JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vaikeilta tuntuvista sanoista otetaan yhdessä selvää

Puhutaan maasta ja taivaasta
7.9.2022 15.00

Juttua muokattu:

7.9. 15:09
2022090715092420220907150000
Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Han­na Töl­li

Huo­men­na on kan­sain­vä­li­nen lu­ku­tai­to­päi­vä. Luo­ka­no­pet­ta­ja haas­taa tuol­loin ko­te­ja heit­täy­ty­mään kir­jo­jen maa­il­maan.

Kär­sä­mä­ki­sen Mai­ja Ki­vi­o­jan mu­kaan yh­des­sä kir­jan lu­ke­mi­nen mah­dol­lis­taa lap­sen ja van­hem­man vä­lis­tä kes­kus­te­lua kir­jan ku­vis­ta ja lu­e­tus­ta teks­tis­tä. Sa­mal­la lap­si op­pii sa­no­jen mer­ki­tyk­siä ja tun­tei­den kä­sit­te­lyä.

– Myös lap­si, joka jo osaa vä­hän lu­kea, mut­ta jon­ka lu­ku­tai­to ei ole vie­lä su­ju­voi­tu­nut, hyö­tyy sii­tä, et­tä hän saa kuun­nel­la kir­jaa ai­kui­sen lu­ke­ma­na. Kuun­nel­les­saan lap­si saa mal­lia su­ju­vas­ta lu­ke­mi­ses­ta, ja hän op­pii esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ryt­mit­tä­mis­tä ja eläy­ty­vää lu­ke­mis­ta. Yh­tei­set lu­ku­het­ket ke­hit­tä­vät myös kes­kit­ty­mis­ky­kyä ja he­rät­tä­vät kiin­nos­tuk­sen kir­joi­tet­tua kiel­tä koh­taan.

Ki­vi­o­ja to­te­aa, et­tä vaik­ka ää­ni­kir­jo­jen kuun­te­lu on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt pal­jon kai­ken ikäis­ten kes­kuu­des­sa, lu­ke­mis­ta ja lu­ku­tai­don tär­keyt­tä ei sai­si unoh­taa.

– Kai­paan omaan­kin per­hee­seen nii­tä ai­ko­ja, kun il­ta­ru­tii­ni­na joka iki­nen il­ta luim­me vä­hin­tään kak­si il­ta­sa­tua soh­va täyn­nä kuun­te­li­joi­ta, Ki­vi­o­ja ker­too.

Nuor­ten lu­ku­tai­don hei­ken­ty­mi­nen huo­let­taa Ki­vi­o­jaa. Hän viit­taa Ope­tus­hal­li­tuk­sen uu­ti­seen, jon­ka mu­kaan suo­ma­lais­ten lu­ku­tai­to on kes­ki­mää­rin hyvä, mut­ta osaa­mi­nen vaih­te­lee kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. ”Eri­tyi­ses­ti nuor­ten lu­ku­tai­to on hei­ken­ty­nyt sel­väs­ti 2000-lu­vul­la. Vuo­den 2018 Pisa-tu­los­ten mu­kaan jo lä­hes 14 pro­sen­til­la suo­ma­lais­nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to ar­jen ti­lan­teis­sa sel­vi­ä­mi­seen.”

– Saa­vu­tet­tu­aan jon­kin­lai­sen lu­ku­tai­don oli­si vä­hin­tään yh­tä tär­ke­ää jat­kaa lu­ke­mis­ta. Il­man har­joit­te­lua tai­to ei ke­hi­ty su­ju­vak­si. Lu­ke­mi­sen hi­taus han­ka­loit­taa teks­tin ym­mär­tä­mis­tä, ja lu­ke­mis­ta vaa­ti­vat teh­tä­vät vie­vät koh­tuut­to­mas­ti ai­kaa ja tun­tu­vat työ­läil­tä. Teks­tin ym­mär­tä­mi­sen tai­toa tar­vi­taan lä­hes kai­kis­sa op­pi­ai­neis­sa ja elä­mäs­sä yleen­sä­kin, Ki­vi­o­ja huo­maut­taa.

Lue li­sää Ki­vi­o­jan aja­tuk­sia tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys