JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pu­hu­jat kut­sut­tiin pos­ti­kor­til­la

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
2.10.2017 6.30

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111194620171002063000

– On ne ajat muut­tu­neet mo­nel­la ta­val­la. Muis­tan, kuin­ka seu­roi­hin pu­hu­jat kut­sut­tiin kir­jeel­lä. Oli­pa käy­tös­sä myös kut­su­mis­ta var­ten pai­net­tu­ja pos­ti­kort­te­ja, jois­sa toi­sel­la puo­lel­la oli kut­su ja toi­nen puo­li oli va­rat­tu vas­tauk­sel­le, muis­te­lee yli­vies­ka­lai­nen Ris­to Ka­ta­ja­la vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta teh­tä­vään­sä pu­hu­jien kut­su­ja­na.

– Ny­kyi­sil­lä vä­li­neil­lä se on hel­pom­paa.

Mir­ja ja Ris­to Ka­ta­ja­la asu­vat Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa ker­ros­ta­lo­ko­dis­saan. Mir­ja on täyt­tä­nyt 85 vuot­ta tänä vuon­na, Ris­to on 91 vuo­den ikäi­nen. Yh­teis­tä tai­val­ta avi­o­pa­ri­na on elet­ty 64 vuot­ta.

– Meil­lä on se on­ni, et­tä lap­set per­hei­neen asu­vat lä­hel­lä. Tääl­lä on mei­tä nel­jä su­ku­pol­vea sa­mas­sa kau­pun­gis­sa. Jos tar­vit­sem­me apua, voim­me soit­taa. Ja he käy­vät kat­so­mas­sa ja usein soit­ta­vat meil­le ja ky­se­le­vät, kuin­ka voim­me, Mir­ja ker­too.

– Ju­ma­la on an­ta­nut ter­veyt­tä niin, et­tä saam­me yh­des­sä kul­kea ys­tä­vien luo­na ky­läs­sä ja seu­rois­sa. On tär­ke­ää saa­da ta­va­ta mat­ka­ys­tä­viä, vaih­taa kuu­lu­mi­sia ja ko­kea us­ko­nyh­teyt­tä. Sitä ei koe sa­mal­la ta­val­la kuun­te­le­mal­la seu­ro­ja ne­tis­tä, Mir­ja ja Ris­to to­te­a­vat.

Seu­rois­ta läh­ties­sä on hyvä mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

– Sa­mal­la tu­lee lii­kun­taa­kin. Jo­ka­päi­väi­nen kun­toi­lu on tär­ke­ää: toi­min­ta­ky­ky säi­lyy.

Mir­ja ja Ris­to ovat­kin ai­kaan­sa seu­raa­via ja kiin­nos­tu­nei­ta lä­hel­lä ja kau­em­pa­na­kin ta­pah­tu­vis­ta asi­ois­ta. Tie­to­ko­net­ta ja net­tiä käy­te­tään su­ju­vas­ti, ja hank­ki­pa Mir­ja vas­ti­kään uu­den äly­pu­he­li­men­kin.

– Hy­vin sen käyt­tö on su­ju­nut, tuu­mii Mir­ja, joka jump­paut­taa ai­vo­jaan te­ke­mäl­lä su­do­ku­ja.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa vilk­kaam­mak­si, mut­ta Ka­ta­ja­lat ko­ke­vat, et­tä us­ko on sama kuin en­nen.

– Se on tär­kein asia. Kun­pa tai­vaan Isä pi­täi­si huol­ta, et­tä us­ko­mi­sen tär­keys sai­si säi­lyä ai­na mie­les­sä ja säi­lyi­si myös halu läh­teä seu­roi­hin.

Kim­mo Heik­ki­lä

Jul­kais­tu ko­ko­nai­suu­des­san Päi­vä­mie­hes­sä 27.9.2017

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys