JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

”Mene, äläkä enää tee syntiä”

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
9.7.2014 4.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123443820140709040000

Olin taan­noin ope­tus­lu­val­la au­to­kou­lu­no­pet­ta­ja­na po­jal­le­ni. Aje­lim­me pit­kin kau­pun­kia kään­tyil­len ris­teyk­sis­sä. Sa­mal­la tu­lin seu­ran­neek­si ih­mis­ten kul­ke­mis­ta kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä sekä pol­ku­pyö­rin et­tä ja­loin. Suo­ras­taan är­syyn­nyin mo­nien ih­mis­ten piit­taa­mat­to­muu­des­ta lii­ken­ne­sään­tö­jä koh­taan.

Näyt­ti sil­tä, et­tä ai­no­as­taan ani har­vat ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät malt­toi­vat lii­ken­ne­va­lois­sa odot­taa ka­du­ny­li­tyk­seen vih­rei­tä va­lo­ja. Moni au­toi­li­ja­kin pääs­te­li ”van­hoil­la vih­reil­lä”.

Oli­si teh­nyt mie­li he­ris­tel­lä sor­mea suun­taan jos toi­seen. Aloin kui­ten­kin miet­tiä myös omaa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä­ni. En ole ai­na ol­lut esi­mer­kil­li­nen au­toi­li­ja, en­kä siis voi aset­tua tois­ten ylä­puo­lel­le. Lii­ken­ne­sään­nöt on teh­ty lii­ken­teen su­ju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si, ja ne on tar­koi­tet­tu nou­da­tet­ta­vik­si.

Syn­ti te­kee ar­mot­to­mak­si

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too ryh­mäs­tä, joka oli aset­tu­nut tois­ten ylä­puo­lel­le. Lai­no­pet­ta­jat ni­men­sä mu­kai­ses­ti opet­ti­vat kan­sal­le lain nou­dat­ta­mis­ta. Fa­ri­seuk­set puo­les­taan pyr­ki­vät kai­kin ta­voin nou­dat­ta­maan la­kia, ja vaa­ti­vat sitä toi­sil­ta­kin. Sa­noi­han Paa­va­li­kin ol­leen­sa fa­ri­seuk­se­na ”lais­sa lait­ta­ma­ton”.

Avi­on­rik­ko­ja­nai­nen oli­si Moo­sek­sen lain mu­kaan pi­tä­nyt ki­vit­tää kuo­li­aak­si. Mi­tä­hän Jee­sus sii­hen sa­noo, oli haas­ta­jien mie­les­sä. Vaa­ti­joi­den yl­lä­tyk­sek­si Jee­sus ei sa­no­nut­kaan mi­tään, vaan ku­mar­tui kir­joit­ta­maan maa­han. Nous­tu­aan ylös Jee­sus ai­no­as­taan to­te­si vas­taus­ta tiu­kan­neil­le: ”Se teis­tä, joka ei ole teh­nyt syn­tiä, heit­tä­köön en­sim­mäi­sen ki­ven.” Jee­suk­sen jat­ka­es­sa kir­joit­ta­mis­ta tuo­mi­on vaa­ti­jat läh­ti­vät, al­ka­en van­him­mis­ta.

Mitä sel­lais­ta Jee­sus kir­joit­ti, joka sai lain­opet­ta­jat läh­te­mään? Evan­ke­lis­ta ei sitä ker­ro, vaan se jää ar­vai­lu­jen va­raan. Voi­si pää­tel­lä Jee­suk­sen kir­joit­ta­neen maa­han lain­opet­ta­jien ja fa­ri­seus­ten sa­lai­set syn­nit, jot­ka oli saa­tu pei­tet­tyä ih­mi­sil­tä. Jee­sus saat­toi kir­joit­taa ne jul­ki, sil­lä hän tie­si Ju­ma­lan Poi­ka­na sa­lai­sim­mat­kin aja­tuk­set. Moo­sek­sen laki jää täyt­tä­mät­tä sil­tä­kin, joka yrit­tää sitä täyt­tää tun­nol­li­sim­min. Ki­ven­heit­tä­jää ei löy­ty­nyt, ja kaik­ki ka­to­si­vat vä­hin ää­nin. Jee­suk­sen sa­nat avi­on­rik­ko­ja­nai­sel­le oli­vat va­paut­ta­vat: ”En tuo­mit­se mi­nä­kään. Mene, älä­kä enää tee syn­tiä.”

Ar­mah­dus tar­jol­la jo­kai­sel­le

Nai­nen sai kaik­ki syn­tin­sä an­teek­si. Kun kaik­ki syn­nit saa an­teek­si, mi­tään ei jää jäl­jel­le. Jee­sus ei ja­ka­nut tuo­mi­oi­ta, vaan va­paut­ti ka­tu­via syn­ti­siä hei­dän syn­neis­tään.

Sun­nun­tain ot­sik­ko on Ar­mah­ta­kaa! Ar­mah­ta­vaa, va­paut­ta­vaa tuo­mi­o­ta ja­ka­vat ar­mah­de­tut syn­ti­set. En­nen ris­tin­kuo­le­maan­sa Jee­sus ju­lis­ti syn­tien an­teek­si­saa­mis­ta, mut­ta ylös­nous­tu­aan hän jät­ti teh­tä­vän seu­raa­jil­leen.

Ar­mah­duk­sen saa­mi­nen ei mer­kit­se lu­paa syn­nin te­ke­mi­sel­le. Syn­nin paa­dut­ta­ma­na ih­mi­nen ei edes tun­nis­ta te­ke­vän­sä syn­tiä. Jee­sus an­toi nai­sel­le ke­ho­tuk­sen ol­la te­ke­mät­tä enää syn­tiä. Ar­mah­det­tu tah­too tais­tel­la syn­tiä vas­taan. Ar­mos­ta us­ko­val­le syn­tyy Kris­tuk­sen mie­li koh­da­ta ar­mol­li­ses­ti toi­nen­kin syn­ti­nen.

Ih­mi­nen lan­ke­aa heik­kou­des­saan syn­tei­hin ja rik­ko­muk­siin. Vaik­ka ar­mah­det­tu syn­ti­nen ha­lu­aa vält­tää syn­tiä, ei hän tur­mel­tu­nei­suu­den vuok­si ai­na jak­sa tais­tel­la hou­ku­tuk­sia vas­taan. Sen vuok­si jo­kai­nen tar­vit­see ar­mah­dus­ta. Ar­mo­e­van­ke­liu­min sana on mat­ka­e­vää­nä myös ar­mah­de­tul­le syn­ti­sel­le. Ar­mah­ta­vaa evan­ke­liu­min sa­naa tar­jo­taan päi­vit­täin.

Juk­ka Kol­mo­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

5. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 13:2–6; 2. Sam. 12:1–10, 13; Room. 2:1–11; Joh. 8:2–11

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.7.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys