JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Uskalla olla rohkea arkajalka

Säkkinen Heli
Puhutaan maasta ja taivaasta
28.5.2016 6.34

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123322720160528063400

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Saa­pu­va kesä kut­suu jäl­leen mo­nen­lai­siin rie­mui­hin­sa niin pie­niä kuin suu­rem­pi­a­kin ih­mi­siä. Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to Tu­ke­sis­ta ke­sän­viet­tä­jiä ke­ho­te­taan sat­saa­maan omaan ja lä­heis­ten tur­val­li­suu­teen niin leik­ki­ken­til­lä, luon­nos­sa kuin eri­lai­sis­sa va­paa-ajan pal­ve­luis­sa­kin.

Leik­ki­ken­tät on suun­ni­tel­tu niin, et­tä kaik­kein pie­nim­mät lap­set ei­vät it­se pys­ty kii­pe­ä­mään haas­ta­vam­piin vä­li­nei­siin. Niis­tä voi esi­mer­kik­si ti­pah­taa kor­ke­al­ta. Las­ta ei pidä kos­kaan nos­taa leik­ki­vä­li­nei­siin, vaan hä­nen tu­lee pääs­tä nii­hin it­se, Tu­ke­sin yli­tar­kas­ta­ja Kaa­ri­na Kär­nä muis­tut­taa. Hän ke­hot­taa ai­kui­sia an­ta­maan lap­sil­le vah­dit­tua va­paut­ta:

– Las­ten leik­ke­jä tu­lee val­voa, mut­ta hei­dän tu­lee an­taa leik­kiä omal­la ta­sol­laan.

Luon­to­ret­kel­le läh­det­tä­es­sä pi­tää miet­tiä re­a­lis­ti­ses­ti rei­tin vaa­ti­vuus ja pi­tuus ja suh­teut­taa ne omiin ky­kyi­hin. Näin voi­mat to­den­nä­köi­ses­ti riit­tä­vät koko mat­kal­le. Kan­nat­taa suo­sia mer­kit­ty­jä maas­to­ja, jos suun­nis­tus ei kuu­lu omiin vah­vuuk­siin. On hyvä il­moit­taa muil­le, min­ne on me­nos­sa ja kos­ka pa­laa ta­kai­sin, Kär­nä vink­kaa.

Eri­lai­sis­sa ak­ti­vi­tee­teis­sa – ja vaik­ka­pa polt­ta­reis­sa – jär­jen­käyt­tö on sal­lit­tua. Oman tur­val­li­suu­den aset­ta­mi­nen etu­si­jal­le on fik­sua.

– Jos jo­hon­kin osal­lis­tu­mi­nen ei tun­nu it­ses­tä jär­ke­väl­tä ja pe­lot­taa, kiel­täy­dy. Ole tar­vit­ta­es­sa roh­ke­as­ti pel­ku­ri, Kär­nä kan­nus­taa.

Kär­nä to­te­aa, et­tä vas­tuu ta­pah­tu­mien ja pal­ve­lu­jen tur­val­li­suu­des­ta on nii­den tuot­ta­jal­la, mut­ta jo­kai­nen voi omal­ta osal­taan vai­kut­taa sii­hen, ta­pah­tuu­ko on­net­to­muuk­sia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

– Myös ku­lut­ta­jan on toi­mit­ta­va tur­val­li­suus­ha­kui­ses­ti, nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja tur­val­li­suu­soh­jei­ta ja tun­nis­tet­ta­va oman osaa­mi­sen­sa ja kun­ton­sa ra­jat.

Jos ku­lut­ta­ja­pal­ve­lun tur­val­li­suus epäi­lyt­tää tai pal­ve­luun saa­tu opas­tus on puut­teel­lis­ta, kan­nat­taa an­taa pa­lau­tet­ta suo­raan toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le. Li­säk­si Tu­ke­siin voi teh­dä il­moi­tuk­sen vaa­ral­li­ses­ta ku­lut­ta­ja­pal­ve­lus­ta, mikä ta­pah­tuu kä­te­vim­min Tu­ke­sin verk­ko­si­vuil­la.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys