JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Uni ei tule, jos ei ole tullakseen”

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

12.3. 14:08
2024031214083320240315090000
Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

Unet­to­muut­ta ko­ke­nut Ai­la Lin­na ker­too, et­tä unet voi­vat ka­do­ta mo­nes­ta syys­tä: jos elä­mäs­sä sat­tuu jo­tain ikä­vää, töis­sä on lii­kaa kuor­maa tai tai­vaan­kap­pa­leet ovat tie­tys­sä asen­nos­sa.

Kat­rii­na Ruot­sa­lai­nen

Uni on tär­ke­ää jo­kai­sel­le – vain unet­to­muu­den ko­ke­nut voi täy­sin ym­mär­tää tois­ta huo­nos­ti nuk­ku­vaa. Per­hon Möt­tö­ses­sä asu­va Ai­la Lin­na on jou­tu­nut ko­ke­maan unet­to­muut­ta.

Syy­tä unet­to­muu­teen ei voi ai­na tie­tää.

– Unet saat­ta­vat ka­do­ta, jos per­he­pii­ris­sä sat­tuu jo­tain ikä­vää tai omas­sa elä­mäs­sä on muu­ten epä­sel­viä asi­oi­ta.

Hän mai­nit­see, et­tä myös kuun ja mui­den tai­vaan­kap­pa­lei­den vai­heet sekä sään vaih­te­lu vai­kut­ta­vat uniin.

– Jos unet­to­muus pää­see mie­les­sä lii­an isok­si asi­ak­si ja täyt­tää aja­tuk­set ko­ko­naan, sit­ten ei ai­na­kaan saa un­ta.

Hel­po­tus­ta ja vink­ke­jä unen­saan­tiin

Mikä avuk­si, jos he­rää kes­kel­lä yö­tä ja uni on ka­ran­nut?

– Jos­kus ei au­ta mi­kään. Toi­si­naan aut­taa, kun sa­noo it­sel­leen: ”Kaik­ki on hy­vin, ei mi­tään hä­tää!” Pu­he­oh­jel­mien kuun­te­le­mi­nen saat­taa hel­pot­taa nu­kah­ta­mis­ta, hän vink­kaa.

Lin­na ker­too omia, lääk­keet­tö­miä kei­no­jaan unen saa­mi­seen:

– Pu­hu­mi­nen ys­tä­vien tai am­mat­ti­lais­ten kans­sa voi tuo­da avun, kun ym­mär­tää, mit­kä asi­at vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lai­nen ih­mi­nen olen. Lu­ke­mi­nen sekä rau­hoit­ta­van mu­sii­kin kuun­te­lu ren­tout­taa. Ra­vit­se­va ruo­ka ja il­lal­la otet­tu mag­ne­sium voi­vat aut­taa nu­kah­ta­mi­seen. Hen­gi­tys­har­joi­tuk­set voi­vat myös­kin hel­pot­taa unen saa­mis­ta.

Lin­na ker­too pu­hu­neen­sa avoi­mes­ti unet­to­muu­des­taan.

– Se on asia, jon­ka voi ym­mär­tää vain sen ko­ke­nut. Kun on oi­kein han­ka­la vai­he, kaik­ki pu­heet unen tär­key­des­tä är­syt­tä­vät. Vaik­ka kuin­ka tie­tää, mitä pi­täi­si teh­dä, uni ei tule, jos ei ole tul­lak­seen.

Uneen ja sen laa­tuun vai­kut­taa moni asia. Lin­na huo­maut­taa, et­tä meis­tä jo­kai­nen on yk­si­lö, jo­ten ei lie­ne ole­mas­sa pop­pa­kons­tia, jol­la kaik­ki nuk­kui­si­vat koko yön.

– Jos et saa nu­ku­tuk­si, älä pääs­tä vä­sy­mys­tä lii­an pit­käl­le. Var­sin­kin pien­ten las­ten kans­sa on to­del­la tär­ke­ää, et­tä van­hem­mat saa­vat nuk­kua. Jos mah­dol­lis­ta, nuku päi­vä­u­net. Ole it­sel­le­si ar­mol­li­nen. Yri­tä pääs­tä ren­tou­tu­maan.

Lin­na li­sää, et­tä met­sä – ja luon­to yleen­sä­kin – on hyvä paik­ka rau­hoit­tua, ja las­ten kans­sa­kin voi ret­keil­lä.

– Muis­ta syö­dä oi­ke­aa ruo­kaa. Yri­tä aja­tel­la po­si­tii­vi­ses­ti, vaik­ka se voi ol­la kyl­lä jos­kus vai­ke­aa. Ker­ro asi­as­ta avoi­mes­ti. Muis­ta, et­tä Tai­vaan Isä tie­tää mei­dän jo­kai­sen ti­lan­teen, Ai­la Lin­na jut­te­lee.

Lue haas­tat­te­lu ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys