JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Taivaan Isä johtaa sodan ja rauhan aikana

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.1.2023 13.05

Juttua muokattu:

16.1. 12:59
2023011612593920230116130500
Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Mer­ja Lo­hi­lah­ti

– Aloi­tin las­ku­var­jo­jää­kä­reis­sä. Va­rus­mies­pal­ve­lus­paik­ka vaih­tui Il­ma­so­ta­kou­luun, jos­ta jat­koin ka­det­ti­kou­luun il­ma­so­ta­lin­jal­le, ker­too yli 20 vuot­ta La­pin len­nos­tos­sa työs­ken­nel­lyt Mar­kus Pauk­ke­ri.

Rau­han ai­ka­na Il­ma­voi­mien pää­teh­tä­vä on alu­eel­li­sen kos­ke­mat­to­muu­den val­von­ta ja tur­vaa­mi­nen. Työ­päi­vät ajoit­tu­vat pää­o­sin vir­ka-ai­kaan. Har­joi­tuk­sis­sa ja päi­vys­tys­töis­sä päi­vät ovat pi­dem­piä ja epä­sään­nöl­li­sem­piä.

– Kou­lu­tam­me uu­sia oh­jaa­jia ja ko­ke­neem­pien tai­to­ja yl­lä­pi­de­tään ja ke­hi­te­tään, Pauk­ke­ri ker­too.

Yk­si len­to­teh­tä­vä hauk­kaa val­ta­o­san työ­päi­väs­tä. Se suun­ni­tel­laan, to­teu­te­taan ja lo­puk­si käy­dään läpi si­mu­laa­ti­on kaut­ta. Lä­pi­käy­mi­nen on op­pi­mi­sen tär­kein vai­he.

– Hie­noa on tii­vis työ­yh­tei­sö. Pi­tää luot­taa työ­ka­ve­riin kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Työ on vä­syt­tä­vää­kin, mut­ta yh­tei­sös­sä on voi­maa. Sa­no­taan, et­tä hyvä po­ruk­ka on enem­män kuin jä­sen­ten­sä yh­teen­las­ket­tu sum­ma. Suo­ri­tus­ky­ky muo­dos­tuu ih­mi­sis­tä, jär­jes­tel­mis­tä ja osaa­mi­ses­ta, sum­maa Pauk­ke­ri.

Pauk­ke­ri ku­vai­lee so­ti­laan työn ole­van jän­nit­tä­vää, kuor­mit­ta­vaa ja pal­kit­se­vaa it­sen­sä ylit­tä­mis­tä. Hy­viin suo­ri­tuk­siin aut­taa se, et­tä ko­kee työn mer­ki­tyk­sel­li­se­nä ja on halu ol­la luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

So­ti­laat te­ke­vät päi­vit­täin työ­tä, et­tä osaa­vat, jos jos­kus tar­vi­taan. So­taa ei tar­vit­se Pauk­ke­rin mie­les­tä kui­ten­kaan pe­lä­tä.

– Sitä var­ten on Puo­lus­tus­voi­mat ja re­ser­vi. Olem­me val­mis­tau­tu­neet. Val­tio, kun­nat, vi­ras­tot, sai­raa­lat, elin­kei­no­e­lä­mä – koko yh­teis­kun­nal­la on va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­ma, joka voi­daan tar­vit­ta­es­sa val­jas­taa pal­ve­le­maan val­ti­on tar­pei­ta. Saam­me luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä joh­taa ih­mis­ten ja kan­so­jen vai­hei­ta so­dan ja rau­han ai­ka­na, hän muis­tut­taa.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys