JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

So­ti­las­ko­ti on va­rus­kun­nan kei­das

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.12.2020 13.00

Juttua muokattu:

2.12. 12:54
2020120212542620201206130000
Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Aulikki Piirainen

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Aulikki Piirainen

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Ka­jaa­ni

So­ti­las­ko­ti­työn ta­voit­tee­na on tu­kea ase­pal­ve­luk­ses­sa ole­vien myön­teis­tä maan­puo­lus­tu­sa­sen­net­ta sekä viih­ty­vyyt­tä ja hy­vin­voin­tia.

So­ti­las­ko­ti­aa­te saa­pui Suo­meen vuon­na 1918 Sak­san Sol­da­ten­heim-mal­lin mu­kaan. Vuo­den lop­puun men­nes­sä toi­min­ta saa­tiin käyn­tiin 16 paik­ka­kun­nal­la, myös Ka­jaa­nis­sa.

Ka­jaa­nin en­sim­mäi­nen so­ti­las­ko­ti si­jait­si yk­si­tyis­ko­dis­sa, jos­sa tar­jot­tiin asi­ak­kail­le kah­vi­la- ja kir­jas­to­pal­ve­lu­ja. Ny­ky­muo­toi­nen so­ti­las­ko­tiyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuon­na 1961, jo en­nen seu­raa­va­na vuon­na ta­pah­tu­nut­ta va­rus­kun­nan saa­pu­mis­ta Ka­jaa­niin.

So­ta­har­joi­tuk­sia ja eri­lai­sia ta­pah­tu­mia var­ten pe­rus­tet­tiin liik­ku­va so­ti­las­ko­ti. Ka­jaa­nin So­ti­las­ko­tiyh­dis­tyk­sen liik­ku­va so­ti­las­ko­ti toi­mii Hoi­kan­por­tin am­pu­ma­ra­dal­la ja so­ta­har­joi­tus­lei­reil­lä Vuo­san­gas­sa ja Ro­va­jär­vel­lä. 

Vih­re­äk­si si­sa­rek­si tai pik­ku­si­sa­rek­si?

So­ti­las­ko­ti­si­sa­rek­si eli vih­re­äk­si si­sa­rek­si voi liit­tyä 16 vuot­ta täyt­tä­nyt Suo­men kan­sa­lai­nen. Työ­teh­tä­vät voi va­li­ta tai­pu­mus­ten­sa ja kiin­nos­tus­ten­sa mu­kaan, esi­mer­kik­si tar­joi­lu­teh­tä­vis­sä, liik­ku­vas­sa so­ti­las­ko­dis­sa tai kir­jas­tos­sa.

En­sim­mäi­siä mie­hiä tuli toi­min­taan mu­kaan 2000-lu­vun alus­sa.

Ka­jaa­nin So­ti­las­ko­tiyh­dis­tys aloit­ti vuon­na 1997 pik­ku­si­sar­toi­min­nan. Pik­ku­si­sa­rek­si tai -vel­jek­si pää­see, kun on täyt­tä­nyt 10 vuot­ta.

Kei­lail­taan tai as­kar­te­le­maan

Ka­jaa­nin So­ti­las­ko­tiyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Heli It­ko­nen ker­too, et­tä pik­ku­si­sa­ret ovat jär­jes­tä­neet oh­jaa­jan­sa kans­sa ta­pah­tu­mia.

– Näi­tä ovat ol­leet muun mu­as­sa äi­tien­päi­vä­kort­tien te­ke­mi­nen va­rus­mies­ten kans­sa, kei­lail­ta tai ret­ki Ou­lun Tie­to­maa­han. Pik­ku­si­sa­ret  ovat teh­neet  päi­vys­tyk­siä so­ti­las­ko­dis­sa lä­hei­sen­sä kans­sa. He ovat ol­leet mu­ka­na myös jä­sen­ta­pah­tu­mis­sa.

Pik­ku­si­sar­ten ja -vel­jien toi­min­taa on oh­jeis­tet­tu So­ti­las­ko­ti­lii­tos­ta. Sii­nä ko­ros­tuu nuo­ris­ta huo­leh­ti­mi­nen, tur­val­li­suus ja toi­min­ta­ta­vat. Pik­ku­si­sar tai -veli voi myös tul­la myö­hem­min pal­ka­tuk­si työn­te­ki­jäk­si sot­kuun.

– Pik­ku­si­sa­ria ja -vel­jiä py­ri­tään saa­maan li­sää ker­to­mal­la kou­luil­la toi­min­nas­ta, jat­kaa It­ko­nen.

So­ti­las­ko­ti­toi­min­ta

- va­paa­eh­tois­ta yh­dis­tys­toi­min­taa va­rus­mies­ten hy­väk­si

- mu­ka­na ole­van täy­tyy ol­la vä­hin­tään 16-vuo­ti­as ja Suo­men kan­sa­lai­nen

- toi­min­taa har­joit­taa 36 so­ti­las­ko­tiyh­dis­tys­tä

- si­säl­tää mo­nen­lai­sia teh­tä­viä: kou­lu­tus- tai vies­tin­tä­työ, ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen, työs­ken­te­ly liik­ku­van so­ti­las­ko­din myyn­ti­au­tos­sa, so­ti­las­ko­din keit­ti­ös­sä, kir­jas­tos­sa tai kas­sa­työt

Läh­teet: Mä­ki­nen, A. 2011: Vii­si­kym­men­tä vuot­ta va­paa­eh­tois­työ­tä. Ka­jaa­nin so­ti­las­ko­tiyh­dis­tys 1961–2011. www.maa­voi­mat.fi/kai­nuun-pri­kaa­ti, www.so­ti­las­ko­ti­ka­jaa­ni.fi, www.so­ti­las­ko­ti­liit­to.fi/toi­min­ta

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys