JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­set työ­hön

Sana sunnuntaiksi
4.7.2021 8.00

Juttua muokattu:

29.6. 15:40
2021062915403520210704080000

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Esa Torn­berg

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyy epä­us­kois­ta Ju­ma­lan lap­sis­sa. Kris­tuk­sen lä­het­ti­lää­nä us­ko­vai­nen saa tar­jo­ta evan­ke­liu­mia sitä kai­paa­val­le.

Jee­sus kut­sui lä­him­mik­si ope­tus­lap­sik­seen kak­si­tois­ta mies­tä ja ni­me­si hei­dät apos­to­leik­si (Luuk. 6:13). Luu­kas ker­too, et­tä nel­jä näis­tä kah­des­ta­tois­ta oli ka­las­ta­mas­sa, kun Jee­sus il­mes­tyi hei­dän luok­seen.

Ka­las­ta­jat ei­vät ol­leet saa­neet koko yö­nä yh­tään ka­laa. Jee­suk­sen opas­ta­ma­na he sai­vat niin pal­jon ka­laa, et­tä ver­kot re­pe­si­vät. Mie­het oli­vat häm­men­ty­nei­tä ja pe­lois­saan. Eri­tyi­ses­ti Pie­ta­ri tun­si it­sen­sä syn­ti­sek­si. Jee­sus sa­noi: ”Älä pel­kää. Täs­tä läh­tien sinä olet ih­mis­ten ka­las­ta­ja.” Ka­las­ta­jat jät­ti­vät en­ti­sen elä­män­sä ja läh­ti­vät Jee­sus­ta seu­raa­maan. (Luuk. 5:1–11.)

Ope­tus­las­ten teh­tä­vä

Jee­sus pa­ran­si sai­rai­ta, ajoi ih­mi­sis­tä ulos pa­ho­ja hen­kiä sekä eri­tyi­ses­ti an­toi epä­us­koi­sil­le syn­nit an­teek­si, pa­ran­si syn­ti­sai­rau­den. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­man eteen­päin vie­mi­sek­si Jee­sus va­lit­si lä­him­mät ope­tus­lap­set. Nämä mie­het sai­vat ol­la par­haan opet­ta­jan, Mes­ta­rin­sa ja Va­pah­ta­jan­sa, seu­ras­sa op­pi­mas­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­lai­suuk­sia.

Jee­suk­sen an­ta­ma teh­tä­vä oli yk­sin­ker­tai­nen. Hän lä­het­ti nämä kak­si­tois­ta saar­naa­maan ja val­tuut­ti hei­dät kar­kot­ta­maan saas­tai­sia hen­kiä (Mark. 3:14–15). Saar­nan ai­he ja Jee­suk­sen ope­tuk­sen ydin oli­vat yk­sin­ker­tai­sia. ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le; teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15).

Kos­ka työ­tä oli pal­jon, Jee­sus kut­sui vie­lä 72 ope­tus­las­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­man eteen­päin vie­mi­sek­si. Työl­lä oli siu­naus­ta ja ope­tus­lap­set pa­la­si­vat iloi­si­na, kos­ka hen­get tot­te­li­vat hei­tä. Jee­sus opet­ti hei­tä tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä: ”Iloit­kaa sii­tä, et­tä tei­dän ni­men­ne on mer­kit­ty tai­vaan kir­jaan” (Luuk. 10:20).

Saar­nan ydin

Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen lä­he­tys­käs­kyn, jos­sa hän ke­hot­ti hei­tä me­ne­mään ja te­ke­mään kaik­ki kan­sat hä­nen ope­tus­lap­sik­seen. Vir­ren 178 te­ki­jä on ru­noil­lut: ”Nyt men­kää ja kai­kil­le ju­lis­ta­kaa, jo sa­naa­ni pe­las­ta­vaa.” Jee­suk­sen omat ovat vie­neet Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia eteen­päin tä­hän päi­vään as­ti Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat ju­lis­taa Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­tä kai­kil­le.

Saar­nan ydin on yhä evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen epä­us­koi­sil­le pa­ran­nuk­sek­si ja Ju­ma­lan lap­sil­le hei­kon us­kon vah­vis­tuk­sek­si. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Sana on si­nua lä­hel­lä, si­nun suus­sa­si ja sy­dä­mes­sä­si, ni­mit­täin se sana us­kos­ta, jos­ta me ju­lis­tam­me” (Room. 10:8).

Ju­ma­lan lap­si on tar­vin­nut ai­na roh­kai­sua hei­kol­le us­kol­leen. Jee­sus ke­hot­ti Pie­ta­ria ruok­ki­maan ka­rit­soi­taan ja lam­pai­taan ja kait­se­maan lam­pai­taan (Joh. 21:15–17). Tär­kein­tä on ruok­ki­mi­nen. Seu­rois­sa Jee­sus ruok­kii Hen­ken­sä kaut­ta ja mur­taa elä­män lei­pää.

Py­hän Hen­gen pap­peus

Ju­ma­lan sa­nan se­lit­tä­mi­nen ja ju­lis­ta­mi­nen seu­ra­kun­nan edes­sä, ku­ten seu­rois­sa, kuu­luu sa­nan­pal­ve­li­joil­le, jot­ka on pyy­det­ty ja siu­nat­tu tä­hän teh­tä­vään. Jo­kai­sel­la Ju­ma­lan lap­sel­la on kui­ten­kin tär­keä Py­hän Hen­gen pap­peu­den vir­ka. Hä­nel­lä on lupa ja vel­vol­li­suus saar­na­ta pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Il­mes­tys­kir­jas­sa Jo­han­nes kir­joit­taa, et­tä Jee­sus ”teki mei­dät ku­nin­kaik­si ja pa­peik­si Ju­ma­lan ja Isän­sä edes­sä” (Ilm. 1:6). Pie­ta­ri vah­vis­taa kir­jees­sään, et­tä Ju­ma­lan lap­set ovat ku­nin­kaal­lis­ta pap­peut­ta, py­hää omai­suu­den kan­saa ju­lis­ta­maan ih­meel­lis­tä Ju­ma­lan voi­maa (1. Piet. 2:9). Evan­ke­liu­mi siir­tää epä­us­koi­sen ih­mi­sen pi­mey­des­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan val­keu­teen, kun epä­us­koi­nen ha­lu­aa us­koa tä­män yk­sin­ker­tai­sen saar­nan.

Epä­us­kois­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa voi Paa­va­lin ta­voin to­de­ta: ”Me olem­me siis Kris­tuk­sen lä­het­ti­läi­tä, ja Ju­ma­la pu­huu teil­le mei­dän kaut­tam­me. Pyy­däm­me Kris­tuk­sen puo­les­ta: suos­tu­kaa so­vin­toon Ju­ma­lan kans­sa.” (2. Kor. 5:20.) Us­ko­mal­la evan­ke­liu­min omal­le koh­dal­leen ih­mi­nen pää­see Jee­suk­sen seu­raa­jak­si. Tär­kein­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on se, et­tä on hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti omat syn­nit an­teek­si ja rau­ha Ju­ma­lan kans­sa. Näin nimi säi­lyy elä­män kir­jas­sa ja kil­voit­te­li­ja pää­see ker­ran tai­vaan ko­tiin.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.