JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kääntyminen pelastaa tuholta

Sana sunnuntaiksi
27.6.2021 7.00

Juttua muokattu:

23.6. 14:01
2021062314010320210627070000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Ee­ro Nuo­li­o­ja

Ju­ma­la ei sää­te­le ar­mon­sa mää­rää te­ko­jem­me mu­kaan.

En­si py­hän ai­he kuu­luu yti­mek­kääs­ti: Ar­mah­ta­kaa. Ai­kai­sem­pi Evan­ke­liu­mi­kir­ja oli an­ta­nut saar­no­jen ai­heek­si ni­men Van­hurs­kaus ja lau­peus. Ju­ma­lan ar­mo ja van­hurs­kaus ovat us­kon asi­as­sa kai­ken pe­rus­ta.

Kun Ju­ma­la ar­mah­taa ih­mi­sen, tämä tah­too vie­dä ar­mon vies­tiä eteen­päin. An­teek­si­saa­mi­sen lah­ja oh­jaa hän­tä myös käyt­täy­ty­mään toi­sia koh­taan ar­mol­li­ses­ti, rei­lus­ti ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. Ar­mol­lis­ta miel­tä on tar­peen osoit­taa it­sel­le­kin, muu­ten vaa­ti­mus­ten kuor­ma voi käy­dä lii­an ras­kaak­si.

On­net­to­muuk­sia ja tu­ho­ja

Jee­sus pu­hui kan­sal­le ajan mer­keis­tä. Vä­keä oli läs­nä tu­hat­mää­rin niin, et­tä he tal­la­si­vat toi­si­aan. Pai­kal­le tuli myös ih­mi­siä, joil­la oli kar­mei­ta uu­ti­sia: Pi­la­tus oli sur­maut­ta­nut Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä ga­li­le­a­lai­sia py­hiin­va­el­ta­jia. Luu­kas ei ker­ro, oli­vat­ko he rik­ko­neet Roo­man la­kia vai mikä oli syy­nä. Uh­raa­jien ja uh­rie­läin­ten ve­ret oli­vat se­koit­tu­neet. (Luuk. 13:1.) Yl­lät­tä­en Jee­sus va­roit­ti vä­keä: ”olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny” (Luuk. 13:3). Tuho voi ol­la maal­li­nen tai ikui­nen.

Sur­mat Je­ru­sa­le­mis­sa oli­vat traa­gi­sia. Pi­la­tus käyt­ti häi­käi­le­mät­tö­miä ot­tei­ta. Toi­ses­sa yh­tey­des­sä Jee­sus en­nus­ti Je­ru­sa­le­mil­le vie­lä suu­rem­paa tu­hoa: ”Si­nuun ei jä­te­tä ki­veä ki­ven pääl­le, kos­ka et ta­jun­nut et­sik­ko­ai­kaa­si” (Luuk. 19:44). En­nus­tus to­teu­tui va­jaan 40 vuo­den ku­lut­tua.

Ga­li­le­a­lais­ten sur­maa­mi­sen rin­nal­le Jee­sus it­se nos­ti toi­sen ai­nut­laa­tui­sen ta­pauk­sen. Hän ker­toi, kuin­ka Si­lo­an tor­ni oli kaa­tu­nut ja sur­man­nut 18 ih­mis­tä (Luuk. 13:4). Ky­sees­sä lie­nee ol­lut ve­si­joh­to­ra­ken­nus­työ­maan on­net­to­muus tai ra­ken­nus­vau­rio, ei ta­hal­li­nen sur­maa­mi­nen.

Kär­si­mys ei ole ran­gais­tus

Vä­ki­val­ta, on­net­to­muu­det, sai­rau­det ja epä­on­nis­tu­mi­set ovat myös tätä päi­vää. Ky­sy­myk­set syyl­li­syy­des­tä voi­vat ol­la ki­pei­tä ja ajan­koh­tai­sia, ei­kä ai­na voi ym­mär­tää, mik­si piti käy­dä niin kuin kävi. Py­hä­päi­vän lu­ku­kap­pa­le on Jo­bin kir­jas­ta, joka tun­ne­tus­ti kä­sit­te­lee syyl­li­syyt­tä ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Se an­taa van­has­ta Is­ra­e­lis­ta taus­tan ku­vauk­sil­le Pi­la­tuk­ses­ta sekä Si­lo­an tor­nis­ta.

Jo­bin nel­jä ys­tä­vää ot­ti­vat kan­taa hä­nen kär­si­myk­siin­sä: Ku­kaan ei kär­si syyt­tö­mäs­ti ei­kä ku­kaan ole van­hurs­kas. Hurs­kas me­nes­tyy, mut­ta ju­ma­la­ton huk­kuu. (Job. 4:6–8.) Ju­ma­la­ton on on­ne­ton.

Yk­si Jo­bin ys­tä­vis­tä to­te­si il­man loh­du­tus­ta, et­tä Ju­ma­la kas­vat­taa kär­si­myk­sil­lä. Mo­net Jee­suk­sen kuu­li­jois­ta var­maan tun­si­vat nämä se­li­tyk­set ja ajat­te­li­vat nii­den mu­kaan. Jo­bin ys­tä­vil­tä oli hu­kas­sa py­hä­päi­väm­me tee­ma sekä sen mu­kai­nen ar­mol­li­nen käy­tös.

Kut­su pa­ran­nuk­seen

Jee­sus ei tyy­ty­nyt pe­rin­tei­siin, vaan yl­lät­ti kan­san. Kan­sa lie­nee odot­ta­nut vas­tauk­sek­si uu­ti­siin, et­tä Pi­la­tuk­sen toi­min­ta on an­ka­ras­ti moi­tit­ta­vaa ja suu­ren syn­nin seu­rauk­se­na on suu­ri on­net­to­muus. Jee­sus ky­syi vä­el­tä, oli­vat­ko on­net­to­muuk­sien uh­rit mui­ta syn­ti­sem­piä. Hän vas­ta­si it­se: ”Ei­vät suin­kaan”. Sit­ten hän jat­koi kos­ket­ta­vas­ti: ”Te kaik­ki olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny.” (Luuk. 13:2–3.)

Vies­ti jär­jet­tö­mäs­tä vä­ki­val­lan­te­os­ta ja tor­nin kaa­tu­mi­ses­ta ih­mis­ten pääl­le oli hir­veä. Mut­ta se­kään ei saa­nut si­vuut­taa ky­sy­mys­tä oma­koh­tai­ses­ta pa­ran­nuk­sen­te­os­ta. Evan­ke­liu­mi­teks­tin hui­pen­tu­ma on kut­su kään­ty­mi­seen, pa­ran­nuk­seen, us­koon ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ar­mo ja evan­ke­liu­mi syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta oli­vat nyt tar­jol­la.

Kat­kel­ma ei ker­ro, mi­ten kuu­li­jat re­a­goi­vat. Tär­ke­ää on pai­not­taa myös sitä, et­tä Ju­ma­la on oi­keu­den­mu­kai­nen ja ar­mol­li­nen. Hän ei jaa elä­män­koh­ta­loi­ta ei­kä hy­vyyt­tään mei­dän te­ko­jem­me tai an­si­oi­dem­me mu­kaan.


Evan­ke­liu­mi: Luuk. 13:1–5

Raa­mat­tu 1992: Juu­ri sii­hen ai­kaan Jee­suk­sen luo tuli ih­mi­siä, jot­ka ker­toi­vat Pi­la­tuk­sen sur­maut­ta­neen uh­raa­maan tul­lei­ta ga­li­le­a­lai­sia, niin et­tä hei­dän ve­ren­sä oli se­koit­tu­nut uh­rie­läin­ten ve­reen. Jee­sus sa­noi sii­hen: ”Luu­let­te­ko, et­tä he oli­vat suu­rem­pia syn­ti­siä kuin kaik­ki muut ga­li­le­a­lai­set, kos­ka sai­vat tuol­lai­sen lo­pun? Ei­vät suin­kaan - sa­mal­la ta­voin te kaik­ki olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny. En­tä ne kah­dek­san­tois­ta, jot­ka sai­vat sur­man­sa, kun Si­lo­an tor­ni sor­tui hei­dän pääl­leen? Luu­let­te­ko, et­tä he oli­vat syyl­lis­ty­neet jo­hon­kin pa­hem­paan kuin muut je­ru­sa­le­mi­lai­set? Ei­vät suin­kaan - yh­tä lail­la te kaik­ki olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny.”

Bib­lia: Ja oli­vat muu­ta­mat sil­lä ajal­la sii­nä, jot­ka il­moit­ti­vat hä­nel­le Ga­li­le­a­lai­sis­ta, joi­den ve­ren Pi­la­tus oli hei­dän uh­rien­sa kans­sa se­koit­ta­nut. Ja Je­sus vas­ta­si ja sa­noi heil­le: luu­let­te­ko, et­tä nä­mät Ga­li­le­a­lai­set oli­vat syn­ti­set kaik­kein Ga­li­le­a­lais­ten suh­teen, et­tä hei­dän sen­kal­tais­ta täy­tyi kär­siä? Ei suin­kaan, sa­non minä teil­le, vaan el­let­te pa­ran­na tei­tän­ne, niin te kaik­ki niin huk­kaan tu­let­te. Taik­ka luu­let­te­ko, et­tä ne kah­dek­san­tois­ta­kym­men­tä, joi­den pääl­le Si­lo­an tor­ni lan­ke­si ja tap­poi hei­dät, oli­vat vi­al­li­set kaik­kein ih­mis­ten suh­teen, jot­ka Je­ru­sa­le­mis­sa asu­vat? Ei suin­kaan, sa­non minä teil­le, vaan el­let­te pa­ran­na tei­tän­ne, niin te kaik­ki niin huk­kaan tu­let­te.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys