JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kristitty ja lähimmäinen

Sana sunnuntaiksi
11.9.2022 9.00

Juttua muokattu:

8.9. 12:55
2022090812553020220911090000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Mik­ko Y. Kin­nu­nen

Jee­sus opet­taa, et­tä kaik­ki ih­mi­set ovat sa­man ar­voi­sia lä­him­mäi­si­äm­me. Vie­täm­me tä­nään lä­him­mäi­sen päi­vää.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti­nä on tut­tu ker­to­mus lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi­koh­dan edel­lä Jee­sus oli pu­hu­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­muk­ses­ta. Hän ker­toi, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on sa­lat­tu jär­ke­vil­tä ja vii­sail­ta, mut­ta se on il­moi­tet­tu lap­sen­mie­li­sil­le (Luuk. 10:21).

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja us­kon sa­lai­suus on kät­ket­ty ih­mi­sel­tä, kun­nes Ju­ma­la avaa sy­dä­men kuu­le­maan evan­ke­liu­mis­sa kut­su­van ää­nen. Ih­mi­nen, jon­ka sy­dä­mes­sä Ju­ma­la he­rät­tää us­kon, tah­too nöy­rin mie­lin as­tua ah­taas­ta por­tis­ta si­sään Ju­ma­lan val­ta­kun­taan (Matt. 7:13−14). Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta hän saa kuul­la va­paut­ta­van ar­mo­e­van­ke­liu­min: syn­nit saa us­koa an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä. Elä­vä us­ko avaa sil­mät nä­ke­mään kaik­ki ih­mi­set yh­tä ar­vok­kai­na lä­him­mäi­si­nä.

Pyhä Hen­ki te­kee sa­nan ja us­kon elä­väk­si

Kun Jee­sus oli pu­hu­nut, et­tei­vät us­kon sa­lai­suu­det avau­du jär­jen tai omien pon­nis­te­lui­den avul­la, al­koi eräs lai­nop­pi­nut kiu­sa­ten ky­sel­lä Jee­suk­sel­ta, mitä hä­nen oli­si teh­tä­vä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Jee­sus esit­ti hä­nel­le yk­sin­ker­tai­sen ky­sy­myk­sen: ”Mitä lais­sa sa­no­taan?” Ky­sy­mys oli lai­nop­pi­neel­le help­po. Hän tun­si Py­hät kir­joi­tuk­set. Lai­nop­pi­nut vas­ta­si­kin Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti: ”Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si ja koko sie­lus­ta­si, koko voi­mal­la­si ja koko ym­mär­ryk­sel­lä­si, ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.” Jee­sus vas­ta­si tä­hän: ”Oi­kein vas­ta­sit. Tee näin, niin saat elää.”

Luu­kas ker­too, et­tä lai­nop­pi­nut tah­toi näyt­tää van­hurs­kaal­ta. Eh­kä tämä kui­ten­kin tun­si pis­ton sy­dä­mes­sään, et­tei ol­lut­kaan ky­en­nyt koh­taa­maan Ju­ma­laa ja lä­him­mäis­tään Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti. Hän yrit­ti siir­tää huo­mi­on pois it­ses­tään ky­se­le­mäl­lä Jee­suk­sel­ta, kuka on­kaan hä­nen lä­him­mäi­nen. Jee­sus näki lai­nop­pi­neen sy­dä­meen ja esit­ti ver­tauk­sen lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta.

Sy­dä­men us­ko oh­jaa oi­ke­aan

Eräs mies oli mat­kal­la Je­ru­sa­le­mis­ta Je­ri­koon. Ros­vo­jouk­ko yl­lät­ti mie­hen, rii­sui alas­ti, pa­hoin­pi­te­li hä­net ja jät­ti heit­teil­le. Huo­mi­on ar­vois­ta on, et­tä mie­hen kan­sa­lai­suut­ta ei voi­nut pää­tel­lä mis­tään, kos­ka hän ma­ka­si alas­to­ma­na ja puo­li­kuol­lee­na. Sa­maa tie­tä kul­ki pap­pi, joka näh­des­sään puo­li­kuol­leen väis­ti ja kul­ki ohi. Sa­moin teki lee­vi­läi­nen. Hei­dän jäl­keen­sä pai­kal­le tuli sa­ma­ri­a­lai­nen. Hä­nen kävi sää­lik­si pa­hoin­pi­del­tyä, ja hän aut­toi mies­tä. Sa­ma­ri­a­lai­nen hoi­ti hän­tä en­sin sii­nä pai­kan pääl­lä ja kul­jet­ti sit­ten hä­net ma­ja­ta­loon. Sa­ma­ri­a­lai­nen lu­pa­si vas­ta­ta hoi­to­ku­luis­ta.

Ker­to­muk­sen lo­puk­si Jee­sus ky­syi lai­no­pet­ta­jal­ta, kuka tä­män mie­les­tä oli ryös­te­tyn lä­him­mäi­nen. Lai­no­pet­ta­ja vas­ta­si: ”Se, joka osoit­ti hä­nel­le lau­peut­ta.” Jee­sus sa­noi: ”Mene ja tee sinä sa­moin.” Juu­ta­lai­set, joi­hin lai­no­pet­ta­ja kuu­lui, hal­vek­si­vat sa­ma­ri­a­lai­sia. Jee­sus osoit­ti pu­hut­te­lul­laan oma­van­hurs­kaal­le lai­nop­pi­neel­le, et­tä oi­kea lä­him­mäi­sen­rak­kaus ei erot­te­le ih­mi­siä. Sy­dä­men us­ko oh­jaa koh­taa­maan kaik­ki ih­mi­set Ju­ma­lan luo­mi­na lä­him­mäi­si­nä, kun­ni­oit­ta­en ja ar­vos­ta­en. Rak­kau­den kak­sois­käs­kyä ei ku­kaan ky­ke­ne omin voi­min täyt­tä­mään. Pyhä Hen­ki syn­nyt­tää kris­ti­tyn sy­dä­mes­sä to­del­li­sen rak­kau­den Ju­ma­laan ja lä­him­mäi­seen.

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 10:25–37

Raa­mat­tu 1992: Muu­an lai­no­pet­ta­ja ha­lu­si pan­na Jee­suk­sen ko­e­tuk­sel­le. Hän ky­syi: ”Opet­ta­ja, mitä mi­nun pi­tää teh­dä, jot­ta sai­sin omak­se­ni ian­kaik­ki­sen elä­män?” Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ”Mitä lais­sa sa­no­taan? Mitä sinä it­se siel­tä luet?” Mies vas­ta­si: ”Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si ja koko sie­lus­ta­si, koko voi­mal­la­si ja koko ym­mär­ryk­sel­lä­si, ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.” Jee­sus sa­noi: ”Oi­kein vas­ta­sit. Tee näin, niin saat elää.” Mies tah­toi osoit­taa, et­tä hän nou­dat­ti la­kia, ja jat­koi: ”Kuka sit­ten on mi­nun lä­him­mäi­se­ni?” Jee­sus vas­ta­si hä­nel­le näin: ”Eräs mies oli mat­kal­la Je­ru­sa­le­mis­ta Je­ri­koon, kun ros­vo­jouk­ko yl­lät­ti hä­net. Ros­vot vei­vät hä­nel­tä vaat­teet­kin pääl­tä ja piek­si­vät hä­net ve­ril­le. Sit­ten he läh­ti­vät tie­hen­sä ja jät­ti­vät hä­net hen­ki­hie­ve­riin. Sa­maa tie­tä sat­tui tu­le­maan pap­pi, mut­ta mie­hen näh­des­sään hän väis­ti ja meni ohi. Sa­moin teki pai­kal­le osu­nut lee­vi­läi­nen: kun hän näki mie­hen, hän­kin väis­ti ja meni ohi. Mut­ta sit­ten tuli sa­maa tie­tä muu­an sa­ma­ri­a­lai­nen. Kun hän saa­pui pai­kal­le ja näki mie­hen, hä­nen tuli tätä sää­li. Hän meni mie­hen luo, va­le­li tä­män haa­voi­hin öl­jyä ja vii­niä ja si­toi ne. Sit­ten hän nos­ti mie­hen juh­tan­sa sel­kään, vei hä­net ma­ja­ta­loon ja piti hä­nes­tä huol­ta. Seu­raa­va­na aa­mu­na hän ot­ti kuk­ka­ros­taan kak­si de­naa­ria, an­toi ne ma­ja­ta­lon isän­näl­le ja sa­noi: ’Hoi­da hän­tä. Jos si­nul­le koi­tuu enem­män ku­lu­ja, minä kor­vaan ne, kun tu­len ta­kai­sin.’ Kuka näis­tä kol­mes­ta si­nun mie­les­tä­si oli ryös­te­tyn mie­hen lä­him­mäi­nen?” Lai­no­pet­ta­ja vas­ta­si: ”Se, joka osoit­ti hä­nel­le lau­peut­ta.” Jee­sus sa­noi: ”Mene ja tee sinä sa­moin.”

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys