JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Persoona esiin piispan viran takaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.1.2022 11.00

Juttua muokattu:

18.1. 15:37
2022011815372220220117110000
Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon työpaikkana toimii Torinrannan lähellä sijaitseva Piispantalo.

Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon työpaikkana toimii Torinrannan lähellä sijaitseva Piispantalo.

Anni Kälkäjä

Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon työpaikkana toimii Torinrannan lähellä sijaitseva Piispantalo.

Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon työpaikkana toimii Torinrannan lähellä sijaitseva Piispantalo.

Anni Kälkäjä

An­ni Käl­kä­jä

– Olen yl­lät­ty­nyt kul­je­tun mat­ka­ni mää­räs­tä; sitä on nyt ti­las­tol­li­ses­ti enem­män ta­ka­na kuin edes­sä, poh­tii Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo tun­te­muk­si­aan täyt­tä­es­sään 60 vuot­ta.

Ikäk­rii­siä piis­pa Kes­ki­ta­lo ei kui­ten­kaan myön­nä po­te­van­sa, vaan ker­too ole­van­sa ak­tii­vi­ses­ti kiin­ni elä­mäs­sä.

– En ole him­mai­le­mas­sa, vaan päin­vas­toin vauh­ti vain kiih­tyy työ­e­lä­mäs­sä. Koen, et­tä olen nyt vas­ta pääs­syt kun­nol­la kiin­ni tä­hän hom­maan, hän to­te­aa vuon­na 2018 aloi­te­tus­ta piis­pan vi­ras­ta.

Ku­lu­neet vuo­det ja poik­keu­sai­ka ovat ko­e­tel­leet kan­sa­kun­nan hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä krii­sin­kes­tä­vyyt­tä. Kir­kol­la on­kin piis­pa Kes­ki­ta­lon mu­kaan tär­keä roo­li pi­tää esil­lä ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja ian­kaik­ki­suu­den toi­von nä­kö­kul­maa.

– Us­ko an­taa elä­män epä­var­muu­den ja ää­rim­mäis­ten vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä tur­vaa. Ju­ma­la sal­lii omil­len­sa­kin ko­via ko­et­te­le­muk­sia, mut­ta ei hyl­kää.

Piis­pa ker­too ole­van­sa huo­lis­saan so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ha­vait­se­maan­sa käyt­täy­ty­mi­seen ko­ro­na­pu­hee­seen liit­ty­en ja toi­voo malt­tia kan­sa­lai­sil­ta.

– Var­sin­kin ro­kot­tei­den ot­ta­mi­seen liit­ty­vät kes­kus­te­lut kär­jis­ty­vät no­pe­as­ti. Olem­me kaik­ki huo­lis­sam­me ti­lan­tees­ta, jo­ten he­del­mäl­li­sem­pää oli­si et­siä yh­des­sä enem­min­kin yh­dis­tä­viä kuin erot­ta­via te­ki­jöi­tä.

Piis­pa Kes­ki­ta­lo on to­tut­tu nä­ke­mään it­se­kin ak­tii­vi­se­na so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jä­nä, ja hän ker­too omis­ta­van­sa usei­ta ti­le­jä eri so­vel­luk­sis­sa. Niis­sä hän pyr­kii ole­maan po­si­tii­vi­nen rau­han­ra­ken­ta­ja ja tuo­maan kir­kon ja us­ko­ne­lä­män li­säk­si esil­le myös omaa per­soo­naan­sa piis­pan vi­ran ta­kaa.

Ka­run­gis­sa syn­ty­nyt Kes­ki­ta­lo ker­too piis­pan vi­ran aloit­ta­mi­sen ja Ou­luun muut­ta­mi­sen tun­tu­neen ko­tiin­pa­luul­ta niin paik­ka­kun­nan kuin työ­teh­tä­vien osal­ta. Kym­me­nen edel­lis­tä vuot­ta hal­lin­nol­li­sis­sa töis­sä toi­mi­nut Kes­ki­ta­lo pää­si piis­pa­na ta­kai­sin en­si­rak­kau­ten­sa eli seu­ra­kun­ta­pa­pin teh­tä­vien pa­riin.

– Nyt saan taas ol­la enem­män sa­no­man ää­rel­lä. Nau­tin myös ih­mis­ten kas­vok­kain koh­taa­mi­sis­ta. Vaik­ka kir­kos­ta vie­raan­tu­mis­ta on­kin ta­pah­tu­nut, tääl­lä seu­dul­la kirk­ko ja seu­ra­kun­ta ko­e­taan koh­ta­lai­sen lä­hei­sek­si ja hen­gel­li­nen kie­li on ih­mi­sil­le tu­tum­paa.

Uu­teen vuo­teen piis­pa ker­too läh­te­vän­sä ute­li­aa­na ja avoi­me­na uu­sil­le mah­dol­li­suuk­sil­le. Jos ti­lan­ne sal­lii, on edes­sä ai­na­kin reis­su Roo­maan toi­mit­ta­maan Py­hän Hen­ri­kin päi­vän Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ja ta­paa­maan Paa­via. Mar­ja-puo­li­son kans­sa vii­me vuon­na pe­ruun­tu­nut 35-vuo­tis­hää­päi­vä­mat­ka on niin ikään haa­veis­sa to­teut­taa tänä vuon­na.

– Toi­von myös har­taas­ti, et­tä ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tuu, ja Su­vi­seu­rat sekä muut hen­gel­li­set juh­lat pääs­täi­siin pi­tä­mään en­si ke­sä­nä.