JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Tun­tuu hie­nol­ta, kun voi ol­la toi­sel­le avuk­si”

Kallunki Hanna
Puhutaan maasta ja taivaasta
18.3.2014 17.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140318170000

Eli­as Ka­ja­va on 24-vuo­ti­as nuo­ri mies, joka tyk­kää poh­tia elä­mää ja teh­dä pit­kiä ul­koi­lu­ret­kiä pyö­rä­tuo­lil­laan. Eli­as on opis­kel­lut ra­ken­nus­pii­rus­tus­ta ja ihai­lee pian työn­sä jäl­keä: ke­säl­lä val­mis­tuu talo, jo­hon hän on laa­ti­nut pii­rus­tuk­set.

Ke­vä­til­ta­päi­vä hä­mär­tyy, kun et­sis­ke­len oi­ke­aa osoi­tet­ta uu­den ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon pi­hal­la.

– Ter­ve­tu­loa, mu­ka­va kun tu­lit, kuu­len pian iloi­sen ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sen.

Kah­vit­te­lun jäl­keen Eli­as ker­too opin­nois­taan ja elä­mäs­tään.

– Se oli ai­ka iso jut­tu, kun muu­tin 16-vuo­ti­aa­na kymp­pi­luo­kan jäl­keen Ete­lä-Suo­meen Jär­ven­pää­hän opis­ke­le­maan. Vuo­den asuin siel­lä ja opis­ke­lin työ­hön val­men­ta­val­la lin­jal­la. Tä­män jäl­keen tu­lin Ou­luun Luo­vil­le opis­ke­le­maan. Toi­mis­to- ja tie­to­tek­niik­ka­pai­not­tei­sel­la lin­jal­la olin vuo­den, jon­ka jäl­keen me­nin am­mat­ti­kou­luun suun­nit­te­lu­as­sis­tent­ti­lin­jal­le. Opis­ke­lu oli kiin­nos­ta­vaa, lin­jal­la ope­tel­tiin te­ke­mään ra­ken­nus­pii­rus­tuk­sia, Eli­as ker­too.

Eliaksen kiitoskuva vuodelta 2011, jolloin hän päätti opintonsa suunnitteluassistenttilinjalla.

Eliaksen kiitoskuva vuodelta 2011, jolloin hän päätti opintonsa suunnitteluassistenttilinjalla.

Kieh­to­val­ta vai­kut­ti­vat sekä tek­ni­nen piir­tä­mi­nen et­tä aja­tus sii­tä, et­tä voi suun­ni­tel­la oi­kei­ta ra­ken­nuk­sia.

– Pii­rus­tu­soh­jel­mia tyk­kä­sin käyt­tää, se tun­tui mi­nul­le tosi so­pi­val­ta työl­tä. Kä­vin kou­lua ke­sään 2011 as­ti. Syk­syl­lä tein isäl­le tak­ka­huo­neen sekä au­to­ka­tok­sen laa­jen­nuk­sen pii­rus­tuk­set. Kou­lus­sa sain hy­vät pe­rus­tai­dot piir­tä­mi­seen ja it­se te­ke­mäl­lä ja tie­toa et­si­mäl­lä olen op­pi­nut li­sää asi­oi­ta. Piir­tä­mi­nen tun­tuu jos­kus pit­kä­ve­tei­sel­tä, mut­ta val­mis työ pal­kit­see.

Pian Eli­as saa­kin ihail­la erään mie­len­kiin­toi­sen työp­ro­jek­tin­sa tu­los­ta.

– Isän vel­jel­le tein oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set. Talo val­mis­tuu ke­sään men­nes­sä. Tun­tuu hie­nol­ta, et­tä sain teh­dä täl­lai­sen työn. Tun­tuu mu­ka­val­ta, et­tä saa ol­la jol­le­kin hyö­dyk­si ja et­tä joku on ky­sy­nyt mi­nul­ta, alan­ko te­ke­mään pii­rus­tuk­sia. Se, et­tä on voi­nut aut­taa tois­ta, tun­tuu tosi hie­nol­ta.

2-vuotias Hermanni-kummipoika on Eliakselle tärkeä.

2-vuotias Hermanni-kummipoika on Eliakselle tärkeä.

Kiin­nos­ta­via työ­tar­jouk­sia hän toi­voo saa­van­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Ja so­pi­va har­ras­tus­kin on et­sin­näs­sä.

– Oli­si mu­ka­vaa löy­tää jo­kin mie­lei­nen har­ras­tus. Ul­koi­lus­ta tyk­kään, käyn pyö­rä­tuo­lil­la aje­le­mas­sa pit­kiä mat­ko­ja. Ei pe­lo­ta mäet ei­kä mut­kat. Käyn ka­ve­rei­den luo­na. En tyk­kää syk­syn har­mau­des­ta, kun on oi­kein pi­me­ää. On­nek­si nyt on valo li­sään­ty­nyt.

Per­he ja ys­tä­vät ovat Eli­ak­sel­le tär­kei­tä.

– On tär­ke­ää, et­tä on ys­tä­viä ja per­he on lä­hel­lä. Et­tä on hy­vät vä­lit per­heen­jä­sen­ten kans­sa. On mu­ka­va käy­dä ko­to­na.

Eli­as ko­kee, et­tä us­ko on tur­va ja voi­ma­va­ra elä­mäs­sä.

– Ajat­te­len, et­tä elä­mä on hy­vis­sä kä­sis­sä ai­na. Tun­nen, et­tä olen joh­da­tet­ta­va­na ja et­tä elä­mäl­lä­ni on sel­keä pää­mää­rä. Saan luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, ei tar­vit­se lii­kaa miet­tiä ja mu­reh­tia asi­oi­ta.

HannaKallunki
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys