JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Piis­pa Kes­ki­ta­lo toi­voo ke­säl­tä le­poa ja yh­des­sä­o­loa las­ten­las­ten­sa kans­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
2.6.2020 6.05

Juttua muokattu:

2.6. 09:07
2020060209071020200602060500
Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Han­na Kal­lun­ki

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa­na pian kak­si vuot­ta toi­mi­nut Juk­ka Kes­ki­ta­lo ko­kee, et­tä on pa­lan­nut juu­ril­leen. Täl­lä hän viit­taa sekä ko­ti­kau­pun­kiin­sa Ou­luun et­tä teh­tä­vään­sä.

– Olen toi­mi­nut pap­pi­na yli 30 vuot­ta ja nyt pa­la­sin piis­pa­na syn­nyin­seu­dul­le­ni. Koen juu­ril­le pa­luu­ta myös sii­nä mie­les­sä, et­tä hie­man hal­lin­nol­li­sem­man kans­li­a­pääl­lik­kö­vai­heen jäl­keen olen voi­nut pa­la­ta lä­hem­mäs kir­kon pe­rus­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta, Tor­ni­os­sa vart­tu­nut Kes­ki­ta­lo ker­too.

Piis­pan teh­tä­vä si­säl­tää sekä hiip­pa­kun­nal­li­sia et­tä yleis­kir­kol­li­sia teh­tä­viä. Myös saa­me­lais­työ on tul­lut Kes­ki­ta­lol­le tu­tuk­si, sil­lä Ou­lun hiip­pa­kun­nas­ta kä­sin koor­di­noi­daan koko Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon saa­me­lais­työ­tä.

– Teh­tä­vä on hy­vin mo­ni­puo­li­nen ja olen hy­vin kii­tol­li­nen sen eri­lai­sis­ta ulot­tu­vuuk­sis­ta.

Laa­jaan Ou­lun hiip­pa­kun­taan kuu­luu 62 seu­ra­kun­taa, jois­ta useim­mis­sa Kes­ki­ta­lo on jo eh­ti­nyt vie­rail­la.

Ku­lu­nut­ta ke­vät­tä on vä­rit­tä­nyt yl­lät­tä­vä ko­ro­na­e­pi­de­mia. Se nä­kyy ja tun­tuu mo­nel­la ta­voin kir­kos­sa­kin.

– Nyt on tie­dos­sa ta­lou­den taan­tu­ma, jon­ka to­del­lis­ta sy­vyyt­tä ei vie­lä ku­kaan tie­dä, saa­ti sitä mi­ten ja mil­lai­seen ”nor­maa­liin” ai­ka­naan pa­la­taan, Kes­ki­ta­lo poh­tii.

Ti­lan­ne myös ko­ros­taa seu­ra­kun­tien ta­lou­del­li­sia ero­ja. Osa on jo en­nes­tään elä­nyt ta­lou­del­li­ses­sa ku­ri­muk­ses­sa, osal­la vä­es­tö­poh­ja ja ta­lous on va­kaam­pi.

– Pian pää­sem­me kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa poh­ti­maan yh­des­sä kir­kon heik­ke­ne­vää ta­lous­ti­lan­net­ta, em­me­kä tule pää­se­mään hel­pol­la, hän sa­noo.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sel­la on edes­sään mui­ta­kin vaa­ti­via teh­tä­viä. Eräs niis­tä on kirk­ko­lain ko­ko­nai­suu­dis­tus, jon­ka edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta pa­laut­ti huh­ti­kuun alus­sa kir­kon uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Va­li­o­kun­ta an­toi kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le myös lain­sää­dän­nöl­li­siä oh­jei­ta tai eh­do­tuk­sia, mikä on he­rät­tä­nyt lai­nop­pi­neis­sa ky­sy­myk­siä sii­tä, on­ko edus­kun­ta puut­tu­mas­sa kir­kon au­to­no­mi­aan ja kir­kon ja val­ti­on suh­tee­seen.

– Kirk­ko­lain eri­tyi­nen sää­tä­mis­jär­jes­tys on kir­kon au­to­no­mi­an tär­keä tae. Siis se, et­tä kir­kol­lis­ko­kouk­sel­la on yk­si­no­mai­nen oi­keus eh­dot­taa kirk­ko­la­kia kai­kes­ta sii­tä, mikä kos­kee kirk­koa it­se­ään. Näh­däk­se­ni edus­kun­ta ei aset­ta­nut tätä ky­see­na­lai­sek­si, vaik­ka ny­kyi­nen kirk­ko­la­kieh­do­tus ei tul­lut­kaan hy­väk­sy­tyk­si, Kes­ki­ta­lo sa­noo.

Hän toi­voo, et­tä edus­kun­ta hy­väk­syi­si lain sen jäl­keen, kun kirk­ko­hal­li­tus ja kir­kol­lis­ko­kous ovat teh­neet sii­hen tar­vit­ta­vat muu­tok­set.

– Täs­sä kai­kes­sa voi men­nä vuo­si tai kak­si, mut­ta meil­lä­hän on voi­mas­sa ole­va kirk­ko­la­ki. Si­kä­li ti­lan­ne on va­kaa.

Kes­ki­ta­lo to­te­aa, et­tä ke­vään poik­keu­sai­ka on tuo­nut mu­ka­naan myön­tei­si­ä­kin asi­oi­ta. Kir­kon roo­li on Kes­ki­ta­lon mu­kaan ol­lut mer­kit­tä­vä hen­ki­sen krii­sin­kes­tä­vyy­den kan­nal­ta. Juu­ri nyt hän iloit­see di­gi­loi­kas­ta, jon­ka mo­net seu­ra­kun­nat te­ki­vät ke­vään poik­keu­sai­ka­na.

– Olen eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen sii­hen, mi­ten seu­ra­kun­nis­sa läh­det­tiin heti to­teut­ta­maan ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten strii­maa­mis­ta verk­koon. Olen yl­peä seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöis­tä, jot­ka heit­täy­tyi­vät pro­ses­siin mu­kaan ja näin osal­taan aut­toi­vat kirk­koa pal­jas­ta­maan ”so­mem­man” puo­len­sa, hän kiit­tää.

Osal­lis­tu­ja­mää­rät ovat ol­leet Kes­ki­ta­lon mu­kaan pai­koin häm­mäs­tyt­tä­vän suu­ria, ja hän ar­vi­oi, et­tä tie­tyn­lai­nen in­hi­mil­li­nen ro­soi­suus on pu­hu­tel­lut ih­mi­siä..

– Us­kon, et­tä di­gi­loi­kas­ta on hyö­tyä myös vas­tai­suu­des­sa.

Kes­ki­ta­lon mie­les­tä kir­kon teh­tä­vä­nä on ol­lut ol­la ih­mis­ten rin­nal­la ja aut­taa konk­reet­ti­ses­ti krii­sin kes­kel­lä.

– Tä­tä­kin tär­ke­äm­pi on kui­ten­kin sa­no­ma toi­vos­ta ja Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Hän to­te­aa, et­tä seu­ra­kun­nat pys­tyi­vät re­a­goi­maan no­pe­as­ti, vaik­ka avun tar­ve li­sään­tyi.

– Tämä nä­kyy mo­nien pal­ve­lu­jen siir­ty­mi­se­nä verk­koon ja esi­mer­kik­si ruo­ka­kas­sien ja­ke­lun mo­ni­muo­toi­si­na to­teu­tuk­si­na.


Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­muk­sen mu­kaan ko­ro­nak­rii­si on li­sän­nyt ih­mis­ten yk­si­näi­syyt­tä.

– Tä­män us­kon vai­kut­ta­van myös sii­hen, et­tä ih­mi­set kai­paa­vat kirk­koon. Olen kuul­lut mo­nen kai­paa­van eri­tyi­ses­ti eh­tool­li­sen yh­teyt­tä. It­se­kin odo­tan en­sim­mäis­tä mes­su­py­hää ko­ro­nan jäl­keen, Kes­ki­ta­lo to­te­aa.

Ko­ro­na-ai­ka­na piis­pa on osal­lis­tu­nut vir­tu­aa­li­siin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja kon­sert­tei­hin. Tu­le­vi­na kuu­kau­si­na hän ai­koo seu­ra­ta myös eri­lai­sia hen­gel­li­siä ke­sä­ta­pah­tu­mia.

– Su­vi­seu­ro­jen li­säk­si seu­raan ver­kos­ta var­maan­kin he­rät­tä­jä­juh­lia ja eh­kä joi­ta­kin pie­nem­pi­ä­kin juh­lia.


Vii­me ke­sän Mu­hok­sen Su­vi­seu­rat ovat jää­neet Kes­ki­ta­lon mie­leen vai­kut­ta­va­na ko­ke­muk­se­na.

– Mi­nul­la oli mah­dol­li­suus viet­tää siel­lä lä­hes koko päi­vä ja ju­tel­la ih­mis­ten kans­sa. Ai­van eri­tyi­ses­ti vai­ku­tuin tal­koo­työn mää­räs­tä juh­lil­la. Se, mi­ten tal­koo­vä­ki oli val­mis an­ta­maan omat lah­jan­sa vuo­den odo­te­tuim­man ta­pah­tu­man on­nis­tu­mi­sek­si, pu­hut­te­li mi­nua.

Hän ym­mär­tää­kin, et­tä tär­ke­än ke­sä­ta­pah­tu­man pe­ruun­tu­mi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na voi tun­tua vai­ke­al­ta.

– Jär­jes­töil­le ja he­rä­tys­liik­keil­le ke­sä­juh­lien pe­ru­mi­nen on myös iso ta­lou­del­li­nen ta­kais­ku. Mo­net ta­pah­tu­mat ovat ylei­sö­mää­ril­tään kui­ten­kin niin suu­ria, et­tei jär­jes­tä­jil­lä ole ol­lut muu­ta mah­dol­li­suut­ta. Eh­kä ko­ro­nan jäl­keen juh­lia ja nii­den eteen teh­tyä työ­tä osa­taan en­ti­ses­tään ar­vos­taa.

Juu­ri nyt Kes­ki­ta­lol­la on val­mis­teil­la Ou­lun hiip­pa­kun­nan ter­veh­dys, jon­ka hän tuo Su­vi­seu­roi­hin. Ky­sees­sä ovat piis­pan­kin nä­kö­kul­mas­ta hy­vin eri­lai­set Su­vi­seu­rat.

– Val­mis­tau­dun par­hail­laan ää­nit­tä­mään ter­veh­dyk­se­ni stu­dio-olo­suh­teis­sa, mikä on tie­tys­ti ai­van poik­keuk­sel­lis­ta. Olen kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä sain piis­pa­na ko­ke­muk­sen vii­me vuo­den juh­lis­ta. Nyt voin vain ku­vi­tel­la etee­ni nä­ky­män, mil­lai­nen juh­la­kent­tä oli­si nor­maa­li­o­lo­suh­teis­sa.

Ke­sä­a­jal­le piis­pal­la on mie­lui­sia suun­ni­tel­mia.

– Odo­tan ke­sää ko­vas­ti. Kaik­kia vir­ko­ja mer­kit­tä­väm­pi on isoi­sän vir­ka. Olen pap­pa vii­del­le lap­sen­lap­sel­le­ni, joi­ta kaik­kia saan toi­vot­ta­vas­ti ke­sän ai­ka­na ta­va­ta.

Mö­kil­lä riit­tää nik­ka­roi­ta­vaa, mikä on Kes­ki­ta­lon mie­les­tä lois­ta­vaa vas­ta­pai­noa piis­pan työl­le.

– Tär­kein­tä on kui­ten­kin myös ai­van vain le­vä­tä. Kat­sel­la jär­vel­le ja naut­tia Luo­jan luo­mas­ta luon­nos­ta, hän sa­noo.

Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Kes­ki­ta­lo toi­vot­taa ren­tout­ta­vaa ke­sää ja hy­vän Ju­ma­lan siu­naus­ta.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys