JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Mah­do­ton voi to­teu­tua

Sana sunnuntaiksi
19.7.2020 6.40

Juttua muokattu:

3.7. 11:43
2020070311430620200719064000

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Ee­ro Nuo­li­o­ja

Us­ko­mi­sen es­tee­nä ole­vat asi­at kan­nat­taa rai­va­ta pois.

Eräs mies teki tär­ke­än ky­sy­myk­sen pää­sys­tä ian­kaik­ki­seen elä­mään. Jee­sus vas­ta­si sii­hen, mut­ta mies va­lit­si toi­sin. Hyvä vas­taus on tar­jol­la tä­män­kin päi­vän ky­sy­jäl­le. Kan­nat­taa va­li­ta pa­rem­min kuin tuo mies.

Evan­ke­liu­mit ker­to­vat kol­mes­ti rik­kaal­le mie­hel­le tar­jol­la ol­lees­ta pe­las­tu­mi­ses­ta. Mar­kus to­te­aa, et­tä muu­an mies tuli juok­su­jal­kaa Jee­suk­sen luo. Luu­kas ker­too, et­tä tämä oli kor­ke­as­sa ase­mas­sa. Mat­teus tie­tää, et­tä mies oli nuo­ru­kai­nen.

Ker­to­muk­ses­ta muis­tu­vat par­hai­ten Jee­suk­sen sa­nat ope­tus­lap­sil­le: ”Hel­pom­pi on ka­me­lin men­nä neu­lan­sil­mäs­tä kuin rik­kaan pääs­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.”

Mie­leen­pai­nu­va ja yti­me­käs on myös Jee­suk­sen ke­ho­tus mie­hel­le: ”Seu­raa mi­nua.” Näil­lä sa­noil­la­han Jee­sus usein kut­sui ih­mi­siä.

Osu­vas­ti on myös kir­kon kas­te­kaa­vaan va­lit­tu Jee­suk­sen sa­nat: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” (Joh. 8:12.)

Mitä mi­nun pi­tää teh­dä?

Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä mies tuli juok­su­jal­kaa Jee­suk­sen luo, pol­vis­tui ja ky­syi, mitä hä­nen pi­tää teh­dä, jot­ta pe­ri­si ian­kaik­ki­sen elä­män. Hä­nel­lä oli kii­re esit­tää ky­sy­mys.

Kes­kus­te­lus­sa Jee­sus yl­lät­tä­en nos­ti esiin kym­me­nes­tä käs­kys­tä kuu­si, jot­ka kä­sit­te­le­vät ih­mis­suh­tei­ta. Mies sa­noi, et­tä hän on nou­dat­ta­nut nii­tä nuo­res­ta pi­tä­en – eli sii­tä al­ka­en, kun hä­nes­tä 12–13-vuo­ti­aa­na oli tul­lut ”lain poi­ka”.

Vas­taus oli var­maan ai­to. Pe­rin­ne­hän vel­voit­ti nou­dat­ta­maan lain vel­vol­li­suu­det. Kun Paa­va­li­kin muis­te­li elä­mään­sä fa­ri­seuk­se­na, hän sa­noi: ”La­kiin pe­rus­tu­va van­hurs­kau­te­ni oli moit­tee­ton” (Fil. 3:6).

Jee­sus ei moit­ti­nut ri­kas­ta mies­tä, vaan ker­toi, mikä puut­tui ja mi­ten puu­te kor­ja­taan. Mies syn­kis­tyi ja läh­ti su­rul­li­se­na pois. Hän ei ol­lut val­mis luo­pu­maan sii­tä rik­kau­des­ta, mikä täyt­ti hä­nen mie­len­sä, aja­tuk­sen­sa ja sy­dä­men­sä ja es­ti seu­raa­mas­ta Jee­sus­ta.

Köy­hä voi ol­la ri­kas

Täs­sä evan­ke­liu­min kat­kel­mas­sa Jee­sus sa­noo ope­tus­lap­sil­leen tois­tu­vas­ti, mi­ten rik­kaan on vai­kea pääs­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Rik­kaus voi ol­la ra­haa ja ta­va­raa, mut­ta myös it­se­riit­tois­ta asen­noi­tu­mis­ta Ju­ma­lan sa­nan edes­sä: ”Kaik­kea tätä olen nou­dat­ta­nut nuo­res­ta pi­tä­en.”

Omai­suu­teen liit­ty­vä rik­kaus – ja myös köy­hyys – ovat sekä siu­naus et­tä ko­et­te­le­mus. Köy­hä­kin voi ol­la ri­kas. Kun sota-ai­ka­na oli ky­syt­ty kar­ja­lai­sel­ta us­ko­vai­sel­ta eva­kol­ta ko­ke­muk­sia, hän oli vas­tan­nut, et­tei puu­tu mi­tään.

Kuka voi pe­las­tua?

Ope­tus­lap­set oli­vat ih­meis­sään, eh­kä pe­lois­saan­kin Jee­suk­sen sa­no­ja kuun­nel­les­saan. He ky­se­li­vät toi­sil­taan: ”Kuka sit­ten voi pe­las­tua?” Heis­tä ku­kaan ei ol­lut ri­kas. Sil­ti ky­sy­mys as­kar­rut­ti hei­tä.

Mi­nul­le oli kos­ket­ta­va ja yl­lät­tä­vä­kin ko­ke­mus, kun hy­vin iä­käs us­ko­vai­nen ker­toi, et­tä hän­tä pe­lot­taa, pää­see­kö pe­ril­le ja jak­saa­ko us­koa lop­puun as­ti. Jee­sus vas­ta­si ope­tus­lap­sil­le – ja meil­le: ”Ih­mi­sel­le se on mah­do­ton­ta, mut­ta ei Ju­ma­lal­le. Ju­ma­lal­le on kaik­ki mah­dol­lis­ta.”

Vas­taus on va­loi­sa ja loh­dul­li­nen. Kan­nat­taa rai­va­ta es­teet pois, ot­taa vas­taan evan­ke­liu­mi ja tur­vau­tua sii­hen joka päi­vä.

”Se on Ju­ma­lan voi­ma ja se tuo pe­las­tuk­sen – – Us­kos­ta van­hurs­kas saa elää.” (Room. 1:16–17.) Jee­sus kat­soo mei­hin rak­kaas­ti ja sa­noo: ”Seu­raa mi­nua.”

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys