JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Usko viitoittaa tietä elämän eri käänteissä

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.12.2022 13.10

Juttua muokattu:

30.12. 13:08
2022123013084720221230131000
Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Kuva haastateltavalta

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Kuva haastateltavalta

Eli­na Pel­to­maa

–Elä­mä­ni uu­det alut ei­vät ole ol­leet it­se­tar­koi­tus. En ole men­nyt nii­tä koh­ti aja­tuk­sel­la, et­tä on koko ajan aloi­tet­ta­va jo­ta­kin alus­ta. Sitä pait­si ar­kie­lä­mäs­sä­ni ra­kas­tan ta­val­li­suut­ta, se on ihan pa­ras­ta, ker­too Sa­ri­an­na Suo­mi­nen.

Suo­mi­sen elä­mä ei ole­kaan tal­lan­nut yh­tä tut­tua uraa, vaan sii­hen on mah­tu­nut mo­nia muut­to­ja ja kään­tei­tä.

– Joku on mi­nul­le nal­jail­lut­kin, et­tei kaik­kia muut­to­laa­ti­koi­ta kan­na­ta­kaan pur­kaa, jos taas koh­ta pa­ka­taan, hän nau­rah­taa.

Äi­tiys mul­lis­ti elä­män

Ajal­li­sen elä­män suu­rin kään­ne on ol­lut äi­dik­si tu­le­mi­nen. Suo­mi­nen oli 29-vuo­ti­as saa­des­saan esi­koi­sen­sa.

– Mi­kään tai ku­kaan ei val­mis­ta sii­hen, mil­lais­ta äi­tiys on. Se on jat­ku­vaa riit­tä­mät­tö­myyt­tä, mut­ta mo­nel­la ta­paa iha­nam­paa kuin oli­sin voi­nut ku­vi­tel­la­kaan. Iha­naa ja ka­ma­laa, hän ku­vai­lee.

Äi­dik­si hän on tul­lut yh­dek­sän ker­taa, ja kak­si nuo­rin­ta, eri­tyis­lap­set, ovat opet­ta­neet äi­tiy­des­tä ihan uu­sia aak­ko­sia.

– Tie­toa ja ym­mär­rys­tä olem­me saa­neet ko­ke­muk­sen kaut­ta. Tai­vaan Isä on näh­nyt tär­ke­äk­si meil­le tä­män. Olem­me Veli-Mat­ti-puo­li­so­ni kans­sa huo­man­neet, mi­ten kas­vat­ta­vaa tämä on ol­lut. Eri­lai­suus ja eri­tyi­syys ri­kas­tut­ta­vat elä­mää, mut­ta nii­den haas­tei­den edes­sä olem­me jos­kus neu­vot­to­mia ja vä­sy­nei­tä, suo­ras­taan krii­siy­ty­nei­tä. On­nek­si olem­me op­pi­neet ha­ke­maan am­ma­til­lis­ta­kin apua, Suo­mi­nen poh­tii.

Muu­tois­ta seu­raa ir­to­lai­suus

Aja­tuk­sil­le an­net­tiin tyh­jää ti­laa, kun per­he asui jon­kin ai­kaa Yh­dys­val­lois­sa. Suo­mi­nen eh­ti sil­loin kuu­los­tel­la it­se­ään ja miet­tiä tar­pei­taan.

– Ai­ka Yh­dys­val­lois­sa hit­sa­si muu­ten­kin mei­tä yh­teen per­hee­nä, ja opim­me pal­jon toi­sis­tam­me. Toi­saal­ta tuol­loin ikä­vöin hir­vit­tä­vän ki­pe­äs­ti Suo­mes­sa ole­via van­hem­pia lap­si­am­me ja po­din muu­ten­kin Suo­mi-ikä­vää.

Sit­tem­min per­he pää­tyi Veli-Ma­tin ko­ti­seu­dul­le Var­si­nais-Suo­meen, Naan­ta­liin.

– Tämä on ihan hui­kea paik­ka, vesi ja luon­to ovat lä­hel­lä ja tääl­lä on muu­ten­kin rai­tis­ta mei­nin­kiä. Naan­ta­li on joka ta­val­la iso ilo, hän ker­too.

Muut­to­ja on jos­kus hu­vik­seen las­ket­tu esi­kois­tyt­tä­ren kans­sa, mut­ta lu­ku­mää­rä ei ole ihan tark­ka.

– Seu­raa­han täs­tä tie­tyn­lais­ta ir­to­lai­suut­ta, ih­mis­suh­teet jää­vät her­käs­ti pau­sel­le. Toi­saal­ta uu­det­kin suh­teet läm­mit­tä­vät ja ovat tosi mer­kit­tä­viä. Ja Veli-Mat­ti maa­doit­taa mi­nua pai­kas­sa kuin pai­kas­sa, Suo­mi­nen se­lit­tää.

Us­ko toi luot­ta­muk­sen

Suu­rin kään­ne Suo­mi­sen elä­mäs­sä on kui­ten­kin ol­lut pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­mi­nen 37-vuo­ti­aa­na. Hän tu­tus­tui Po­rin Söör­mar­kus­sa Sa­tuun, joka ker­toi us­ko­mi­ses­ta. Sen jäl­keen hän pää­tyi eräi­siin lop­pi­ais­seu­roi­hin, jois­sa pu­hu­ja tun­tui pu­hu­van suo­raan hä­nel­le. Täs­tä muu­ta­man kuu­kau­den ku­lut­tua myös Veli-Mat­ti sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Us­ko on säi­ly­nyt aar­tee­na, joka pi­tää myös avi­o­liit­toa ja per­het­tä koos­sa, vaik­ka ajal­li­set muu­tok­set vei­si­vät­kin per­heen­jä­se­niä eril­leen to­vik­si tai toi­sek­si.

– Olen eteen­päin pyr­ki­vä ja tar­mo­kas­kin luon­ne, mut­ta us­kon kaut­ta olen op­pi­nut luot­ta­maan asi­oi­den jär­jes­ty­mi­seen. Sain jät­tää ras­kaan ki­vi­reen ve­tä­mi­sen. Ju­ma­lan rau­ha teki mie­le­ni le­vol­li­sek­si ja tur­val­li­sek­si, ja nu­kuin en­sim­mäis­tä ker­taa eläis­sä­ni yö­ni tyy­ne­nä. Se oli niin konk­reet­tis­ta!

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys