JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Rak­kau­del­la, mum­mu ja vaa­ri

Päivämies-verkkolehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
23.7.2019 14.02

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190723140200

Es­te­ri ja Pent­ti Kop­pe­roi­sel­le on muo­dos­tu­nut pe­rin­teek­si teh­dä ri­pil­tä pää­se­vil­le las­ten­lap­sil­leen oma rip­pi­al­bu­mi.

Tänä vuon­na teh­tä­vä­nä on vain yk­si al­bu­mi, mut­ta vii­me vuon­na ri­pil­tä pää­si nel­jä las­ten­las­ta, ja al­bu­me­ja­kin teh­tiin nel­jä.

Kop­pe­roi­set ovat ha­lun­neet teh­dä jo­kai­sel­le oman nä­köi­sen­sä al­bu­min. Moni lap­sen­lap­si odot­taa, mil­lai­sen muis­ton juu­ri hän saa mum­mul­ta ja vaa­ril­ta.

Vuo­sien var­rel­la teks­tit ja ai­he­pii­rit al­bu­meis­sa ovat vaih­del­leet. Tär­kein­tä on ol­lut nuo­ren huo­mi­oi­mi­nen oma­na it­se­nään ja Ju­ma­lan sa­nan loh­dul­li­sen sa­no­man vä­lit­tä­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Nuo­ren omaan elä­mään liit­ty­en teks­tit ja ku­vat yh­des­sä al­ka­vat elä­mään; oma elä­mä yh­dis­tyy Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­seen. Ko­din ja us­kon mer­ki­tys vä­lit­tää rak­kau­den sa­no­maa.

– Meil­lä on ol­lut halu vah­vis­taa yh­teyt­tä yli­su­ku­pol­vi­ses­ti. Olem­me huo­man­neet, et­tä yh­des­sä teh­den teks­tit avau­tu­vat uu­del­la ta­val­la, Kop­pe­roi­set ker­to­vat.

– Tär­keim­mäk­si vies­tik­si olem­me ha­lun­neet vä­lit­tää Ju­ma­lan rak­kau­den. Rak­kaus ei kos­kaan ka­toa. Minä olen si­nut ni­mel­tä kut­su­nut, sinä olet mi­nun, Es­te­ri ja Pent­ti Kop­pe­roi­nen ki­teyt­tä­vät en­sim­mäi­sen us­kon­kap­pa­leen sa­no­maa.

– On tur­val­lis­ta us­koa, et­tä Ju­ma­la on mi­nut ja kaik­ki olen­not luo­nut ja pi­tää voi­mas­sa kaik­ki hy­vät lu­pauk­sen­sa. Nuo­ri tar­vit­see tu­kea ja roh­kai­sua her­käs­sä elä­män­vai­hees­sa. Rip­pi­kou­lun ja kon­fir­maa­ti­on eli vah­vis­tuk­sen ar­vo ja ajan­koh­tai­suus on juu­ri sii­nä.

Es­te­ri Kop­pe­roi­nen on om­mel­lut va­lo­ku­va-al­bu­mien suo­jak­si kan­net. En­sim­mäi­siin al­bu­mei­hin Pent­ti Kop­pe­roi­nen kir­joit­ti teks­te­jä rip­pi­kou­lun ja kon­fir­maa­ti­on mer­ki­tyk­ses­tä. He liit­ti­vät mu­kaan ku­via ai­kai­sem­mis­ta su­ku­pol­vis­ta, kuin taus­tak­si lap­sel­le su­ku­jen ja per­heen juu­ris­ta.

Myö­hem­min teks­teik­si on va­li­koi­tu­nut tär­kei­tä Raa­ma­tun koh­tia, vir­siä, lau­lu­ja, ru­no­ja ja ot­tei­ta Ka­te­kis­muk­ses­ta, jot­ka so­pi­vat yh­teen lap­sen va­lo­ku­vien kans­sa ja tuo­vat yh­des­sä esil­le us­kon mer­ki­tys­tä.

Kop­pe­roi­set lait­ta­vat omis­tus­kir­joi­tuk­sek­si: Rak­kau­del­la, Es­te­ri-mum­mu ja Pent­ti-vaa­ri. Näin he ker­to­vat ha­lu­a­van­sa toi­vot­taa Ju­ma­lan siu­naus­ta jo­kai­sel­le lap­sen­lap­sel­leen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Teks­ti: San­na Ko­ti­mä­ki

Ku­vat: Kop­pe­roi­sil­ta

Tämä haas­tat­te­lu on ly­hen­net­ty. Lue koko haas­tat­te­lu 24.7.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys