JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Työ­vuo­ros­sa op­pii keit­ti­ö­ko­nei­den toi­min­ta­ta­po­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.1.2021 13.10

Juttua muokattu:

15.1. 13:08
2021011513084620210115131000

Kuva: Haastateltavalta

Kuva: Haastateltavalta

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Vil­hel­mii­na Sauk­ko on viih­ty­nyt keit­ti­ö­vuo­rois­sa ny­kyi­sel­lä ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lään Ou­lus­sa. Hän ker­too, et­tä vuo­roi­hin on ol­lut mu­ka­va men­nä ja niis­tä on ai­na saa­nut lähteä hy­väl­lä mie­lel­lä ko­tiin.

– Keit­ti­ö­vuo­ron ai­ka­na on ol­lut help­po kuun­nel­la seu­ra­pu­het­ta, jo­ten sii­tä­kään ei ole jää­nyt pait­si, vaik­ka työ­vuo­ros­sa on ol­lut­kin, Vil­hel­mii­na Sauk­ko iloit­see.

Alun pe­rin Vaa­sas­ta ko­toi­sin ole­va nai­nen tem­pau­tui mu­kaan Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­roi­hin su­vi­seu­ra­tal­kois­sa ja on nyt toi­mi­nut keit­ti­ö­ryh­män ve­tä­jä­nä yli vuo­den.

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pit­sa­laa­ti­koi­den­tait­te­lu­tal­kois­sa ky­sel­tiin, ha­lu­ai­si­ko joku nuo­ris­ta ke­rä­tä tut­ta­vis­taan keit­ti­ö­ryh­män. Il­moit­tau­duin va­paa­eh­toi­sek­si ja ky­se­lin ka­ve­rei­ta mu­kaan, Sauk­ko taus­toit­taa.

– Käy­tän­nös­sä olen huo­leh­ti­nut, et­tä ryh­mä­läi­set muis­ta­vat tul­la keit­ti­ö­vuo­roon ja mei­dän vuo­ros­sa on tar­peek­si työn­te­ki­jöi­tä. Muu­ten olen ol­lut ihan nor­maa­lis­ti keit­ti­ö­vuo­rois­sa.

Keit­ti­ö­ko­nei­den toi­min­ta­ta­po­jen li­säk­si työ­vuo­ros­sa voi op­pia yh­teis­työ­tai­to­ja. Sauk­ko ker­too­kin, et­tä keit­ti­öl­lä on ai­na neu­vot­tu toi­sia ja poh­dit­tu yh­des­sä, jos jo­ta­kin ei ole osat­tu. Ko­ke­muk­ses­ta ryh­män­ve­tä­jä osaa an­taa neu­von kai­kil­le keit­ti­ö­vuo­ro­lai­sil­le:

– Oman työ­vuo­ron ajan­koh­taan ei kan­na­ta tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti suun­ni­tel­la muu­ta. Pian vuo­ros­sa ei ole ol­len­kaan työn­te­ki­jöi­tä!

Keit­ti­ö­hom­mat miel­lyt­tä­vät Sauk­koa sii­nä mää­rin, et­tä hän ai­koo jat­kos­sa­kin tal­koil­la sa­mas­sa ryh­mäs­sä.

– Uu­del­le paik­ka­kun­nal­le muut­ta­es­sa ha­keu­tui­sin to­den­nä­köi­ses­ti myös keit­ti­ö­vuo­roon, hän hy­myi­lee.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys