JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­sus lä­het­tää ih­mis­ten ka­las­ta­jia

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
23.4.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:13
2020010111133520170423070000

Jee­suk­sen kär­si­myk­sen ja kuo­le­man, ylös­nou­se­muk­sen sekä kah­den il­mes­ty­mi­sen häm­men­tä­mä Pie­ta­ri oli päät­tä­nyt pa­la­ta ta­kai­sin Ti­be­ri­aan­me­rel­le ka­las­ta­maan.

Pie­ta­ril­la oli jo val­miik­si ka­las­tu­sa­lus kaik­ki­ne va­rus­tei­neen. Aluk­sen mie­his­tö­kin jär­jes­tyi, kun kuu­si ope­tus­las­ta päät­ti läh­teä Pie­ta­rin mu­kaan. Ken­ties Jee­suk­sen seu­ras­sa vie­tet­ty­jen ih­meel­lis­ten vuo­sien no­pea ja kau­hun täyt­tä­mä päät­ty­mi­nen oli tuot­ta­nut ope­tus­lap­sil­le ha­lun poh­dis­kel­la ta­pah­tu­mia omis­sa olois­saan–tai eh­kä heil­le oli syn­ty­nyt tar­ve häi­vyt­tää tun­ne­myl­ler­ryk­set ras­kaa­seen ruu­miil­li­seen työ­hön.

Tur­haa työ­tä koko yön

Pää­tös läh­teä ka­las­ta­maan oli py­sy­nyt voi­mas­sa, vaik­ka Mes­ta­rin il­mes­ty­mi­set oli­vat pa­laut­ta­neet ka­teis­sa ol­leen elä­män- ja us­ko­mi­sen ilon. Pää­tös oli pi­tä­nyt, vaik­ka ope­tus­lap­set oli­vat juu­ri saa­neet Her­ral­taan suu­rim­man ih­mi­sel­le us­ko­tuis­ta teh­tä­vis­tä: lä­he­tys­teh­tä­vän an­taa Py­hän Hen­gen voi­mal­la syn­nit an­teek­si.

Vuo­sien tau­on jäl­keen ope­tus­las­ten en­sim­mäi­nen työ­päi­vä ve­sil­lä oli pit­kä ja tur­haut­ta­va. Vaik­ka he oli­vat aher­ta­neet tun­ti­kau­sia, ka­laa ei ol­lut tul­lut. He oli­vat vain sa­dan met­rin pääs­sä ran­nas­ta, kun he ha­vait­si­vat mie­hen sei­so­mas­sa ran­nal­la. Eh­kä­pä he oli­vat jo luo­vut­ta­mas­sa, kun aa­mu­kin al­koi jo koit­taa. Ko­laus ve­si­pe­rän ve­tä­nei­den ka­las­ta­jien am­mat­tiyl­pey­teen sai yhä li­säys­tä, kun piti vas­ta­ta kiel­tä­väs­ti tuon ran­nan mie­hen hy­vän­tah­toi­seen ky­se­lyyn, oli­ko heil­lä mi­tään syö­tä­vää.

Suu­ri ka­lan­saa­lis Jee­suk­sen neu­voil­la

Vas­tauk­sen saa­tu­aan ran­nan mies neu­voi ka­las­ta­jia heit­tä­mään ver­kon ve­neen oi­ke­al­le puo­len va­kuut­ta­en, et­tä sil­lä ta­voin ka­laa tu­lee. Neu­von nou­dat­ta­mi­nen pal­kit­tiin. Vas­ta sil­loin ope­tus­lap­si, jota Jee­sus eri­tyi­ses­ti ra­kas­ti, tun­nis­ti Mes­ta­rin­sa.

Enää ei Jee­suk­sen ol­lut tar­peen esit­täy­tyä. Ku­kaan ei ky­sy­nyt Jee­suk­sel­ta mi­tään, kun hän mur­si heil­le lei­pää ja an­toi hiil­lok­sel­la pais­ta­maan­sa ka­laa.

Oli­ko tämä ta­pah­tu­ma lem­pe­än käy­tän­nöl­li­nen muis­tu­tus sii­tä, et­tä Jee­sus oli lä­het­tä­nyt ope­tus­lap­sen­sa ka­las­ta­maan ih­mi­siä eli vie­mään eteen­päin jät­ti­saa­lis­ta pal­jon suu­rem­paa ih­met­tä, syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta? Ei niin­kään sou­ta­maan yö­kau­sia heit­to­verk­ko­ja Ti­be­ri­aal­la.

Jee­sus oli osoit­ta­nut, et­tä hän to­del­la tah­toi ope­tus­las­ten nou­dat­ta­van kut­su­mus­taan. Hän myös osoit­ti omin voi­min puur­ta­mi­sen tu­lok­set­to­muu­den, ku­ten niin usein en­nen­kin. Kun ol­laan oi­ke­as­sa ve­nees­sä, verk­ko­ja hei­tel­lään sin­ne, min­ne Her­ra ke­hot­taa. Sil­loin saa­lis­ta­kin tu­lee, ja sii­tä ote­taan lo­pul­li­nen luku vas­ta, kun alus on pääs­syt Mes­ta­rin luo ran­nal­le.

Ope­tus­las­ten saa­man lä­he­tys­teh­tä­vän mu­kai­ses­ti kut­sum­me ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen ja saar­naam­me syn­nit an­teek­si an­ta­vaa so­vin­to­saar­naa Hen­gen voi­min Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Se on yhä jat­ku­va Jee­suk­sen an­ta­ma ih­mis­ten ka­las­ta­mi­sen teh­tä­vä.

Ol­li Poh­jo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.4.2017

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys