JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Paimen ja lampaat tuntevat toisensa

Sana sunnuntaiksi
1.5.2022 5.00

Juttua muokattu:

25.4. 14:01
2022042514015020220501050000

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Ar­to Ko­ta­jär­vi

Jee­sus on Hyvä Pai­men, joka ko­ko­aa lau­man­sa ja huo­leh­tii sii­tä.

Ver­taus Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta on Jee­suk­sen tun­ne­tuim­pia. Oi­kea pai­men pu­huu lam­pail­leen, ja ne op­pi­vat tun­te­maan pai­me­nen. ”Poi­kaa ei tun­ne ku­kaan muu kuin Isä ei­kä Isää ku­kaan muu kuin Poi­ka ja se, jol­le Poi­ka tah­too hä­net il­moit­taa” (Matt. 11:27).

Oi­kea pai­men ja palk­ka­pai­men

Oi­ke­al­le pai­me­nel­le jo­kai­nen lam­mas on tär­keä. Hän et­sii ek­sy­neen ja tuo ta­kai­sin lau­mas­ta har­hau­tu­neen, si­too mur­tu­neen ja­lan ja hoi­vaa uu­pu­nei­ta (Hes. 34:16). Oi­kea pai­men puo­lus­taa lau­maan­sa, vaik­ka lei­jo­na tai kar­hu vei­si sii­tä lam­paan. Hän läh­tee pe­don pe­rään ja pe­las­taa lam­paan sen ki­das­ta ja tar­vit­ta­es­sa vie­lä tais­te­lee vas­taan (1. Sam. 17:34–36).

Oi­kea pai­men huo­leh­tii, et­tei­vät li­ha­vat ja vah­vat lam­paat pää­se pus­ke­maan tai va­hin­goit­ta­maan heik­ko­ja lam­pai­ta. Li­ha­vat ja vah­vat oi­kea pai­men pi­tää ku­ris­sa ja jopa tah­too hei­tä hä­vit­tää, pai­men­taa niin kuin on oi­kein. Muu­toin voi käy­dä niin, et­tä hei­kot lam­paat aje­taan lau­mas­ta. (Hes 34:16–20.)

Palk­ka­pai­men ei huo­leh­di ei­kä vä­li­tä lau­mas­taan. Hän ei tun­ne lam­pai­taan, ei­vät­kä lam­paat tun­ne hän­tä. Su­mui­si­na ja pil­vi­si­nä päi­vi­nä lam­paat kar­kai­le­vat, va­el­ta­vat vuo­ril­le ja ha­jaan­tu­vat pit­kin maa­ta, ei­kä ku­kaan enää nii­tä kai­paa (Hes 34:6). Palk­ka­pai­men ei vä­li­tä vaik­ka li­ha­vat lam­paat tal­laa­vat ruo­hon ja sot­ke­vat juo­ma­ve­den (Hes. 34:18–19).

Kuka on Hyvä Pai­men?

Ver­tauk­sen Hyvä Pai­men on Jee­sus Kris­tus. Juu­ta­lais­ten kes­kel­lä Jee­suk­sen ope­tus ai­heut­ti kiis­taa (Joh. 10:19). Kun Jee­sus pa­ran­si so­ke­a­na syn­ty­neen mie­hen, fa­ri­seuk­set ei­vät us­ko­neet ta­pah­tu­nut­ta. He syyt­ti­vät Jee­sus­ta sa­pat­ti­sään­nön rik­ko­mi­ses­ta ja näön saa­nut­ta mies­tä ju­ma­lan­pil­kas­ta. He ajoi­vat mie­hen pois sa­no­en: ”Sinä olet syn­ty­mäs­tä­si syn­ti­nen, syn­tiä täyn­nä koko mies – ja sinä ru­pe­at opet­ta­maan mei­tä!” (Joh. 9:34.) Jee­sus sen si­jaan ky­syi mie­hel­tä, us­koo­ko tämä Ih­mi­sen Poi­kaan. Mies vas­ta­si us­ko­van­sa.

Hy­vän Pai­men an­taa hen­ken­sä lam­pai­den puo­les­ta. ”Rau­han Ju­ma­la, joka ikui­sen lii­ton uh­ri­ve­ren täh­den on nos­ta­nut kuol­leis­ta lam­pai­den suu­ren pai­me­nen, mei­dän Her­ram­me Jee­suk­sen, va­rus­ta­koon tei­dät hy­vil­lä lah­joil­laan, niin et­tä voit­te täyt­tää hä­nen tah­ton­sa. Sen, mikä on hä­nel­le mie­leen, hän it­se teh­köön meis­sä, hän ja Jee­sus Kris­tus.” (Hepr. 13:20–21.)

Hyvä Pai­men hoi­taa lau­maa

Hy­vän Pai­me­nen työ jat­kuu maan pääl­lä Py­hän Hen­gen työ­nä. Pyhä Hen­ki ko­ko­aa Jee­suk­sen seu­raa­jat yh­teen. Se kor­jaa ja pa­ran­taa sär­ky­nei­tä, oh­jaa ja roh­kai­se elä­män tiel­lä uu­pu­nei­ta sekä va­lai­see Kris­tuk­sen op­pia.

Hy­väl­lä Pai­me­nel­la on myös lam­pai­ta, jot­ka ovat niin kau­ka­na, et­tei­vät kuu­le pai­me­nen­sa ään­tä. Mut­ta ne­kin tu­le­vat kuu­le­maan Hy­vän Pai­me­nen kut­su­ää­nen ja saa­vat tul­la Hä­nen lau­maan­sa. Ja on vain yk­si Pai­men ja yk­si lau­ma. Py­hän Hen­gen oh­jaa­ma­na Jee­suk­sen seu­raa­jat tah­to­vat kut­sua et­si­vää pa­ran­nuk­seen. (Matt. 28:18–20.)

Hyvä Pai­men ko­ko­aa lau­man­sa kai­kis­ta mais­ta Is­ra­e­lin py­häl­le vuo­rel­le ja re­he­vil­le nii­tyil­le. Ju­ma­la an­taa sin­ne siu­nauk­sen sa­teet ajal­laan. Jee­suk­sen seu­raa­jat saa­vat elää siel­lä hy­vyy­des­sä. Siel­lä huo­leh­di­taan köy­his­tä, kun­nes ”te ylim­män pai­me­nen il­mes­ty­es­sä saat­te kirk­kau­den sep­pe­leen, joka ei kuih­du” (1. Piet. 5:4).

Evan­ke­liu­mi: Joh. 10:11–16

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noo: ”Minä olen hyvä pai­men, oi­kea pai­men, joka pa­nee hen­ken­sä alt­tiik­si lam­pai­den puo­les­ta. Palk­ka­ren­ki ei ole oi­kea pai­men ei­vät­kä lam­paat hä­nen omi­aan, ja niin­pä hän näh­des­sään su­den tu­le­van jät­tää lau­man ja pa­ke­nee. Susi saa lam­paat saa­liik­seen ja ha­jot­taa lau­man, kos­ka palk­ka­pai­men ei vä­li­tä lam­pais­ta.

Minä olen hyvä pai­men. Minä tun­nen lam­paa­ni ja ne tun­te­vat mi­nut, niin kuin Isä tun­tee mi­nut ja minä Isän. Minä pa­nen hen­ke­ni alt­tiik­si lam­pai­den puo­les­ta. Mi­nul­la on myös mui­ta lam­pai­ta, sel­lai­sia, jot­ka ei­vät ole täs­tä tar­has­ta, ja nii­tä­kin mi­nun tu­lee pai­men­taa. Ne kuu­le­vat mi­nun ää­ne­ni, ja niin on ole­va yk­si lau­ma ja yk­si pai­men.”

Bib­lia: Minä olen hyvä pai­men: hyvä pai­men an­taa hen­ken­sä lam­mas­ten edes­tä. Mut­ta pal­kol­li­nen, joka ei ole pai­men, ei­kä lam­paat ole hä­nen oman­sa: kuin hän nä­kee su­den tu­le­van, niin hän jät­tää lam­paat ja pa­ke­nee; ja susi raa­te­lee ja haas­kaa lam­paat. Mut­ta pal­kol­li­nen pa­ke­nee, sil­lä hän on pal­kol­li­nen, ei­kä tot­te­le lam­pais­ta.

Minä olen hyvä pai­men, joka tun­nen oma­ni, ja minä tun­ne­taan myös omil­ta­ni, niin­kuin Isä mi­nun tun­tee, ja minä tun­nen Isän: ja pa­nen hen­ke­ni lam­mas­ten edes­tä. Mi­nul­la on myös mui­ta lam­pai­ta, jot­ka ei ole täs­tä lam­mas­huo­nees­ta: ne pi­tää mi­nun myös tän­ne saat­ta­man: ja he saa­vat kuul­la mi­nun ää­ne­ni; ja pi­tää ole­man yk­si lam­mas­huo­ne ja yk­si pai­men.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys