JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Ju­ma­la on lä­hel­lä

Sana sunnuntaiksi
30.7.2017 6.00

Jos­kus kai­paam­me elä­määm­me ko­ke­muk­sia Ju­ma­lan kos­ke­tuk­ses­ta. Epäi­lys­tem­me kes­kel­le pyy­däm­me Ju­ma­lal­ta vah­vis­tus­ta us­kol­lem­me ja ken­ties merk­kiä hä­nen ole­mas­sa­o­los­taan.

Mo­net ovat koh­dan­neet Ju­ma­lan ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa. Ju­ma­la lä­hes­tyy mei­tä sa­nas­saan, sak­ra­men­teis­saan ja py­hien­sä yh­tey­des­sä, seu­ra­kun­nas­saan.

Ju­ma­lan koh­taa­mi­nen voi ol­la to­del­li­nen vau-ko­ke­mus. Sel­lai­nen ko­ke­mus kos­ket­taa ih­mis­tä ja hä­nen si­sin­tään ko­ko­nais­val­tai­ses­ti ja tun­ne­ta­sol­la. Sii­nä het­kes­sä elä­mä tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä ja kaik­ki mah­dol­li­sel­ta. Kir­kas­tus­vuo­rel­la Pie­ta­ri näki Jee­suk­sen ju­ma­lal­li­suu­den ja kirk­kau­den ja sa­noit­ti ko­ke­muk­sen­sa: "On hyvä, et­tä me olem­me tääl­lä."

Ju­ma­lan koh­taa­mi­sen pel­ko

Ih­meel­li­ses­tä ko­ke­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – tai juu­ri sik­si – Pie­ta­ri oli pe­lois­saan. Ju­ma­lal­li­nen näky häm­men­si hän­tä ja mui­ta pai­kal­la ol­lei­ta ope­tus­lap­sia, Jaa­ko­bia ja Jo­han­nes­ta. Sil­lä het­kel­lä he ei­vät näh­neet Jee­sus­ta na­sa­re­ti­lai­se­na kir­ves­mie­he­nä, vaan Ju­ma­lan kirk­kau­den ruu­miil­lis­tu­ma­na. Sa­mal­la heil­le il­mes­tyi­vät Moo­ses ja Elia – kak­si py­hien kir­joi­tus­ten mer­kit­tä­vää hen­ki­löä. Myös Moo­ses ja Elia oli­vat ol­leet pe­lois­saan koh­da­tes­saan Ju­ma­lan.

Moo­ses sai ol­la Ju­ma­lan kans­sa te­ke­mi­sis­sä usei­ta ker­to­ja elä­män­sä ai­ka­na. Hän kii­pe­si vuo­rel­le ope­tus­las­ten ta­voin koh­taa­maan Ju­ma­lan. Moo­sek­sel­le ja kan­sal­le Ju­ma­la näyt­täy­tyi sa­la­moi­vas­sa pil­ves­sä. Se oli pe­lot­ta­vaa. (2. Moos. 19:16–20.)

Myös Eli­al­la oli vuo­ri­ko­ke­mus Ju­ma­lan kans­sa. Koh­taa­mis­ta edel­si­vät myrs­ky, maan­jä­ris­tys ja tu­len­lies­kat, mut­ta niis­sä Ju­ma­la ei ol­lut. Kuu­lui hil­jais­ta hu­mi­naa, ja Elia tie­si Ju­ma­lan tul­leen hä­nen luok­seen. (1. Kun. 19:11–13.)

Ih­mi­nen saat­taa pe­läs­tyä Ju­ma­lan kirk­kaut­ta, sil­lä se tuo esil­le hä­nen syn­ti­syy­ten­sä (Joh. 3:19–20). Ju­ma­la on kui­ten­kin lä­hes­ty­nyt ih­mis­tä vä­hem­män pe­lot­ta­val­la ta­val­la: Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Ope­tus­lap­set nä­ki­vät ar­jes­saan Jee­suk­sen to­del­li­se­na ih­mi­se­nä. Vain sil­loin täl­löin Jee­sus näyt­ti ju­ma­lal­lis­ta voi­maan­sa. Hep­re­a­lais­kir­jeen mu­kaan Jee­sus ym­mär­tää mei­tä ih­mi­siä oman in­hi­mil­li­syy­ten­sä vuok­si, ja hä­neen tur­vau­tu­en us­ko­vat voi­vat as­tua pe­lot­ta Ju­ma­lan eteen (Hepr. 4:15–16).

Tun­tui mil­tä tun­tui, näyt­ti mil­tä näyt­ti

Ju­ma­la on koko ajan läs­nä. Hän näyt­tää voi­man­sa luo­ma­kun­nas­sa ja heik­kou­teen pu­e­tun vah­vuu­ten­sa Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­sä ja sak­ra­men­teis­sa. Hän on koko ajan läs­nä seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­lä ja py­häs­sä sa­nas­saan.

Ju­ma­lan il­mes­ty­mi­nen pil­vi­pat­saas­sa ei hel­pot­ta­nut Moo­sek­sen seu­ras­sa ol­lei­den is­ra­e­li­lais­ten us­ko­ne­lä­mää (ks. 2. Moos. 32:1–9). Pie­ta­ri, joka näki Jee­suk­sen ju­ma­lal­li­sen voi­man, koki ole­van­sa Jee­suk­sen seu­ras­sa en­tis­tä epä­us­koi­sem­pi ja syn­ti­sem­pi (Luuk. 5:1–11). Pie­ta­ri jopa kiel­si Jee­suk­sen (Luuk. 22:54–62). Jee­sus, Moo­ses ja Elia ovat tun­ne­tuim­pia ih­mei­den te­ki­jöi­tä Raa­ma­tus­sa. Sil­ti he jou­tui­vat kamp­pai­le­maan ih­mis­ten epä­us­koa vas­taan.

Us­kos­sa suu­rim­pa­na aar­tee­na ei­vät ole ih­me­te­ot, Ju­ma­lan ma­jes­teet­ti­suu­den koh­taa­mi­nen ei­vät­kä vau-ko­ke­muk­set. Suu­rin aar­re on Jee­suk­sen tun­te­mi­nen ja hä­nen oma­naan ole­mi­nen.

Pie­ta­ri tun­si it­sen­sä syn­ti­sek­si Jee­suk­sen edes­sä, mut­ta Jee­sus ei aja­nut hän­tä pois, vaan vah­vis­ti hä­nen us­ko­aan (Joh. 21:15–19). Paa­va­lin mu­kaan Kris­tus oli hä­nen elä­mäs­sään läs­nä us­kos­sa: "Kris­tus elää mi­nus­sa" (Gal. 2:20).

Jee­suk­sen koh­taa­mi­seen ja tun­te­mi­seen on kut­sut­tu kaik­ki ih­mi­set. Kaik­ki kut­sun vas­taa­not­ta­neet voi­vat Pie­ta­rin ta­voin ko­kea Jee­suk­sen seu­ras­sa ole­van­sa tur­vas­sa.

Jani Muik­ku

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.7.2017

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Mark. 9:2–8

Bib­lia

Ja kuu­den päi­vän pe­räs­tä, ot­ti Je­sus ty­kön­sä Pie­ta­rin ja Ja­ko­bin ja Jo­han­nek­sen, ja vei hei­dät eri­nän­sä kor­ki­al­le vuo­rel­le yk­si­nän­sä: ja hän kir­kas­tet­tiin hei­dän edes­sän­sä, Ja hä­nen vaat­teen­sa tu­li­vat kiil­tä­väk­si ja san­gen val­ki­ak­si niin­kuin lumi, et­tei yk­si­kään vaat­teen pai­na­ja tai­da niin val­ki­ak­si pai­naa maan pääl­lä.

Ja heil­le il­mes­tyi Eli­as Mo­sek­sen kans­sa, jot­ka pu­hui­vat Je­suk­sen kans­sa. Ja Pie­ta­ri vas­ta­ten sa­noi Je­suk­sel­le: Rab­bi, hyvä on mei­dän täs­sä ol­la: teh­kääm­me siis tä­hän kol­me ma­jaa, si­nul­le yh­den, Mo­sek­sel­le yh­den ja Eli­aal­le yh­den. Vaan ei hän tie­tä­nyt, mitä hän pu­hui; sil­lä he oli­vat häm­mäs­ty­neet.

Ja pil­vi tuli, joka ym­pä­ri var­jo­si hei­dät, ja ää­ni tuli pil­ves­tä, sa­no­en: tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, kuul­kaat hän­tä. Ja koh­ta kuin he ym­pä­ri kat­sah­ti­vat, ei he enään ke­tään näh­neet, vaan Je­suk­sen yk­sin hei­dän kans­san­sa.

Raa­mat­tu 1992

Kuu­den päi­vän ku­lut­tua Jee­sus ot­ti mu­kaan­sa Pie­ta­rin, Jaa­ko­bin ja Jo­han­nek­sen ja vei hei­dät kor­ke­al­le vuo­rel­le yk­si­näi­syy­teen, pois tois­ten luo­ta. Siel­lä hä­nen ul­ko­muo­ton­sa muut­tui hei­dän näh­ten­sä ja hä­nen vaat­teen­sa al­koi­vat hoh­taa niin kirk­kaan val­koi­si­na, et­tei ku­kaan vaat­teen­val­kai­si­ja maan pääl­lä voi sel­lais­ta saa­da ai­kaan.

Sit­ten heil­le il­mes­tyi Elia ja hä­nen kans­saan Moo­ses, ja nämä kes­kus­te­li­vat Jee­suk­sen kans­sa. Pie­ta­ri puut­tui pu­hee­seen ja sa­noi Jee­suk­sel­le: "Rab­bi, on hyvä, et­tä me olem­me tääl­lä. Me teem­me kol­me ma­jaa: si­nul­le ja Moo­sek­sel­le ja Eli­al­le." Hän ei näet tien­nyt mitä sa­noa, sil­lä he oli­vat ko­vin pe­lois­saan.

Sa­mas­sa tuli pil­vi, joka peit­ti hei­dät var­joon­sa, ja pil­ves­tä kuu­lui ää­ni: "Tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, kuul­kaa hän­tä!" Ja yh­täk­kiä, kun he kat­sah­ti­vat ym­pä­ril­leen, he ei­vät enää näh­neet siel­lä ke­tään muu­ta kuin Jee­suk­sen yk­sin.

Kuva: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys