JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumalan poika maksoi temppeliveron

Sana sunnuntaiksi
7.11.2021 7.30

Juttua muokattu:

5.11. 12:46
2021110512460420211107073000

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Teri Hil­tu­nen

Raa­mat­tu opet­taa kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa ja toi­mi­maan ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Jee­sus oli ol­lut Pie­ta­rin, Jaa­ko­bin ja Jo­han­nek­sen kans­sa vuo­rel­la ru­koi­le­mas­sa. Siel­lä ope­tus­lap­set kuu­li­vat pil­ves­tä ää­nen: ”Tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, jo­hon minä olen miel­ty­nyt. Kuul­kaa hän­tä!” (Matt. 17:5.) Kir­kas­tus­vuo­ren ta­pah­tu­mis­sa ja pil­ves­tä kuu­lu­nees­sa Ju­ma­lan il­moi­tuk­ses­sa ki­tey­tyy koko pe­las­tus­suun­ni­tel­ma.

Jee­sus tuli tän­ne maan pääl­le ja täyt­ti lain, joka oli Moo­sek­sel­le an­net­tu, ja lu­pauk­sen, jota pro­fee­tat oli­vat roh­kais­seet us­ko­maan. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä ih­mi­nen pe­las­tui­si. Ih­mi­nen pe­las­tuu vain us­kon kaut­ta Jee­suk­sen an­si­on täh­den.

Temp­pe­li­ve­ron mak­sa­mi­nen

Kun Jee­sus ja ope­tus­lap­set oli­vat pa­lan­neet Ka­per­nau­miin, tu­li­vat temp­pe­li­ve­ron kan­ta­jat Pie­ta­rin luok­se ja ky­syi­vät: ”Kai tei­dän opet­ta­jan­ne mak­saa temp­pe­li­ve­roa?” Temp­pe­li­ve­ro pe­rus­tui Van­han tes­ta­men­tin sää­dök­siin (2. Moos 30:12–16). Jo­kai­nen kak­si­kym­men­tä vuot­ta täyt­tä­nyt mies oli vel­vol­li­nen mak­sa­maan sitä. Temp­pe­li­ve­ron tuot­to meni alun pe­rin py­häk­kö­tel­tan ju­ma­lan­pal­ve­lus­ku­lui­hin (2. Moos 30:16). Jee­suk­sen ai­ka­na temp­pe­li­ve­ron tuot­to meni Je­ru­sa­le­min temp­pe­lin ku­lui­hin.

Pie­ta­ri osa­si vas­ta­ta suo­raan ky­sy­jil­le myön­tä­väs­ti, en­nen kuin hän eh­ti ky­syä asi­as­ta Jee­suk­sel­ta. Jee­sus ky­syi Pie­ta­ril­ta: ”Mitä miel­tä olet Si­mon? Keil­tä tä­män maa­il­man ku­nin­kaat pe­ri­vät tul­lia ja ve­roa, omil­ta lap­sil­taan vai vie­rail­ta?” Pie­ta­ri vas­ta­si: ”Vie­rail­ta.” Pie­ta­rin vas­tauk­seen Jee­sus to­te­si: ”Lap­set ovat siis va­paat.” Temp­pe­li­ve­ron ke­rää­jät ei­vät ym­mär­tä­neet, ke­nel­tä oli­vat ve­roa ke­rää­mäs­sä. Jee­sus kut­sui Je­ru­sa­le­min temp­pe­liä Isä­ni huo­neek­si (Joh 2:16). Je­ru­sa­le­min temp­pe­li kuu­lui Ju­ma­lal­le, ja Ju­ma­lan poi­ka­na Jee­suk­sen ei oli­si tar­vin­nut mak­saa temp­pe­li­ve­roa.

Ju­ma­lan huo­len­pi­to

Sa­mal­la Jee­sus opet­ti Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta. Jee­suk­sel­la ei ol­lut ra­haa mak­saa ve­roa. Pie­ta­rin piti on­kia kala, jon­ka suus­ta hän löy­si ra­han, jol­la mak­soi mo­lem­pien temp­pe­li­ve­ron. Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus opet­ti: ”Kat­so­kaa tai­vaan lin­tu­ja: ei­vät ne kyl­vä, ei­vät ne leik­kaa ei­vät­kä ko­koa va­ras­toon, ja sil­ti tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii ne. Ja olet­te­han te pal­jon enem­män ar­voi­sia kuin lin­nut!?” (Matt 6:26.) Ju­ma­lan sana ei kiel­lä ole­mas­ta ah­ke­ra, mut­ta kuin­ka pal­jon tar­moa jäi­si tär­ke­äm­pään, jos ei tur­haan mu­reh­ti­si ajal­li­sis­ta asi­ois­ta.

Jee­sus mak­soi va­paa­eh­toi­ses­ti ve­ron, jot­ta ei suot­ta suu­tut­tai­si ve­ron ke­rää­jiä. Paa­va­li kir­joit­ti Roo­ma­lais­kir­jees­sä: ”Jos on mah­dol­lis­ta ja jos teis­tä riip­puu, elä­kää rau­has­sa kaik­kien kans­sa” (Room. 12:18). Raa­mat­tu opet­taa kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa ja toi­mi­maan ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Lap­set ovat va­pai­ta

Ju­ma­lan lap­set ovat va­pai­ta us­ko­maan. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja, ja ih­mi­nen saa us­koa ja elää Ju­ma­lan ar­mos­ta. Kir­kas­tus­vuo­ren sa­no­man mu­kai­ses­ti ih­mi­nen on lu­nas­tet­tu va­paak­si Kris­tuk­sen ve­rel­lä. Sy­dä­men us­ko vai­kut­taa ha­lun teh­dä ja tu­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä. Ajal­li­set va­rat­kin ovat tär­kei­tä, ja Ju­ma­la on lu­van­nut siu­nauk­sen­sa myös nii­den avul­la teh­tä­väl­le työl­le.

Kes­keis­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on evan­ke­liu­min saar­na: se kir­kas­taa Kris­tus­ta kaik­ki­al­la, mis­sä tätä hy­vää sa­no­maa ju­lis­te­taan. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä em­me tee pa­kos­ta, vaan ha­lu­am­me teh­dä sitä va­paa­eh­toi­ses­ti iloi­ten sii­tä, et­tä näin voim­me pal­vel­la eri­lai­sil­la lah­joil­la. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä­kin Ju­ma­lan hoi­ta­va ar­mo vir­voit­taa ja loh­dut­taa.

Evan­ke­liu­mi: Matt. 17:24–27

Raa­mat­tu 1992: Kun he saa­pui­vat Ka­per­nau­miin, tuli Pie­ta­rin luo temp­pe­li­ve­ron kan­ta­jia, jot­ka sa­noi­vat: ”Kai tei­dän opet­ta­jan­ne mak­saa temp­pe­li­ve­roa?” ”Mak­saa kyl­lä”, hän vas­ta­si. Kun hän meni si­säl­le ta­loon, Jee­sus ehät­ti ky­sy­mään: ”Mitä miel­tä olet, Si­mon? Keil­tä tä­män maa­il­man ku­nin­kaat pe­ri­vät tul­lia ja ve­roa, omil­ta lap­sil­taan vai vie­rail­ta?” ”Vie­rail­ta”, vas­ta­si Pie­ta­ri. Sil­loin Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ”Lap­set ovat siis va­paat. Mut­ta mik­si suot­ta suu­tut­tai­sim­me hei­dät? Mene jär­vel­le ja hei­tä on­ki ve­teen. Ota en­sim­mäi­nen kala, jon­ka ve­dät ylös, ja avaa sen suu. Siel­lä on ho­pe­a­ra­ha. Ota se ja mak­sa heil­le sekä mi­nun et­tä it­se­si puo­les­ta.”

Bib­lia: Mut­ta kuin he me­ni­vät Ka­per­nau­miin, tu­li­vat ve­ro­ra­han ot­ta­jat Pie­ta­rin tykö, ja sa­noi­vat: ei­kö Mes­ta­rin­ne ole tot­tu­nut ve­ro­ra­haa mak­sa­maan? Sa­noi hän: on. Ja kuin hän tuli huo­nee­seen, en­nät­ti hä­nen Je­sus, ja sa­noi: mi­täs luu­let, Si­mon? keil­tä maan ku­nin­kaat ot­ta­vat tul­lin eli ve­ron? omil­ta lap­sil­tan­sa, taik­ka vie­rail­ta? Pie­ta­ri sa­noi hä­nel­le: vie­rail­ta. Sa­noi Je­sus hä­nel­le: niin lap­set ovat va­paat. Mut­ta et­tem­me hei­tä pa­hen­tai­si, niin mene me­rel­le, hei­tä on­kes, ja ota se kala, joka en­sin tu­lee ylös, ja avaa hä­nen suun­sa, niin sinä löy­dät ra­han: ota se, ja an­na heil­le mi­nun ja si­nun edes­täs.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys