JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pa­ho­lai­nen kiu­sa­si Jee­sus­ta au­ti­o­maas­sa

Sana sunnuntaiksi
21.2.2021 7.00

Juttua muokattu:

16.2. 12:48
2021021612481220210221070000

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ee­ro Nuo­li­o­ja

Jee­sus voit­ti kaik­ki vas­tus­ta­jan­sa. Jee­suk­sen seu­raa­jat tur­vaa­vat yhä sii­hen, et­tä hän on kiu­saus­ten voit­ta­ja.

Olem­me siir­ty­neet kirk­ko­vuo­des­sa pää­si­äis­jak­soon. Tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na 17. hel­mi­kuu­ta al­kaa val­mis­tus- eli paas­to­nai­ka. Pe­rin­teen mu­kaan se kes­tää 40 ar­ki­päi­vää.

Luku 40 on ver­taus­ku­val­li­nen ja si­ten mer­ki­tyk­sel­li­nen jo Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa. Kor­pi­va­el­lus Egyp­tis­tä lu­vat­tuun maa­han kes­ti 40 vuot­ta. Kun Paa­va­li piti en­sim­mäi­sel­lä lä­he­tys­mat­kal­laan pu­heen Pi­si­di­an An­ti­o­ki­as­sa, hän ku­vai­li Ju­ma­lan toi­min­taa: ”Nel­jän­kym­me­nen vuo­den ajan hän au­ti­o­maas­sa sie­ti kan­san­sa nis­ku­roin­tia” (Ap. t. 13:18).

Moo­sek­ses­ta taas ker­ro­taan: ”Moo­ses vii­pyi vuo­rel­la Her­ran luo­na nel­jä­kym­men­tä päi­vää ja nel­jä­kym­men­tä yö­tä syö­mät­tä ja juo­mat­ta. Ja hän kir­joit­ti tau­lui­hin lii­ton eh­dot, nuo kym­me­nen käs­kyä.” (2. Moos. 34:28.) Luku 40 liit­tyy myös pro­feet­ta Eli­an vai­hei­siin: ”Ruo­ka an­toi hä­nel­le voi­maa kul­kea nel­jä­kym­men­tä päi­vää ja nel­jä­kym­men­tä yö­tä, kun­nes hän tuli Ho­re­bil­le, Ju­ma­lan vuo­rel­le.” (1. Kun. 19:8).

En­sim­mäi­sen paas­to­na­jan sun­nun­tain ai­he on ”Jee­sus, kiu­saus­ten voit­ta­ja”. Py­hä­päi­vän pää­teks­te­jä ovat syn­tiin­lan­kee­mus­ker­to­mus ja ku­vaus, jos­sa pa­ho­lai­nen kiu­saa Jee­sus­ta au­ti­o­maas­sa. Tänä vuon­na ku­vaus on ly­hyt, kol­me vir­ket­tä, Mar­kuk­sen tal­len­ta­ma­na. Mat­teus ja Luu­kas ker­to­vat ta­pauk­sen laa­jem­min. Ver­taus­koh­ta­na ku­vaus voi nos­taa mie­leen Van­han tes­ta­men­tin Jo­bin, jon­ka us­koa pa­ho­lai­nen ko­et­te­li Her­ran lu­val­la (Job 1:12).

Jee­sus tun­tee kaik­ki kiu­sauk­set

Kiu­saa­mi­nen voi ol­la rank­kaa ko­to­na, kou­lus­sa, työ­pai­kal­la, so­mes­sa tai mis­sä ta­han­sa. Muis­tan mur­heel­la vie­lä­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten pi­tä­mä­ni rip­pi­kou­lu­lei­rin. Yk­si nuo­ri ker­toi sil­loin, et­tä lei­ri on ol­lut ras­kas. Jot­kut op­pi­laat oli­vat kiu­san­te­ol­laan pi­lan­neet hä­nen rip­pi­kou­lun­sa.

Jee­sus jou­tui toi­min­tan­sa alus­sa ja lo­pus­sa epäin­hi­mil­li­sen kiu­saa­mi­sen koh­teek­si. Mar­kus ker­too päi­vän evan­ke­liu­mis­sa, et­tä Hen­ki ajoi Jee­suk­sen au­ti­o­maa­han. Jee­suk­sen mat­ka joh­ti re­he­väs­tä Jor­da­nin laak­sos­ta ka­ruun, ki­tu­kas­vui­seen pe­to­jen ja vil­lie­läin­ten au­ti­o­maa­han. Se oli sa­mal­la pa­ho­jen hen­kien ja it­se pa­ho­lai­sen eli Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan maa­ta. Suu­ri sa­lai­suus on, mik­si Hen­ki joh­ti asi­oi­ta näin.

Mar­kus sa­noo ylei­ses­ti, et­tä Jee­sus oli au­ti­o­maas­sa Saa­ta­nan kiu­sat­ta­va­na 40 päi­vää. Mat­teus ja Luu­kas pu­hu­vat kol­mes­ta kiu­sauk­ses­ta, joil­la pa­ho­lai­nen ah­dis­ti Jee­sus­ta ja yrit­ti saa­da hä­net luo­pu­maan Ju­ma­lan tah­dos­ta, pet­tä­mään kut­su­muk­sen­sa.

Hep­re­a­lais­kir­jeen mu­kaan Jee­sus on ”ko­e­tel­tu kai­kes­sa” (Hepr. 4:15). Paa­va­lin mu­kaan Jee­suk­sel­la oli Ju­ma­lan muo­to, mut­ta hän ei pi­tä­nyt kiin­ni oi­keu­des­taan ol­la Ju­ma­lan ver­tai­nen, vaan luo­pui omas­taan, ot­ti or­jan muo­don, tuli ih­mis­ten kal­tai­sek­si, alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti (Fil. 2:6–8).

Au­ti­o­maan ah­din­gos­sa Jee­sus voit­ti vas­tus­ta­jan­sa ja tä­män ko­e­tuk­sen. En­sim­mäi­nen ih­mi­nen, Aa­dam, ei kes­tä­nyt hou­ku­tus­ta, mut­ta vii­mei­nen Aa­dam, Jee­sus, voit­ti ne (1. Kor. 15:45).

Jee­sus aut­taa viet­te­lyk­sis­sä

Karu evan­ke­liu­min­kat­kel­ma päät­tyy läm­pi­mäs­ti. En­ke­lit pi­ti­vät Jee­suk­ses­ta huol­ta. En­ke­lit liit­ty­vät­kin Jee­suk­sen elä­män mo­niin vai­hei­siin: syn­ty­mään, kiu­sauk­siin, Get­se­ma­nen ru­kous­het­keen, ylös­nou­se­muk­seen ja tai­vaa­see­nas­tu­mi­seen.

En­ke­lien pal­ve­luk­set jat­ku­vat tä­nään­kin. Mart­ti Lut­her pyy­si sekä aa­mu- et­tä il­ta­ru­kouk­ses­sa: ”Si­nun pyhä en­ke­li­si ol­koon kans­sa­ni, et­tei paha vi­hol­li­nen sai­si mi­tään val­taa mi­nuun.”

Vaik­ka Jee­sus ku­kis­ti pa­ho­lai­sen, se hou­kut­te­lee, kiu­saa ja ko­et­te­lee kris­tit­tyä tä­nään­kin. Va­loa näyt­tää py­hä­päi­vän vir­si 405: ”Tais­te­lus­sa kat­se nos­ta Her­raan, us­kon al­ka­jaan. Kiu­saus­ten ah­din­gos­ta Jee­sus nos­taa ar­mol­laan.”

Päi­vän lu­ku­kap­pa­le­kin roh­kai­see tur­val­li­ses­ti luot­ta­maan Jee­suk­seen: ”Kos­ka hän on it­se käy­nyt läpi kär­si­myk­set ja kiu­sauk­set, hän ky­ke­nee aut­ta­maan nii­tä, joi­ta ko­e­tel­laan” (Hepr. 2:18). Voi­maa tais­te­lus­sa kiu­sauk­sia vas­taan an­taa myös se, et­tä saa us­koa syn­nit ja kiu­sauk­set an­teek­si.

Evan­ke­liu­mi: Mark. 1:12–13

Raa­mat­tu 1992: Hen­ki ajoi Jee­suk­sen au­ti­o­maa­han. Nel­jä­kym­men­tä päi­vää hän oli au­ti­o­maas­sa Saa­ta­nan kiu­sat­ta­va­na. Hän eli vil­lie­läin­ten jou­kos­sa, ja en­ke­lit pi­ti­vät hä­nes­tä huol­ta.

Bib­lia: Hen­ki ajoi hä­nen koh­ta kor­peen. Ja hän oli siel­lä kor­ves­sa nel­jä­kym­men­tä päi­vää, ja kiu­sat­tiin per­ke­leel­tä, ja oli pe­toin se­as­sa; ja en­ke­lit pal­ve­li­vat hän­tä.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys