JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

So­ti­las­pas­to­ri: Ih­mi­nen on ar­vo­kas, vaik­kei it­se ar­vos­tai­si it­se­ään

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
14.8.2014 6.55

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123452720140814065500

Pen­na Par­vi­ai­nen on toi­mi­nut Kai­nuun Pri­kaa­tin so­ti­las­pas­to­ri­na nel­jän vuo­den ajan. Hä­nen mu­kaan­sa po­si­tii­vi­nen asen­ne kan­taa ar­mei­jas­sa­kin.

– Ajat­te­li­sin, et­tä ar­mei­jas­sa voi op­pia vi­ral­lis­ten ta­voit­tei­den li­säk­si ai­na­kin so­si­aa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa toi­mi­mis­ta, it­seym­mär­rys- ja puo­lus­tus­me­ka­nis­me­ja, it­se­var­muut­ta, su­vait­se­vai­suut­ta ja vä­hään tyy­ty­väis­tä miel­tä, ker­too Kai­nuun Pri­kaa­tin so­ti­las­pas­to­ri Pen­na Par­vi­ai­nen.

Par­vi­ai­sen mie­les­tä useim­mil­la ny­ky­päi­vän va­rus­mie­hil­lä ar­vot ovat kun­nos­sa. Al­ko­ho­lin voi­si hä­nen puo­les­taan ”kaa­taa isoon vie­mä­riin”.

– Noin 85 pro­sent­tia kuu­luu evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon.

Epä­mu­ka­vuus voi kas­vat­taa

Va­rus­mies­ten eri­lai­set taus­tat nä­ky­vät Pen­nan mie­les­tä jon­kin ver­ran.

– Enem­mis­tö so­peu­tuu ihan hy­vin. It­se ajat­te­len, et­tä toi­si­naan epä­mu­ka­vuus kas­vat­taa enem­män kuin help­pous, sa­noo Par­vi­ai­nen.

– Mut­ta hy­viä nuo­ria meil­lä on, hän ke­hai­see.

Ar­vo­jen mu­kais­ta toi­min­taa

Ar­mei­jan teh­tä­vä on kou­lut­taa hen­ki­löi­tä puo­lus­ta­maan isän­maa­ta. Vaik­ka sel­ke­ät esi­mies­ket­jut ja kuri kuu­lu­vat edel­leen ar­mei­jan kult­tuu­riin ja toi­min­ta­ta­paan, kai­ken toi­min­nan tu­lee ol­la asi­al­lis­ta. Sim­pu­tus ei Pen­nan mu­kaan ole Puo­lus­tus­voi­mien ar­vo­jen mu­kais­ta toi­min­taa.

– It­se ope­tan muun mu­as­sa aliup­see­ri­kou­lus­sa eet­tis­tä ja rin­nal­la kul­ke­vaa joh­ta­juut­ta, Pen­na sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa ku­rin kans­sa sel­vi­ää var­mas­ti, kun ei ala int­tä­mään vas­taan.

– Edel­leen­kin pää­see vä­him­mäl­lä, kun te­kee pun­kan hy­vin ja muis­taa pu­hu­tel­la esi­mies­tä tie­tyl­lä etu­liit­teel­lä, hän tii­vis­tää.

Pen­na toi­voo, et­tä nuo­ret jak­sai­si­vat käy­dä ar­mei­jan lop­puun, jos suin­kin mah­dol­lis­ta.

– Toki va­rus­mies­pal­ve­lus voi kes­key­tyä ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä, ja sil­loin nuo­ri tar­vit­see tu­kea asi­an lä­pi­käy­mi­seen, hän tar­ken­taa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot pun­ni­taan ko­to­na

Pen­na Par­vi­ai­sen per­hee­seen kuu­luu Ma­ri­ka-vai­mo ja yh­dek­sän las­ta. Pen­na ko­kee haas­ta­vak­si ol­la kas­vat­ta­ja sekä töis­sä et­tä va­paa-ajal­la.

– Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot pun­ni­taan juu­ri ko­to­na, omien rak­kai­den kans­sa, hän sa­noo.

Työ so­ti­las­pas­to­ri­na on opet­ta­nut Pen­nal­le, et­tä pal­jon on vie­lä opit­ta­vaa.

– Ih­mi­nen, lä­him­mäi­nen, on ar­vo­kas, vaik­ka ei ym­mär­täi­si ar­vos­taa it­se­ään, muis­tut­taa Pen­na.

Hän myös va­roit­taa kä­per­ty­mäs­tä it­seen­sä.

– Pois it­sek­kyys ja kii­re! Kii­re voi ol­la omal­le mu­ka­vuu­sa­lu­eel­le pa­ke­ne­mis­ta, vaik­ka kut­su­muk­sem­me tu­li­si ol­la lä­him­mäi­sis­sä, hok­saut­taa Pen­na.

Ku­va­teks­ti: Pen­na Par­vi­ai­nen pi­tä­mäs­sä pe­rin­ne­päi­vän har­taut­ta Kai­nuun pri­kaa­tis­sa.

Teks­ti: Ilk­ka Ko­ta­jär­vi

Kuva: Satu Hu­ja­nen Kaipr

Teks­ti ly­hen­net­ty haas­tat­te­lus­ta, joka on jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.8.2014.

30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys