JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja lai­na­si Jee­suk­sen sa­no­ja hiih­to­skan­daa­lin kes­kel­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta
13.8.2020 6.55

Juttua muokattu:

6.8. 17:44
2020080617444020200813065500
Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Reetta Lindfors

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Reetta Lindfors

Han­na Kal­lun­ki

Ur­hei­lu­mu­seo on suo­ma­lai­sen lii­kun­nan ja ur­hei­lun kan­sal­lis­ko­ko­el­ma. Tä­män jopa maa­il­man­laa­jui­ses­ti ar­vok­kaan ai­neis­ton ää­rel­lä mu­se­on tuot­ta­ja Mat­ti Hin­tik­ka työs­ken­te­lee.

-Vas­tuul­la­ni on mu­se­on kir­jas­to­ko­ko­el­ma. Kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lu­työn li­säk­si teen muun mu­as­sa vies­tin­tää, ja ve­tä­mä­ni pro­jek­tin tu­lok­se­na il­mes­tyy lä­hi­ai­koi­na his­to­ri­a­te­os Suo­men jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­ees­ta, Hin­tik­ka ker­too.

Ur­hei­lu­mu­se­on teh­tä­vä­nä on tal­len­taa ja tut­kia yh­tä lail­la voit­ta­jien kuin vii­mei­sek­si jää­nei­den tai har­ras­te­li­joi­den­kin his­to­ri­aa.

– Ur­hei­lu­täh­tien ihai­lu, fa­ni­kult­tuu­ri, lä­hes­tyy ai­het­ta toi­sel­ta puo­lel­ta. Sel­lais­ta vie­ras­tan, mut­ta en pel­käs­tään us­kon nä­kö­kul­mas­ta, Hin­tik­ka sa­noo.

Ur­hei­lu­mu­seo on juu­ri muut­ta­nut ta­kai­sin Hel­sin­gin Olym­pi­as­ta­di­o­nil­la si­jait­se­viin ti­loi­hin­sa.

– Mo­der­ni mu­seo on pal­jon muu­ta­kin kuin esi­nei­tä ja nii­den esit­te­lyä. Ur­hei­lu­mu­se­os­sa on sa­man ka­ton al­la mit­ta­va ar­kis­to­ai­neis­to, va­lo­ku­va­ko­ko­el­ma sekä kir­jo­ja ja leh­tiä. Teem­me myös alan tut­ki­mus­ta ja jul­kai­su­työ­tä.

Hin­ti­kan mu­kaan ur­hei­lul­la on Suo­mes­sa ol­lut har­vi­nai­sen mer­kit­tä­vä roo­li kan­sal­li­sen iden­ti­tee­tin ra­ken­tu­mi­ses­sa.

– 1920-lu­vul­la ”Suo­mi juos­tiin maa­il­man­kar­tal­le”. Tuol­loin suo­ma­lai­set myös tot­tui­vat ni­me­no­maan olym­pi­a­ki­sois­sa voit­toi­hin ja mi­ta­lei­hin. Osu­vas­ti on sa­not­tu, et­tä suo­ma­lai­set ei­vät ole ur­hei­lu- vaan me­nes­tys­hul­lu kan­sa, hän ku­vaa.

Ur­hei­lu myös lä­päi­si ai­koi­naan yh­teis­kun­nan kan­sa­kou­luis­sa, puo­lus­tus­lai­tok­ses­sa ja po­liit­ti­sis­sa jär­jes­töis­sä.

– Pe­rin­teik­käät ylei­sur­hei­lu ja hiih­to kiin­nos­ta­vat edel­leen van­hem­man ikä­luo­kan suo­ma­lai­sia. Maa­seu­dun mo­nil­la paik­ka­kun­nil­la pe­sä­pal­lo on yhä pai­kal­li­nen ”val­ta­la­ji”.

Nuo­rem­pia su­ku­pol­via kiin­nos­ta­vat jouk­ku­e­pe­lit, ku­ten jää­kiek­ko ja jal­ka­pal­lo.

– Maa­il­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vin ur­hei­lu­la­ji jal­ka­pal­lo on Suo­mes­sa­kin har­ras­te­tuin laji, ja sii­nä­kin saa­vu­tet­tu pie­ni me­nes­tys li­sää kiin­nos­tus­ta. Nuor­ten kes­kuu­des­sa e-ur­hei­lu eli kil­pa­pe­laa­mi­nen tie­to­ko­neel­la on nous­sut ai­van vii­me vuo­si­na hy­vin suo­si­tuk­si.

Hin­tik­ka ar­vi­oi, et­tä ur­hei­lu ja lii­kun­ta tuo­vat ny­ky­suo­ma­lai­sil­le mo­nen­lais­ta si­säl­töä.

– Eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­ten maa­jouk­ku­ei­den me­nes­tys an­taa elä­myk­siä, et­tä ”me me­nes­tym­me”. Kil­paur­hei­lu on myös yk­si viih­de­muo­to mui­den jou­kos­sa.

Kun­tour­hei­lul­la on hänen mie­les­tään täl­lai­se­na is­tu­ma­työn ai­ka­kau­te­na yhä tär­ke­äm­pi kan­san­ter­vey­del­li­nen roo­li.

– Eh­kä tär­kein lii­kun­ta­la­ji on­kin koi­ran ul­koi­lu­tus! Hin­tik­ka hok­saut­taa.

Mikä ur­hei­lus­sa ih­mis­tä kieh­too?

– Ur­hei­lus­sa voi so­vit­tu­jen sään­tö­jen puit­teis­sa kil­pail­la pait­si toi­sia vas­taan, myös mi­ta­ta omia ra­jo­jaan. Niin suur­kil­pai­lui­hin kuin ko­ti­pi­han pe­lei­hin liit­tyy ai­na yl­lä­ty­se­le­ment­ti: vaik­ka on en­nak­ko­suo­sik­ke­ja, etu­kä­teen ei voi tie­tää, kuka voit­taa.

Kan­sain­vä­li­nen ur­hei­lu voi Hin­ti­kan mu­kaan par­haim­mil­laan ka­na­voi­da mai­den vä­lis­tä kil­pai­lua ja an­taa kan­sal­lis­tun­teel­le rau­ha­no­mai­sen ti­lan.

Ur­hei­lu ei kui­ten­kaan ole vain voit­to­ja vaan myös tap­pi­oi­ta.

– Fyy­sis­ten ra­jo­jen mit­taa­mi­seen liit­tyy louk­kaan­tu­mi­sen ris­ki, joka eten­kin mei­dän täl­lais­ten van­hem­pien ur­hei­luih­mis­ten pi­tää muis­taa.

Huip­pu-ur­hei­lun kään­tö­puo­li on ras­kas: se tar­koit­taa sel­lais­ta omis­tau­tu­mis­ta, jos­sa ei jää ti­laa juu­ri muul­le.

– Sen jäl­keen moni me­nes­ty­jä­kin on pu­don­nut kuin tyh­jän pääl­le.

Ur­hei­lun voi­ma­kas­ta vai­ku­tus­ta Hin­tik­ka ku­vaa esi­mer­kil­lä:

– Pe­lin tii­mel­lyk­ses­sä tun­teet kuo­hu­vat hel­pos­ti: tus­kin­pa muu­al­la us­ko­vai­set nuo­ret mie­het pää­ty­vät niin hel­pos­ti tap­pe­luun, tai ai­na­kin lä­hel­le sitä, kuin pe­li­ken­täl­lä.

En­tä jos ur­hei­lu vie niin, et­tä us­ko mei­naa ka­do­ta? Mis­tä voi löy­tää voi­maa us­koa? Hin­tik­ka ot­taa yl­lät­tä­vän esi­mer­kin:

– Kun suo­ma­lais­ten hiih­tä­jien kär­ki­jouk­ko oli jää­nyt kiin­ni do­pin­gis­ta Lah­den MM-hiih­dois­sa vuon­na 2001, seu­ra­si val­tai­sa me­di­a­ko­hu. Ko­ke­nut ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja kir­joit­ti asi­as­ta si­tee­ra­ten Jee­suk­sen sa­no­ja: ”Mitä hyö­dyt­tää ih­mis­tä, jos hän voit­taa omak­seen koko maa­il­man mut­ta me­net­tää sie­lun­sa?” (Matt. 16:26).

– Lo­pul­ta tuo­hon Jee­suk­sen seu­raa­mi­seen liit­ty­vään ky­sy­myk­seen tii­vis­tyy us­ko­vai­sen suh­de niin ur­hei­lun har­ras­ta­mi­seen, kil­pai­le­mi­seen ja seu­raa­mi­seen kuin kaik­kiin mui­hin­kin elä­män il­mi­öi­hin, Hin­tik­ka to­te­aa.

Tär­kein­tä on us­kon jalo kil­pai­lu (1. Tim. 6:12).

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys