Kal­ta­ka­ri haa­vei­li jo pie­ne­nä poi­ka­na pa­pin uras­ta. Nyt hän on jää­mäs­sä eläk­keel­le Hau­ki­pu­taan kirk­ko­her­ran vi­ras­ta. Eläk­keel­le­jää­mis­juh­laa vie­tet­tiin jou­lu­kuus­sa, jol­loin Kal­ta­ka­ri saar­na­si mes­sus­sa Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa.

Kal­ta­ka­ri on toi­mi­nut työ­vuo­si­naan pas­to­rin vi­ras­sa kol­mi­sen vuot­ta ja kirk­ko­her­ran teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taal­la ja Tyr­nä­väl­lä 35 vuo­den ajan. Hä­nen mu­kaan­sa pa­pin tär­kein teh­tä­vä on ol­la ai­na val­mis ju­lis­ta­maan hy­vää sa­no­maa, evan­ke­liu­mia, ja pal­ve­le­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia sie­lun­hoi­ta­ja­na.

– Pa­pin kil­voit­te­luun teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­sa kuu­luu nii­den oi­ke­an tär­keys­jär­jes­tyk­sen muis­ta­mi­nen. Täl­löin pa­pil­la säi­lyy myös oi­kea kut­su­mus­tie­toi­suus.

Haas­ta­vim­mak­si pa­pin teh­tä­väk­si Kal­ta­ka­ri mai­nit­see su­re­vien rin­nal­la kul­ke­mi­sen sil­loin, kun hei­dän lä­hei­sen­sä on yl­lät­tä­en kuol­lut.

– Kui­ten­kin näis­sä­kin ti­lan­teis­sa Ju­ma­lan apu niin su­re­vil­le kuin pa­pil­le­kin aut­taa su­run läpi käy­mi­ses­sä. Kuun­te­li­jan ja lä­hel­lä ole­van osa on täl­löin sie­lun­hoi­ta­jan teh­tä­väs­sä kes­kei­sin asia, hän nä­kee.

– Kos­ket­ta­vim­pia het­kiä ovat ol­leet kut­sut sai­rai­den luok­se. Kun näis­sä ti­lan­teis­sa on saa­nut vie­dä Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan val­mis­ta­maan sy­dä­meen, on ko­ke­nut, et­tä tämä pyhä teh­tä­vä on ko­ko­naan Ju­ma­lan työn va­ras­sa.

Ju­ma­lan sana kir­kon pe­rus­ta

Kal­ta­ka­ri to­te­aa, et­tä ra­kas kirk­kom­me elää nyt myrs­kyn ai­kaa.

– Ju­ma­lan sa­nas­ta luo­pu­mi­nen on voi­ma­kas­ta eri­tyi­ses­ti maal­lis­tu­nees­sa yh­teis­kun­nas­sa. Nyt kir­kol­ta ky­sy­tään en­nen kaik­kea si­tou­tu­mis­ta Ju­ma­lan py­hään sa­naan, hän to­te­aa.

Hä­nen mie­les­tään kir­kon us­kot­ta­vuus mu­re­nee, jos kir­kon työn­te­ki­jät ja päät­tä­jät te­ke­vät rat­kai­sun­sa ylei­sen mie­li­pi­teen mu­kaan.

– Me saam­me ru­koil­la Ju­ma­lal­ta siu­naus­ta kirk­kom­me työs­sä toi­mi­vil­le ja päät­tä­jil­le, et­tä Ju­ma­lan sana sai­si ol­la us­kon ja elä­män ai­no­a­na pe­rus­ta­na kirk­kom­me toi­min­nas­sa.

Kir­kon ar­vo­kas teh­tä­vä

Kal­ta­ka­ri nä­kee kir­kon mer­ki­tyk­sen kan­sam­me kes­kel­lä edel­leen­kin ar­vok­kaa­na ja tär­ke­ä­nä.

– Kirk­ko tar­jo­aa Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­vaa ju­lis­tus­ta, kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta ja ope­tus­ta kai­kil­le ikä­ryh­mil­le. Kirk­ko huo­leh­tii di­a­ko­ni­an hen­ges­sä avun tar­pees­sa ole­vis­ta lä­him­mäi­sis­tä. Kir­kol­la ja sen seu­ra­kun­nil­la on edel­leen­kin mo­nia avoi­mia ovia vie­dä kris­til­lis­tä sa­no­maa laa­jal­ti yh­teis­kun­taan.

Kal­ta­ka­ri roh­kai­see van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sia nuo­ria ha­keu­tu­maan kir­kon eri teh­tä­viin.

– Iloit­sen sii­tä, et­tä olen voi­nut teh­dä työ­tä kir­kos­sam­me kaik­kia seu­ra­kun­ta­lai­sia pal­vel­len us­kon ja hen­ki­lö­koh­tai­sen va­kau­muk­se­ni mu­kai­ses­ti. Toi­nen toi­sen­sa kun­ni­oit­ta­mi­sen hen­ki val­lit­see kirk­kom­me työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa.

– Kris­tit­tyi­nä voim­me jo­kai­nen kir­kos­sa ja seu­ra­kun­nis­sa vai­kut­taa ra­ken­ta­vas­ti Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­sen us­kon ja elä­män puo­les­ta.

Elä­ke­läi­sen suun­ni­tel­mia

Nyt, kun elä­ke­päi­vät hää­möt­tä­vät, on py­säh­ty­mi­sen ai­ka. Kal­ta­ka­ri on kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä saa siir­tyä ter­vee­nä eläk­keel­le.

– Toi­von, et­tä saan an­taa enem­män ai­kaa puo­li­sol­le ja lä­him­mil­le. Har­ras­tuk­si­a­kin kun­toi­lun ja met­sän­hoi­don li­säk­si on suun­ni­tel­mis­sa. Luo­tan sii­hen, et­tä saan eläk­keel­lä­kin so­pi­vas­sa mää­rin täyt­tää kut­su­mus­ta­ni pa­pin teh­tä­vis­sä ja sa­nan­pal­ve­li­ja­na.

Kal­ta­ka­ri haa­vei­li jo pie­ne­nä poi­ka­na pa­pin uras­ta.

– Van­hem­pa­ni kä­vi­vät ah­ke­ras­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa seu­ro­jen li­säk­si. Hau­ki­pu­taan pa­pit jät­ti­vät mi­nul­le hy­vän esi­ku­van, kun sain ol­la usein kuu­le­mas­sa Ju­ma­lan sa­naa ko­ti­kir­kos­sa, hän ker­too.

Kuva: Pek­ka Pöyh­tä­ri

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys