JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Mo­net ha­lu­a­vat kul­kea kai­taa tie­tä

Sana sunnuntaiksi
2.8.2020 6.05

Juttua muokattu:

31.7. 15:39
2020073115394320200802060500

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Sep­po Aho

Kai­ta tie on Ju­ma­lan to­tuu­den tie, la­vea tie ei an­na tur­vaa ei­kä pe­las­ta.

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti pu­huu kai­das­ta ja la­ve­as­ta ties­tä sekä ah­taas­ta por­tis­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ah­das­ta port­tia ja kul­ke­maan kai­taa tie­tä. La­ve­an tien kul­ki­jat saa­vat va­roi­tuk­sen tu­le­vas­ta ka­do­tuk­ses­ta (Matt. 7:13–14).

Täl­lai­nen eh­dot­to­muus on vai­kea koh­da­ta. Pi­däk­kee­tön ja oma­eh­toi­nen elä­mä kaik­ki­nen­sa hou­kut­te­lee. Se on elä­mää täs­sä het­kes­sä, ja ian­kaik­ki­suus tun­tuu etäi­sel­tä. Myös Jee­sus­ta, kiu­saus­ten voit­ta­jaa, ko­e­tel­tiin viet­te­lyk­sil­lä (Luuk. 4:1–13).

Vii­sau­del­la on ra­jan­sa

Teks­tin sa­no­ma liit­tyy kä­sit­tei­siin to­tuus ja har­ha. Kai­ta tie edus­taa Ju­ma­lan tut­ki­ma­ton­ta to­tuut­ta ja ar­mol­lis­ta tah­toa. La­vea tie ku­vaa pel­käs­tään in­hi­mil­li­seen jär­keen, ym­mär­ryk­seen ja ky­kyyn pe­rus­tu­vaa elä­män­ta­paa, joka on­kin har­haa. Tämä pe­rus­ta ei an­na tur­vaa ja opas­tus­ta Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä us­kon ja elä­män ky­sy­myk­sis­sä.

Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­to­lai­sil­le pro­fee­toi­hin vii­ta­ten: ”Minä hä­vi­tän vii­sait­ten vii­sau­den ja teen tyh­jäk­si ym­mär­tä­väis­ten ym­mär­ryk­sen” (1. Kor. 1:19; Jes. 29:14; Obad­ja 1:1).

Tämä in­hi­mil­lis­tä vii­saut­ta ja ky­kyä rii­su­va sana roh­kai­see Ju­ma­lan lap­sia uh­ka­ku­vien edes­sä. Kai­kel­la vii­sau­del­la, kont­rol­lil­la ja toi­min­ta­ky­vyl­lä on siis ra­jan­sa. Nii­den pä­te­vyys ei ulo­tu ai­na edes tä­män ajan ky­sy­myk­siin; ko­ro­na­pan­de­mia osoit­ti jäl­leen tä­män vas­taan­sa­no­mat­to­mas­ti.

Jos kat­se siir­re­tään maa­il­man­kaik­keu­teen, koko maa­pal­lo nä­kyy vä­häi­se­nä pis­tee­nä ava­ruu­des­sa. Ava­ruu­des­sa vai­kut­ta­vat ih­mis­kun­nal­le hal­lit­se­mat­to­mat pla­ne­taa­ri­set, maan ul­ko­puo­li­set te­ki­jät, jot­ka vai­kut­ta­vat myös il­mas­toon.

Näi­tä ovat maa­pal­lon ja pla­neet­to­jen kier­to­ra­dat, nii­den etäi­syy­det au­rin­gos­ta, mag­neet­ti­kent­tien muu­tok­set. Näis­sä nä­ky­vät Ju­ma­lan luo­mis­työn ää­ret­tö­myys ja tut­ki­mat­to­muus. Sa­mal­la ne ole­mas­sa­o­lol­laa­an an­ta­vat ti­laa sil­le, et­tä Ju­ma­la on kai­ken luo­ja ja yl­lä­pi­tä­jä.

Et­si­väl­le on lu­paus

Kai­ta tie ja ian­kaik­ki­sen elä­män pää­mää­rä on hyvä pi­tää en­sim­mäi­sel­lä si­jal­la ar­ki­ses­sa elä­mäs­sä ja kil­voi­tuk­ses­sa. Se voi näyt­tää in­hi­mil­li­sen ym­mär­ryk­sen ja in­hi­mil­lis­ten voi­ma­va­ro­jen va­los­sa epä­var­mal­ta ja mah­dot­to­mal­ta­kin. Ju­ma­lan sa­nas­sa, Raa­ma­tus­sa on kui­ten­kin roh­kai­se­via esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä kai­dan tien va­lin­nei­ta on pal­jon.

Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, ian­kaik­ki­sek­si olen­nok­si, ja pu­hal­si hä­neen elä­vän hen­gen (1. Moos. 1:27; 1. Moos. 2:7). Ih­mi­sel­lä on syn­tiin­lan­kee­mus­ker­to­muk­ses­sa­kin il­me­ne­vä halu ja tar­ve pää­tä Luo­jan­sa yh­tey­teen.

Mo­net ha­lu­a­vat kul­kea kai­taa tie­tä, ja et­si­vät ah­das­ta port­tia. Et­si­väl­le on yhä voi­mas­sa lu­paus: ”Et­si­vä löy­tää ja kol­kut­ta­val­le ava­taan” (Matt. 7:7–8).

Mart­ti Lut­her kir­kas­ti va­paut­ta­vas­ti Ka­te­kis­muk­ses­sa Py­hän Hen­gen voi­maa ja työ­tä maa­il­mas­sa: ”Us­kon, et­ten voi omas­ta jär­jes­tä­ni en­kä voi­mas­ta­ni us­koa Her­raa­ni Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, en­kä pääs­tä hä­nen luok­seen; vaan Pyhä Hen­ki on kut­su­nut mi­nua evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä.”

Tä­män vuok­si jär­jes­te­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan seu­ro­ja ja yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia. Niis­sä Ju­ma­la us­ko­vais­ten kaut­ta sel­ven­tää val­ta­kun­taan­sa, sekä Kris­tuk­sen val­mis­ta­maa so­vin­toa ja kel­vol­li­suut­ta omal­ta puo­lel­taan syn­ti­sil­le ih­mi­sil­le. Yh­des­sä tut­ki­taan, mis­tä kul­kee tänä päi­vä­nä kai­ta tie tai­vaa­seen.

Sa­no­ma on ai­na sama

Seu­ra­sa­no­ma on yk­sin­ker­tai­nen ja pe­ri­aat­tees­sa ai­na sama: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le.” Kai­taa tie­tä et­si­vil­le sa­no­taan: ”Kään­ty­kää ja us­ko­kaa hyvä sa­no­ma” (Mark. 1:15). Sa­no­ma va­kuut­taa, et­tä syn­nit saa us­koa an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä – sel­lai­se­na kuin on.

Vai­keut­ta tuo ih­mi­sym­mär­rys: mi­ten ot­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­ta vas­taan lap­sen kal­tai­se­na, vil­pit­tö­mä­nä, il­man eh­to­ja tai las­kel­moin­tia? Jee­suk­sen ope­tus­lap­set­kin ky­syi­vät ai­ka­naan, kuka voi tul­la au­tu­aak­si.

Jee­suk­sen vas­taus roh­kai­see juu­ri kaik­kein hei­koin­ta: ”Mikä on ih­mi­sel­le mah­do­ton­ta, se on mah­dol­lis­ta Ju­ma­lal­le” (Mark 10:27). Toi­ses­sa raa­ma­tun­koh­das­sa Jee­sus vah­vis­taa: ”Älä pel­kää, pie­ni lau­ma­ni. Tei­dän Isän­ne on päät­tä­nyt an­taa teil­le val­ta­kun­nan.” (Luuk 12:32.)

Evan­ke­li­mi­teks­ti Matt. 7:13–14

Raa­mat­tu 1992: Men­kää si­sään ah­taas­ta por­tis­ta. Mo­net me­ne­vät ava­ras­ta por­tis­ta ja la­ve­aa tie­tä, mut­ta se vie ka­do­tuk­seen. Mi­ten ah­das on­kaan se port­ti ja ka­pea se tie, joka vie elä­mään, ja vain har­vat löy­tä­vät sen!

Bib­lia: Men­käät ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le; sil­lä se port­ti on la­via ja ava­ra tie, joka vie ka­do­tuk­seen, ja nii­tä on mon­ta, jot­ka sii­tä si­säl­le me­ne­vät. Ja se port­ti on ah­das, ja tie kai­ta, joka vie elä­mään, ja har­vat ovat, jot­ka sen löy­tä­vät.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys