JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pai­men ra­kas­taa lau­maan­sa

Sana sunnuntaiksi
30.4.2014 0.00

Jee­sus ky­syi kol­mes­ti hä­net kiel­tä­neel­tä Pie­ta­ril­ta: ”Ra­kas­tat­ko mi­nua?” Pie­ta­ri tuli su­rul­li­sek­si, mut­ta Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le pai­me­nen teh­tä­vän. Sa­moin ta­pah­tui kol­me ker­taa. Kol­min­ker­tai­nen ky­sy­mys ja teh­tä­vän an­ta­mi­nen liit­tyi­vät sel­väs­ti Pie­ta­rin kiel­tä­mi­siin pit­kän­per­jan­tain vas­tai­se­na yö­nä. Pie­ta­ri ka­tui heti kiel­tä­mi­si­ään. Jee­suk­sen kat­se oli muis­tut­ta­nut hän­tä sii­tä, mi­ten Jee­sus oli tä­män kiel­tä­mi­sen jo en­nal­ta il­moit­ta­nut. Pie­ta­ri ei ol­lut­kaan niin vah­va kuin luu­li ole­van­sa.

Jee­sus ei odot­ta­nut­kaan lau­man­sa pai­me­nel­ta omaa vah­vuut­ta. Nöyr­ty­nyt Pie­ta­ri sopi pai­me­nek­si. Tär­kein­tä oli, et­tä hän ra­kas­taa Jee­sus­ta. Ai­na myön­tä­vän vas­tauk­sen jäl­keen Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le pai­me­nen teh­tä­vän.

Rak­kaus yh­dis­tää

Jee­suk­sen ky­sy­mys ei py­sy­nyt tar­kal­leen sa­ma­na kol­mea ker­taa. Ky­sy­mys­sar­jan ede­tes­sä oman voi­man osuus pie­ne­ni. En­sin Jee­sus ky­syi, ra­kas­tat­ko enem­män kuin toi­set. Toi­ses­sa ky­sy­myk­ses­sä ver­tai­lu on jä­tet­ty pois. Kol­man­nes­sa te­ke­mi­nen on muut­tu­nut ole­mi­sek­si: ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?”

Rak­kaus yh­dis­tää pää­pai­me­neen, Jee­suk­seen. Kun rak­kaus on kun­nos­sa, sil­loin pää­pai­men voi it­se pai­men­taa lau­maan­sa apu­pai­men­ten­sa kaut­ta. Jee­sus on it­se pää­pai­men. Pie­ta­rin teh­tä­väk­si tuli ruok­kia ja kai­ta Jee­suk­sen ka­rit­soi­ta ja lam­pai­ta. Ke­nen­kään ei pidä koo­ta omaa lau­maan­sa, vaan pi­tää huol­ta Jee­suk­sen lau­mas­ta.

Jee­sus ku­va­si it­se it­se­ään Hy­väk­si Pai­me­nek­si, oi­ke­ak­si pai­me­nek­si, joka pa­nee hen­ken­sä alt­tiik­si lam­pai­den puo­les­ta (Joh. 10:11). Se on suu­rin­ta rak­kaut­ta. ”Suu­rem­paa rak­kaut­ta ei ku­kaan voi osoit­taa, kuin et­tä an­taa hen­ken­sä ys­tä­vien­sä puo­les­ta” (Joh. 15:13).

Pai­me­nen jäl­jes­sä

Kun rak­kaus yh­dis­ti Pie­ta­rin ja myö­hem­mät pai­me­net Jee­suk­seen, sil­loin tämä suu­rin rak­kaus pää­si ruok­ki­maan lau­maa. Jee­sus on an­ta­nut hen­ken­sä kaik­kien mei­dän puo­les­tam­me. Me saam­me us­koa syn­tim­me an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Kun tätä ilo­sa­no­maa ju­lis­te­taan, lau­ma saa ruo­kaa ja opas­tus­ta mat­kal­leen koh­ti tai­vaan ko­tia. Lam­paat ja ka­rit­sat ovat tur­vas­sa.

Vie­lä yh­den teh­tä­vän Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le. Hän ke­hot­ti Pie­ta­ria seu­raa­maan it­se­ään. Ai­na tämä seu­raa­mi­nen ei tu­li­si ole­maan mie­luis­ta. ”Si­nut vyöt­tää toi­nen, joka vie si­nut min­ne et tah­do” (Joh. 21:18).

Lam­pai­na ja pai­me­ni­na mei­dän tu­lee seu­ra­ta Jee­sus­ta. Yk­sin hän opas­taa mei­dät tai­vaan ko­tiin. Hy­vän Pai­me­nen ää­ni kuu­luu hä­nen sa­nas­taan ja val­ta­kun­nas­taan. ään­tä on tur­val­lis­ta seu­ra­ta, vaik­ka se toi­si­naan vie­kin sin­ne, min­ne em­me it­se tah­toi­si.

Mau­no He­po­la

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

2. sun­nun­tai pää­si­äi­ses­tä: Joh. 21:15–19, Ps. 23, Jer. 23:1–4, 1. Piet. 5:1–4

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 30.4.2014.

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys