JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Maailman myrskyissä kannattaa säilyttää taivastoivo

Sana sunnuntaiksi
5.12.2021 6.15

Juttua muokattu:

30.11. 15:15
2021113015151020211205061500

Sep­po Aho

Ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus huo­let­taa mo­nia, mut­ta luo­ma­kun­nan tu­le­vai­suus on tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan kä­sis­sä.

Jee­sus kä­sit­te­li usein toi­sen tu­le­mi­sen­sa ai­kaa. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä huo­mio kiin­nit­tyy lo­pun ai­ko­jen merk­kei­hin, ope­tuk­siin ja va­roi­tuk­siin: ”Pi­tä­kää va­ran­ne, et­tei­vät juo­pot­te­lu ja päih­ty­mys tai jo­ka­päi­väi­sen elä­män huo­let tur­ru­ta tei­tä, niin et­tä se päi­vä yl­lät­tää tei­dät” (Luuk. 21:34).

Van­hem­pi kään­nös pu­huu ela­tuk­sen mur­heis­ta. Myös kyl­vä­jä­ver­taus (Luuk. 8:4–15) ker­too, kuin­ka huo­li ar­jen toi­meen­tu­los­ta voi tul­la oh­dak­keek­si ja es­tää Ju­ma­lan sa­nan kas­vun ja vai­ku­tuk­set ih­mi­sen sy­dä­mes­sä. Sil­loin ih­mi­nen ei ole val­mis koh­taa­maan Kun­ni­an ku­nin­gas­ta, Jee­sus­ta.

Myös Pie­ta­ri kä­sit­te­li asi­aa ja ke­hot­ti Ju­ma­lan lap­sia pi­tä­mään us­kon pää­mää­rän mie­les­sä sekä säi­lyt­tä­mään tai­vas­toi­von (1. Piet. 1:7–12).

Lo­pun ajan mer­keis­tä mai­ni­taan myös le­vo­ton maa­il­ma: Meri ja aal­lot pau­haa­vat. Ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus huo­let­taa. Tätä huol­ta ei vä­hen­nä pyr­ki­mys ohit­taa ja vä­hä­tel­lä kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa ja voi­maa ei­kä tur­vau­tu­mi­nen ih­mi­sym­mär­ryk­seen.

Toi­von nä­kö­a­lo­ja Raa­ma­tus­ta

Jee­sus roh­kai­si seu­raa­ji­aan. Hän muis­tut­ti, et­tä kyse on lu­nas­tuk­sen päi­vän ajas­ta. Sil­loin us­kon pää­mää­rä saa­vu­te­taan.

Miel­tä as­kar­rut­ta­vien ky­sy­mys­ten eteen ei voi vält­tyä jou­tu­mas­ta. Var­sin­kin tie­dos­ta­vat ja tu­le­vai­suut­t­ta suun­nit­te­le­vat nuo­ret tar­vit­se­vat pal­jon roh­kai­sua maa­il­man­laa­juis­ten uh­ka­ku­vien kes­kel­lä.

Näis­sä uh­ka­ku­vis­sa eri­tyi­ses­ti tie­do­tus­vä­li­neet ovat kiin­ni. Myön­tei­sil­le ja toi­voa an­ta­vil­le uu­ti­sil­le ja maa­il­man­se­li­tyk­sil­le on vain vä­hän ti­laa uu­tis­tul­vas­sa.

Ku­lu­nee­na syk­sy­nä Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vir­kis­tys­päi­vil­lä Mai­toi­sis­sa ra­ken­net­tiin alus­tus­pu­heen­vuo­roa osal­lis­tu­jien te­ke­mis­tä kes­kus­te­lu­ai­heis­ta. Osal­lis­tu­jat kai­pa­si­vat toi­von nä­kö­a­lo­ja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. He ha­lu­si­vat kes­kus­tel­la myös us­ko­mi­sen ilos­ta ja tai­vas­toi­vos­ta ar­jes­sa. Näi­hin asi­oi­hin löy­tyy Ju­ma­lan sa­nas­ta opas­tus­ta ja roh­kai­sua.

Paa­va­li kir­joit­ti roo­ma­lai­sil­le tai­vas­toi­vos­ta, us­kon­van­hurs­kau­des­ta ja Ju­ma­lan ar­mos­ta. Tai­vas­toi­vo ei ole tur­ha, kos­ka Ju­ma­lan rak­kaus on vuo­da­tet­tu ih­mi­sen sy­dä­meen Py­hän Hen­gen kaut­ta (Room. 5:4–5). Il­man an­si­o­ta saa­tu Ju­ma­lan ar­mo tuo iloa ja huo­jen­nus­ta.

Aar­teen omis­ta­mi­nen an­taa tur­van

Ju­ma­lan sa­nas­ta löy­tyy oh­jei­ta myös sii­hen, mi­ten säi­lyt­tää näi­tä Ju­ma­lan kai­kil­le ih­mi­sil­le tar­jo­a­mia lah­jo­ja. Jee­sus an­toi neu­von us­kos­sa val­vo­mi­seen ja ru­koi­le­mi­seen. Hän ku­va­si it­se­ään Hy­väk­si Pai­me­nek­si, jota hä­nen lam­paan­sa seu­raa­vat ja jot­ka tun­nis­ta­vat pai­me­nen­sa ää­nen (Joh. 10:3–4, 11).

Hyvä Pai­men ja hän­tä seu­raa­va lam­mas­lau­ma on kuva Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen seu­ra­kun­nas­taan. Lam­paat ei­vät ky­see­na­lais­ta Hy­vän Pai­me­nen neu­vo­ja, vaik­ka nämä neu­vot ei­vät tun­tui­si­kaan so­pi­van tä­hän maa­il­ma­nai­kaan.

In­hi­mil­li­sel­le luon­nol­le on kiu­saus nou­dat­taa Hy­vän Pai­me­nen neu­vo­ja vain ”so­vel­tu­vin osin”. Täl­lai­nen va­lin­ta vie har­haan, etään­nyt­tää ja erot­taa pai­me­nen lä­hei­syy­des­tä ja hoi­dos­ta.

Pai­men­ver­taus ku­vaa si­tä­kin, et­tä us­ko­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta. Hy­vän Pai­me­nen ää­ni kuu­luu kut­su­va­na, roh­kai­se­va­na ja ko­ko­a­va­na. Sen yti­me­nä on va­kuu­tus ja tar­jous syn­tien an­teek­si­saa­mi­ses­ta ja Kris­tuk­sen van­hurs­kau­des­ta.

Tä­män aar­teen omis­ta­mi­nen an­taa tur­van ja roh­keu­den elää elä­mään­sä eteen­päin luot­ta­en hy­vän Ju­ma­lan huo­len­pi­toon.

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 21:25–33 (34–36)

Raa­mat­tu 1992: ”Au­rin­gos­sa, kuus­sa ja täh­dis­sä nä­kyy merk­ke­jä. Me­ren aal­lot pau­haa­vat jy­lis­ten, ja maan pääl­lä ovat kan­sat ah­dis­tuk­sen ja epä­toi­von val­las­sa. Kaik­ki la­maan­tu­vat pe­los­ta odot­ta­es­saan sitä, mikä on koh­taa­va ih­mis­kun­taa, sil­lä tai­vai­den voi­mat järk­ky­vät. Sil­loin näh­dään Ih­mi­sen Po­jan tu­le­van pil­ven pääl­lä suu­res­sa voi­mas­saan ja kirk­kau­des­saan. Kun nuo ta­pah­tu­mat al­ka­vat, nos­ta­kaa roh­ke­as­ti pään­ne pys­tyyn, sil­lä tei­dän va­pau­tuk­sen­ne on lä­hel­lä.”

Hän esit­ti heil­le myös ver­tauk­sen: ”Kat­so­kaa vii­ku­na­puu­ta, tai mitä puu­ta ta­han­sa. Kun nä­et­te sen puh­ke­a­van leh­teen, te tie­dät­te il­man muu­ta, et­tä kesä on jo lä­hel­lä. Sa­mal­la ta­voin te näh­des­sän­ne tä­män ta­pah­tu­van tie­dät­te, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hel­lä. To­ti­ses­ti: tämä su­ku­pol­vi ei ka­toa en­nen kuin kaik­ki tämä ta­pah­tuu. Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa.

Pi­tä­kää va­ran­ne, et­tei­vät juo­pot­te­lu ja päih­ty­mys tai jo­ka­päi­väi­sen elä­män huo­let tur­ru­ta tei­tä, niin et­tä se päi­vä yl­lät­tää tei­dät niin kuin an­sa. Sitä päi­vää ei väl­tä yk­si­kään, joka maan pääl­lä elää. Py­sy­kää siis ala­ti val­veil­la ja ru­koil­kaa it­sel­len­ne voi­maa, jot­ta sel­vi­äi­sit­te kai­kes­ta sii­tä, mikä on ta­pah­tu­va, ja kes­täi­sit­te Ih­mi­sen Po­jan edes­sä.”

Bib­lia: Ja mer­kit pi­tää ole­man au­rin­gos­sa ja kuus­sa ja täh­dis­sä, ja maas­sa kan­sal­la ah­dis­tus epäi­lyk­sen täh­den. Ja meri ja aal­lot pi­tää pau­haa­man. Ja ih­mi­set maas­sa pi­tää nään­ty­män pel­von ja odot­ta­mi­sen täh­den nii­tä, mit­kä maan pii­rin pääl­le tu­le­vat; sil­lä tai­vaan voi­mat pi­tää lii­ku­tet­ta­man. Ja sil­loin hei­dän pi­tää nä­ke­män Ih­mi­sen Po­jan tu­le­van pil­vis­sä suu­rel­la voi­mal­la ja kun­ni­al­la. Mut­ta kuin nä­mät ru­pee­vat ta­pah­tu­maan, niin kat­so­kaat, ja nos­ta­kaat pään­ne ylös; sil­lä tei­dän lu­nas­tuk­sen­ne sil­loin lä­hes­tyy.

Ja hän sa­noi heil­le ver­tauk­sen: kat­so­kaat fi­ku­na­puu­ta ja kaik­kia pui­ta. Kuin ne jo puh­kee­vat, niin te nä­et­te ja it­se teis­tän­ne ym­mär­rät­te, et­tä suvi on jo läs­nä. Niin myös te, kuin te nä­et­te nä­mät ta­pah­tu­van, tie­tä­käät, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on läs­nä. To­ti­ses­ti minä sa­non teil­le: ei tä­män su­ku­kun­nan pidä suin­kaan huk­ku­man, sii­he­nas­ti kuin nä­mät kaik­ki ta­pah­tu­vat. Tai­vas ja maa on huk­ku­va, vaan mi­nun sa­na­ni ei pidä ikä­nä huk­kaan­tu­man.

Sen­täh­den val­vo­kaat ja ai­na ru­koil­kaat, et­tä te mah­dol­li­set oli­sit­te kaik­kia näi­tä vält­tä­mään, jot­ka pi­tää ta­pah­tu­man, ja sei­so­maan Ih­mi­sen Po­jan edes­sä. Ja hän opet­ti päi­väl­lä temp­lis­sä, mut­ta yöl­lä meni hän ulos ja oli yö­tä vuo­rel­la, joka kut­su­taan Öl­jy­mä­ek­si. Ja kaik­ki kan­sa tuli var­hain hä­nen ty­kön­sä temp­liin, hän­tä kuu­le­maan.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys