JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­sus val­mis­tau­tuu kuo­le­maan

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
9.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213520140409000000

Pää­si­äis­juh­la oli muu­ta­man päi­vän pääs­sä, ja juu­ta­lai­nen kan­sa val­mis­tau­tui viet­tä­mään pää­si­äis­tä Egyp­tis­tä va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Je­ru­sa­le­mis­sa oli pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Mo­net tu­li­vat maa­seu­dul­ta Je­ru­sa­le­miin jo en­nen pää­si­äis­tä puh­dis­tus­me­no­ja var­ten. Pää­si­äi­se­nä yli­pa­pin oli mää­rä uh­ra­ta en­sin omien syn­tien­sä ja sit­ten koko kan­san syn­tien edes­tä vir­hee­tön uh­ri­lam­mas.

Yli­pa­pit ja fa­ri­seuk­set val­mis­tau­tui­vat myös omal­la ta­hol­laan pää­si­äis­juh­laan. He kut­sui­vat suu­ren neu­vos­ton kool­le kuul­tu­aan, et­tä Jee­sus oli he­rät­tä­nyt La­sa­ruk­sen kuol­leis­ta ja et­tä mo­net juu­ta­lai­sis­ta us­koi­vat Jee­suk­seen.

Pi­dä­tys­mää­räys

Päi­vän evan­ke­liu­min edel­lä Jo­han­nes kir­joit­taa yli­pap­pien ja fa­ri­seus­ten an­ta­neen mää­räyk­sen, et­tä jos joku tie­si Jee­suk­sen olin­pai­kan, sii­tä oli il­moi­tet­ta­va heil­le, jot­ta he voi­si­vat pi­dät­tää Jee­suk­sen (Joh. 11:57). Suu­ri neu­vos­to oli ko­koon­tu­nut yli­pap­pi Kai­fak­sen luo­na ja suun­ni­tel­lut Jee­suk­sen sur­maa­mis­ta. He kui­ten­kin sa­noi­vat, et­tei se sai­si ta­pah­tua kes­ken juh­lan, jot­tei kan­sa ala mel­la­koi­da. (Matt. 26:5.)

Myös Jee­sus val­mis­tau­tui pää­si­äis­juh­laan. Hän tie­si, et­tä tämä pää­si­äi­nen tu­li­si ole­maan ai­nut­ker­tai­nen koko ih­mis­kun­nan his­to­ri­as­sa. Ju­ma­la oli va­ran­nut oman ai­no­an Poi­kan­sa ker­ta­kaik­ki­sek­si uh­rik­si, jot­ta esi­ku­val­li­sen uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­ka päät­tyi­si.

Pi­dä­tys­mää­räyk­sen ta­kia Jee­sus oli ope­tus­las­ten­sa kans­sa erä­maas­sa pää­si­äis­tä edel­tä­vän ajan (Joh. 11:54). Päi­vän evan­ke­liu­mi ker­too, et­tä kuu­si päi­vää en­nen pää­si­äis­tä Jee­sus meni Be­ta­ni­aan. Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­miin val­mis­tau­tu­es­saan hän ha­lu­si vie­rail­la rak­kaak­si tul­lees­sa Mar­tan ja Ma­ri­an ko­dis­sa. Ate­ri­al­la oli­vat läs­nä myös La­sa­rus ja ope­tus­lap­set. Mart­ta pal­ve­li vie­rai­ta, mut­ta Ma­ria ot­ti pul­lon kal­li­sar­vois­ta nar­du­söl­jyä, voi­te­li Jee­suk­sen ja­lat ja kui­va­si ne hiuk­sil­laan.

Jee­suk­sen tuli kuol­la

Juu­das Is­ka­ri­ot, joka myö­hem­min ka­val­si Jee­suk­sen, när­käs­tyi Ma­ri­an toi­min­nas­ta. Juu­das sa­noi, et­tä oli­si ol­lut pa­rem­pi myy­dä öl­jy ja an­taa ra­hat köy­hil­le. Teks­tim­me mu­kaan Juu­das ei kui­ten­kaan sy­dä­mes­sään aja­tel­lut näin, vaan hä­nen sy­dä­men­sä oli täyt­tä­nyt ah­neus ja hän oli va­ras.

Jee­sus sa­noi Juu­dak­sel­le: ”An­na hä­nen ol­la, hän te­kee tä­män hau­taa­mis­ta­ni var­ten. Köy­hät teil­lä on ai­na luo­nan­ne, mut­ta mi­nua teil­lä ei ai­na ole.” Jee­sus kyl­lä huo­leh­ti köy­his­tä ja huo­leh­tii edel­leen, mut­ta täs­sä oli ky­sy­mys Jee­suk­sen val­mis­tau­tu­mi­ses­ta ris­tin­kuo­le­maan ja hau­taa­mi­seen.

Us­kon vai­kut­ta­ma rak­kaus sai Ma­ri­an voi­te­le­maan Jee­suk­sen. Evan­ke­lis­tat Mat­teus ja Mar­kus ker­to­vat Jee­suk­sen sa­no­neen, et­tä mis­sä iki­nä evan­ke­liu­min sa­no­maa ju­lis­te­taan, tul­laan myös muis­ta­maan Ma­ria ja hä­nen te­kon­sa (Matt. 26:13, Mark. 14:9). Kes­keis­tä ei kui­ten­kaan ol­lut se, mitä Ma­ria teki, vaan se, mitä teko ju­lis­ti: Jee­suk­sen tuli kuol­la ih­mis­ten syn­tien täh­den.

Evan­ke­liu­min ydin­sa­no­maan kuu­luu to­dis­tus sii­tä, et­tä Jee­sus kär­si, kuo­li ja hau­dat­tiin kaik­kien ih­mis­ten syn­tien täh­den ja et­tä hän ylös­nou­si kuo­le­man voit­ta­ja­na (Room. 4:25.) Tätä sa­no­maa kuu­lu­te­taan edel­leen Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta Py­hän Hen­gen voi­mas­ta ju­lis­te­tus­sa evan­ke­liu­min sa­nas­sa. Us­ko­jal­leen se an­taa rau­han sy­dä­meen ja syn­nyt­tää rak­kau­den Jee­suk­seen ja hä­nen omiin­sa.

Mik­ko Hal­li­kai­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

Pal­mu­sun­nun­tai: Joh. 12:1–8, Ps. 22:2–6, Jes. 50:4–10 tai Sak. 9:9–10, Fil. 2:5–11 tai 2. Kor. 2:14–17

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.4.2014

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys