JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pyhä Henki johdattaa taivaaseen

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
28.5.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123423020140528000000

Jee­sus ru­koi­li it­sen­sä ja ope­tus­las­ten­sa puo­les­ta en­nen van­git­se­mis­taan. Jee­suk­sen ru­kous­ta kut­su­taan jää­hy­väis­ru­kouk­sek­si. Hän pyy­si Isää kir­kas­ta­maan hä­net ja ot­ta­maan luok­seen kirk­kau­teen, jos­sa oli Isän luo­na jo en­nen maa­il­man syn­tyä.

Jää­hy­väis­ru­kouk­ses­ta vä­lit­tyy myös suu­ri rak­kaus ope­tus­lap­sia koh­taan, joi­ta Jee­sus pyy­tää var­je­le­maan pa­has­sa maa­il­mas­sa. He­la­tors­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti on jää­hy­väis­ru­kouk­sen lop­puo­sas­ta, jos­sa Va­pah­ta­ja ru­koi­lee ope­tus­lap­sil­leen tai­vaal­li­sen kirk­kau­den nä­ke­mis­tä.

Jee­sus ru­koi­lee puo­les­tam­me

Jee­sus ru­koi­li Isää, et­tä hän sai­si ol­la ope­tus­las­ten­sa kans­sa tai­vaas­sa. Ope­tus­las­ten us­ko oli usein heik­koa ja ym­mär­tä­mä­tön­tä, kun Jee­sus opet­ti heil­le us­ko­mi­sen aak­ko­sia ja Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­maa. Tai­vaas­sa tuo us­kon heik­kous päät­tyi­si ja ope­tus­lap­set sai­si­vat kat­sel­la Va­pah­ta­jan­sa kirk­kaut­ta ikui­ses­ti.

Jo­han­nes kir­joit­taa kir­jees­sään: ”Rak­kaat ys­tä­vät, jo nyt me olem­me Ju­ma­lan lap­sia, mut­ta vie­lä ei ole käy­nyt il­mi, mitä meis­tä tu­lee. Sen me tie­däm­me, et­tä kun se käy il­mi, meis­tä tu­lee hä­nen kal­tai­si­aan, sil­lä me saam­me näh­dä hä­net sel­lai­se­na kuin hän on.” (1. Joh. 3:2.)

Jee­sus ru­koi­li ope­tus­las­ten­sa puo­les­ta, kos­ka heil­tä oli hä­mär­ty­nyt us­kon nä­kö­a­la. Jee­sus oli jul­ki­sen toi­min­tan­sa ai­ka­na pu­hu­nut pal­jon Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten us­ko­nyh­tey­des­tä.

Nyt Jee­sus ru­koi­li hä­nen ja ope­tus­las­ten vä­li­ses­tä yh­tey­des­tä tai­vaal­li­ses­sa kirk­kau­des­sa. Jee­suk­sel­la oli huo­li omis­taan. Ope­tus­lap­set oli­vat vie­lä maa­il­mas­sa. Jee­sus oli an­ta­nut ope­tus­lap­sil­leen lu­pauk­sen Py­häs­tä Hen­ges­tä, jot­ta he var­jel­tui­si­vat maa­il­mas­sa hä­nen omi­naan ja pää­si­si­vät ker­ran tai­vaan ko­tiin.

Rak­kaus suu­rin Hen­gen he­del­mä

Tai­vaa­seen ylös­nous­seen Jee­suk­sen ja hä­nen seu­raa­jien­sa yh­teys to­teu­tuu vain Py­hän Hen­gen kaut­ta. Jee­sus ru­koi­li rak­kau­den py­sy­mis­tä hä­nen ja hä­nen omien­sa vä­lil­lä. Rak­kaus ko­ros­tuu näin evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä suu­rim­pa­na Hen­gen he­del­mä­nä.

Jo­han­nes kir­joit­taa ai­kai­sem­min: ”Jos joku ra­kas­taa mi­nua, hän nou­dat­taa mi­nun sa­naa­ni. Mi­nun Isä­ni ra­kas­taa hän­tä, ja me tu­lem­me hä­nen luok­seen ja jääm­me asu­maan hä­nen luok­seen. Se, joka ei mi­nua ra­kas­ta, ei nou­da­ta mi­nun sa­naa­ni – mut­ta sana, jon­ka te kuu­let­te, ei ole mi­nun oma­ni, vaan Isän, joka on mi­nut lä­het­tä­nyt.” (Joh. 14:23–24.)

Pyhä Hen­ki on se voi­ma, jon­ka kaut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­ta vie ilo­sa­no­maa ko­ro­te­tus­ta Her­ras­ta kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Juk­ka Jo­en­suu

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

He­la­tors­tai: Ps. 47:6–9, Dan. 7:13–14, Ap. t. 1:1–11 tai Ef. 4:7–15, Joh. 17:24–26

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.5.2014.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys