JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Ovi on au­ki

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
3.12.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111210720171203070000

En­sim­mäi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tit ker­to­vat Jee­suk­sen saa­pu­mi­ses­ta Je­ru­sa­le­miin pää­si­äis­juh­lil­le. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ku­nin­gas saa­puu nöy­rä­nä aa­sin var­sal­la rat­sas­ta­en.

Kan­sa ter­veh­tii Jee­sus­ta hoo­si­an­na-ylis­tys­huu­doin. Hän on val­mis täyt­tä­mään Isäl­tä saa­man­sa teh­tä­vän. Hän an­taa hen­ken­sä vi­at­to­ma­na uh­ri­na ja so­vit­taa Ju­ma­lan edes­sä koko ih­mis­kun­nan syn­nit.

Hoo­si­an­na-hym­niä lau­le­taan kir­kois­sam­me ad­ven­tin al­ka­es­sa. Sii­nä on sama pe­rus­sa­no­ma kuin jou­lu­yön en­ke­li­kuo­ron ylis­tyk­ses­sä pai­men­ten ke­dol­la. ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta Hän ra­kas­taa” (Luuk. 2:14).

Ad­ven­tin evan­ke­liu­mi liit­tää yh­teen kak­si kirk­ko­vuo­den suur­ta juh­laa, jou­lun ja pää­si­äi­sen.

Odo­tet­tu Mes­si­as

Lä­hes­ty­es­sään Je­ru­sa­le­mia Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen teh­tä­vän ha­kea lä­hi­ky­läs­tä tie­tys­tä pai­kas­ta aa­sin var­sa, jol­la ku­kaan ei ol­lut vie­lä rat­sas­ta­nut. Ju­ma­lan Poi­ka tun­si kir­joi­tuk­set ja näki tu­le­vat ta­pah­tu­mat.

Ju­ma­la oli näyt­tä­nyt tä­män päi­vän pro­feet­ta Sa­ka­ri­aal­le: ”Iloit­se, ty­tär Sii­on! Rie­muit­se, ty­tär Je­ru­sa­lem! Kat­so ku­nin­kaa­si tu­lee. Van­hurs­kas ja voit­toi­sa hän on, hän on nöy­rä, hän rat­sas­taa aa­sil­la, aa­si on hä­nen ku­nin­kaal­li­nen rat­sun­sa.” (Sak. 9:9.)

Is­ra­e­lin kan­sa oli odot­ta­nut Mes­si­aan tu­le­mis­ta su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Ne, jot­ka odot­ti­vat sy­dä­men us­kol­la, sai­vat ko­kea Ju­ma­lan lu­paus­ten täyt­ty­mi­sen. So­ke­at sai­vat nä­kön­sä, ram­mat kä­ve­li­vät, spi­taa­li­set puh­dis­tui­vat, kuu­rot kuu­li­vat, kuol­lei­ta he­rä­tet­tiin ja köy­hil­le saar­nat­tiin ilo­sa­no­maa.

Maa­il­ma ei ym­mär­rä

Us­ko Jee­suk­seen sai ope­tus­lap­set ylis­tä­mään Ju­ma­laa. He il­mai­si­vat Hoo­si­an­na-huu­doin avun­pyyn­tön­sä ja sa­mal­la luot­ta­muk­sen­sa sii­hen, et­tä Jee­suk­sel­ta tu­lee apu hä­däs­sä ole­vil­le. ”Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa.” (Mark.11:10.)

Näin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyi Je­ru­sa­le­mia Ju­ma­laa ylis­tä­en. ”Opet­ta­ja, kiel­lä ope­tus­lap­si­a­si!” vaa­ti­vat fa­ri­seuk­set. He pa­hek­sui­vat kii­to­sää­niä.

Tä­män ovat us­ko­vai­set saa­neet ko­kea myö­hem­min­kin. Oma­van­hurs­kai­den kor­vat ei­vät ole kes­tä­neet ar­mon­tun­te­mi­sis­sa ole­vien Ju­ma­lan las­ten kii­tok­sia. Ne on ha­lut­tu vai­en­taa. Jee­sus vas­ta­si fa­ri­seuk­sil­le: ”Minä sa­non teil­le, jos he oli­si­vat vai­ti, niin ki­vet huu­tai­si­vat.” (Luuk. 19:39-40.)

Ju­ma­lal­le on kaik­ki mah­dol­lis­ta. Hän voi peh­mit­tää ki­vi­ko­van sy­dä­men vas­taa­not­ta­maan evan­ke­liu­min. Sil­loin my­kän suu avau­tuu ylis­tä­mään Ju­ma­laa. Us­ko on Ju­ma­lan teko alus­ta lop­puun as­ti.

Jee­sus it­ki kan­san­sa koh­ta­loa

Aa­sil­la rat­sas­ta­nut ih­mis­kun­nan Va­pah­ta­ja ei kel­van­nut Is­ra­e­lin kan­san enem­mis­töl­le. Suu­ri­ää­ni­nen jouk­ko huu­si viik­koa myö­hem­min: ”Ris­tiin­nau­lit­se, ris­tiin­nau­lit­se!” (Luuk.23:21).

Lä­hel­lä Je­ru­sa­le­mia Jee­sus py­säh­tyi kat­so­maan vii­mei­sen ker­ran hä­nel­le ra­kas­ta kau­pun­kia. Luu­kas ker­too, et­tä hän it­ki.

Jee­sus suri sitä, et­tä hä­nen oma kan­san­sa ei tun­te­nut et­si­ko­nai­kaan­sa. Hän näki kau­pun­gin ja temp­pe­lin lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tu­van hä­vi­tyk­sen. Is­ra­e­lin et­sik­ko­ai­ka oli pit­kä. Kun se lop­pui, Ju­ma­lan val­ta­kun­taa alet­tiin ju­lis­taa pa­ka­na­kan­soil­le. Näin al­koi lo­pun ai­ka, Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tus.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hel­lä

Lo­pun ai­ka­na Ju­ma­la et­sii kai­kis­ta kan­sois­ta ka­tu­via syn­ti­siä val­ta­kun­taan­sa. Pyhä Hen­ki te­kee kut­su­vaa työ­tä ih­mis­ten kes­kel­lä ole­vas­sa ar­mon val­ta­kun­nas­sa.

Jee­sus sa­noi omil­leen: ”Ja kai­kil­le kan­soil­le, Je­ru­sa­le­mis­ta al­ka­en, on hä­nen ni­mes­sään saar­nat­ta­va pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta” (Luuk. 24:47).

Ju­ma­lan lap­set esit­tä­vät kut­sua: Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on nyt tei­tä lä­hel­lä. Teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi. Kut­sun vas­taa­not­ta­jal­le saar­na­taan Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä epä­us­ko ja kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Ovi Isän ko­tiin on vie­lä au­ki. Hä­nen lap­se­naan on tur­val­lis­ta odot­taa Her­ran tu­le­mi­sen päi­vää.

Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 29.11.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys