JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tulkkaaminen on haastavaa ja hauskaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.7.2022 16.15

Juttua muokattu:

6.7. 08:57
2022070608575720220705161500

Suviseurojen kuvapankki

Suviseurojen kuvapankki

Hel­mi Yr­jä­nä

Lop­pi

Su­vi­seu­ro­jen pu­hei­ta tul­kat­tiin kah­dek­sal­le eri kie­lel­le: eng­lan­nik­si, ruot­sik­si, vi­rok­si, ve­nä­jäk­si, rans­kak­si, es­pan­jak­si, un­ka­rik­si ja sak­sak­si. Yk­si un­ka­rin kie­len tulk­ki oli ke­ra­va­lai­nen An­ni Sep­pä­lä. Hän on opis­kel­lut yli­o­pis­tos­sa suo­men ja un­ka­rin kiel­tä ja val­mis­tuu koh­ta äi­din­kie­len opet­ta­jak­si. Sep­pä­lä kan­nus­taa opis­ke­le­maan kie­liä.

– Kie­let avaa­vat nä­kö­a­lo­ja eri kult­tuu­rei­hin ja maa­il­moi­hin. Löy­tyy yh­teyk­siä ja ys­tä­viä eri mais­ta, mikä ri­kas­tut­taa elä­mää.

Sep­pä­lä pää­tyi un­ka­rin kie­len tul­kik­si mel­ko ai­kai­ses­sa vai­hees­sa kie­len opis­ke­lua.

– Olin vuon­na 2015 vaih­dos­sa Bu­da­pes­tis­sä, kun sin­ne tuli lä­he­tys­pu­hu­jia. Siel­lä ai­noa un­ka­rin tulk­ki Si­nik­ka Vuo­no­ka­ri-Kä­mä­räi­nen pyy­si mi­nut heti tulk­ki­ryh­mään. Osa­sin sil­loin vas­ta un­ka­rin al­kei­ta. Tai­to on ker­ty­nyt vuo­sien var­rel­la opis­ke­luis­sa ja SRK:n lä­he­tys­työn kie­li­kurs­seil­la. Olen nyt tul­kan­nut vii­sis­sä Su­vi­seu­rois­sa, Sep­pä­lä ku­vai­li.

Su­vi­seu­rois­sa tulk­kaa­mi­nen on Sep­pä­län mie­les­tä haas­ta­vaa ja haus­kaa.

– Tulk­kaus­ko­pis­sa on hie­noa kuun­nel­la si­vu­kor­val­la, kun vie­rei­sis­sä ko­peis­sa tul­ka­taan sa­maa saar­naa toi­sil­le kie­lil­le. Toi­set pu­heet ovat vai­ke­am­pia tul­ka­ta kuin toi­set. Se hel­pot­taa, jos pu­hu­ja on an­ta­nut val­miik­si raa­ma­tun­koh­dat, joi­hin ai­koo vii­ta­ta saar­na­teks­tin li­säk­si. Tul­ka­tes­sa ei oi­kein eh­di sa­mal­la et­siä teks­ti­koh­tia, Sep­pä­lä ava­si aja­tuk­si­aan tulk­kaa­mis­ko­ke­muk­sis­ta.

Su­vi­seu­ro­jen li­säk­si Sep­pä­lä on tul­kan­nut Un­ka­ris­sa jär­jes­te­tyis­sä lä­he­tys­seu­rois­sa.

– Un­ka­ris­sa on pi­det­ty lä­he­tys­seu­ro­ja noin ker­ran puo­les­sa­tois­ta vuo­des­sa. Nyt ko­ro­na-ai­ka­na on pi­det­ty Te­ams-seu­ro­ja 2–3 ker­taa vuo­des­sa.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys