JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

​ Valittavana vain kaksi tietä

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
6.8.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123451120140806000000

Tu­le­van sun­nun­tain evan­ke­liu­mi on yk­si nii­tä raa­ma­tun­koh­tia, jois­sa teh­dään kah­ti­a­ja­ko ih­mis­ten sie­lun ti­lan vä­lil­lä. On ole­mas­sa hyvä osa ja huo­no osa. Tä­män kah­ti­a­ja­on moni ha­lu­ai­si ny­ky­ään kiis­tää, ei­kä sii­tä sai­si pu­hua. Tu­le­van sun­nun­tain ai­hee­na Kirk­ko­kä­si­kir­jas­sa on To­tuus ja har­ha. Ai­he ker­too elä­män­va­lin­nois­ta.

Jee­sus ku­vaa kah­ti­a­ja­koa ker­to­mal­la, et­tä on kak­si port­tia ja kak­si tie­tä, ah­das ja la­vea. Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kaan la­vea tie on suo­si­tum­pi, mut­ta hän ke­hot­taa kui­ten­kin va­lit­se­maan toi­sin.

Vauh­ti voi so­kais­ta

Suu­ril­la teil­lä no­peu­det ovat suu­ria. Suu­res­sa vauh­dis­sa pie­ni port­ti voi jää­dä ko­ko­naan huo­maa­mat­ta. Kun le­ve­äl­lä tiel­lä on li­säk­si pal­jon kul­ki­joi­ta, myös tun­gos ja yh­des­sä rien­tä­mi­nen voi­vat es­tää nä­ke­mäs­tä, et­tä toi­nen­kin tie oli­si tar­jol­la. Näin elä­mäs­sä mo­nes­ti käy.

Tai­vaan Isä tar­jo­aa elä­mään vie­vää tie­tä, jol­le pää­si­si pa­ran­nuk­sen kaut­ta, mut­ta moni ei tun­ne tar­vit­se­van­sa sitä, ei ai­na­kaan vie­lä. Vauh­tia on elä­mäs­sä tar­peek­si, ja toi­set­kin ovat me­nos­sa sa­maan suun­taan. Kuin­ka sii­tä voi­si poi­ke­ta? Jee­sus kui­ten­kin sa­noo: ”Mo­net me­ne­vät ava­ras­ta por­tis­ta ja la­ve­aa tie­tä, mut­ta se vie ka­do­tuk­seen” (Matt. 7:13).

La­ve­an tien vaih­to­eh­to­na on ka­pea tie ja ah­das port­ti. Vain har­vat löy­tä­vät sen. Pa­ran­nuk­sen ah­das port­ti kar­sii meis­tä pal­jon tur­haa pois. Se mer­kit­see muu­tos­ta. Muu­tos­ta me ih­mi­set kui­ten­kin usein vas­tus­tam­me vii­mei­seen saak­ka. Pa­ran­nuk­sen port­ti ei tun­nu mie­lui­sel­ta.

Ka­pea tie ei ole yh­tä vauh­di­kas kuin le­veä tie. Us­ko­vai­sil­la on sa­non­ta ”Syn­ti tart­tuu ja te­kee mat­kan hi­taak­si”. Vauh­ti talt­tuu, kun oma­tun­to muis­tut­taa mo­nis­ta asi­ois­ta, jot­ka ei­vät ole oi­kein. Kun syn­ti on taak­ka­na omal­la­tun­nol­la, tar­vi­taan an­teek­si­pyy­tä­mis­tä. Ei kui­ten­kaan ole help­poa nöyr­tyä, sil­lä ih­mi­nen tun­tee yl­pey­ten­sä saa­van kol­hu­ja.

Va­lit­se ah­das port­ti

Jee­sus ke­hot­taa me­ne­mään si­säl­le ah­taas­ta por­tis­ta. Ta­voi­te on tär­kein, ei no­peus tai mat­kan vai­vat­to­muus. Hel­pom­pi mei­dän oli­si men­nä jar­rut­te­le­mat­ta jou­kon mat­kas­sa. Tus­kin ku­kaan sil­ti ha­lu­ai­si kuul­la ole­van­sa tiel­lä, jos­ta Jee­sus sa­noo: ”Se vie ka­do­tuk­seen” (Matt. 7:13).

Vaik­ka Ju­ma­lan lap­set har­voin jak­sa­vat muis­tut­taa pa­ran­nuk­ses­ta ja elä­män suun­nan muu­tok­ses­ta, oma­tun­to muis­tut­taa jo­kais­ta ih­mis­tä elä­män eri­lai­sis­sa vai­heis­sa.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan raja piir­tyy ih­mis­ten vä­lil­le. Ul­ko­puo­lel­la ole­vas­ta voi vä­lil­lä tun­tua sil­tä, et­tä us­ko­vai­set tuo­mit­se­vat kaik­ki muut ka­do­tuk­seen. Sil­loin saat­taa syn­tyä suut­tu­mus­ta us­ko­vai­sia koh­taan.

Em­me kui­ten­kaan ha­lua tuo­mi­ta. Jee­suk­sen sa­nat si­säl­tä­vät kah­ti­a­ja­on. Vie­lä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta hi­das­taa vauh­tia, men­nä si­sään ah­taas­ta por­tis­ta ja us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Mau­no He­po­la

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

9. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 92:5–10, 13–16; 1. Kun. 18:21–26, 36–39; Hepr. 4:1–2, 9–13; Matt. 7:13–14

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.8.2014.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys