JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pyhäinpäivä rohkaisee katsomaan päämäärään

Sana sunnuntaiksi
6.11.2021 7.30

Juttua muokattu:

5.11. 12:25
2021110512253020211106073000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Vil­le Lai­va­maa

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa sii­tä ilos­ta, jon­ka ih­mi­nen saa pääs­tes­sään osal­li­sek­si Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta.

Tä­män py­häin­päi­vän teks­ti on ote Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta. Ky­sees­sä on yk­si maa­il­man tun­ne­tuim­mas­ta pu­hees­ta. Tämä pu­heen osa on saa­nut ni­mek­seen “au­tu­aak­si­ju­lis­tus”: sen yh­dek­sän vir­ket­tä al­kaa sa­nal­la “au­tu­ai­ta”.

Sana au­tu­as on pu­he­kie­les­sä har­vi­nai­nen. Ar­ki­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä sil­lä tar­koi­te­taan on­nel­lis­ta olo­ti­laa. Wi­ki­pe­di­an mu­kaan krei­kan­kie­li­ses­sä Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa sana ma­ka­ri­os viit­taa sii­hen eri­tyi­seen us­kon­nol­li­seen iloon, jon­ka ih­mi­nen saa pääs­tes­sään osal­li­sek­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pe­las­tuk­ses­ta.

Hen­ges­sään köy­hä elää ar­mos­ta

Raa­ma­tun mu­kai­sen elä­vän us­kon omis­ta­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia kris­ti­tyn elä­mään; hy­vät he­del­mät ovat Ju­ma­lan lap­sen tun­to­merk­ke­jä. “Au­tu­ai­ta ovat hen­ges­sään köy­hät, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta” (Matt. 5:3).

Kris­tit­ty ei ole oma­voi­mai­nen, hen­gel­li­ses­ti ri­kas. Jee­sus koh­ta­si ai­ka­naan ih­mi­siä, joil­le puh­das ar­mo ei kel­van­nut. He jäi­vät ul­ko­puo­lel­le pe­las­tuk­ses­ta, kos­ka he ha­lu­si­vat esi­tel­lä omia te­ko­jaan Ju­ma­lal­le.

Hen­ges­sään köy­hä voi omis­taa Kris­tuk­sen van­hurs­kau­den. Us­ko syn­nyt­tää ha­lun kuul­la Ju­ma­lan sa­naa: “Au­tu­ai­ta ne, joil­la on van­hurs­kau­den näl­kä ja jano: hei­dät ra­vi­taan” (Matt. 5:6).

Ar­mo loh­dut­taa

Evan­ke­liu­mi an­taa myös voi­maa an­ta­maan, pyy­tä­mään ja us­ko­maan an­teek­si. An­teek­si­an­ta­mus tuo ar­mol­li­suut­ta lä­him­mäis­tä koh­taan. Sii­hen si­säl­tyy lu­paus: “Au­tu­ai­ta ne, jot­ka toi­sia ar­mah­ta­vat: hei­dät ar­mah­de­taan” (Matt. 5:7).

Ju­ma­la ar­mah­taa ih­mi­set su­las­ta ar­mos­ta, Kris­tuk­sen so­vin­to­työn kaut­ta. Ar­mah­det­tu syn­ti­nen on kuin syn­ti­nen nai­nen, jos­ta Jee­sus sa­noi: “Hän sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän.” (Luuk. 7:47.)

Ju­ma­lan lap­si elää evan­ke­liu­mis­ta. Se loh­dut­taa ja nos­taa alas pai­nu­neen kat­seen koh­ti Kris­tuk­sen lem­pei­tä ja ra­kas­ta­via kas­vo­ja. Mur­he omas­ta syn­ti­syy­des­tä on Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta: “Au­tu­aat ovat mur­heel­li­set: he saa­vat loh­du­tuk­sen” (Matt. 5:4).

Us­kol­la on palk­ka

Py­häin­päi­vä vie aja­tuk­set pois­nuk­ku­nei­siin rak­kai­siin ja oman elä­män ra­jal­li­suu­teen. Jee­sus mai­nit­see au­tuu­den tun­to­merk­ki­nä myös kär­si­väl­li­syy­den. Mat­ka Ju­ma­lan lap­se­na voi ol­la vä­syt­tä­vä. Jaa­kob roh­kai­see: “Ol­kaa te­kin kär­si­väl­li­siä ja roh­kais­kaa mie­len­ne, sil­lä Her­ran tulo on lä­hel­lä” (Jaak. 5:8).

“Au­tu­aat ovat puh­das­sy­dä­mi­set: he saa­vat näh­dä Ju­ma­lan” (Matt. 5:8). Kris­tuk­sen veri on pes­syt us­ko­van ih­mi­sen sy­dä­men puh­taak­si syn­nis­tä. ”Vaik­ka tei­dän syn­tin­ne ovat ve­ren­pu­nai­set, ne tu­le­vat val­keik­si kuin lumi. Vaik­ka ne ovat purp­pu­ran­pu­nai­set, ne tu­le­vat val­keik­si kuin puh­das vil­la.” (Jes. 1:18.)

Ju­ma­lan lap­si voi jou­tua pil­kan ja vai­non koh­teek­si. Jee­sus ha­lu­si muis­tut­taa tu­le­vas­ta pal­kas­ta: “Iloit­kaa ja rie­muit­kaa, sil­lä palk­ka, jon­ka te tai­vais­sa saat­te, on suu­ri” (Matt. 5:12). Elä­mä maan pääl­lä on ly­hyt. Us­kos­sa pois­nuk­ku­nei­den esi­merk­ki roh­kai­see kil­voit­te­le­maan Ju­ma­lan lap­se­na: he ovat jo siir­ty­neet us­kos­ta nä­ke­mi­seen.

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa, et­tä pa­ran­nus on teh­tä­vä ih­mi­sen elä­es­sä. Ju­ma­lan lap­set ovat pa­ran­nuk­sen ilo­sa­no­man vä­lit­tä­jiä: “Kuin­ka iha­nat ovat vuo­ril­la ilo­sa­no­man tuo­jan as­ke­let! Hän il­moit­taa rau­han tu­lon, tuo suu­ren ilo­sa­no­man, hän tuo pe­las­tuk­sen sa­no­man ja sa­noo Sii­o­nil­le: -- Si­nun Ju­ma­la­si on nyt ku­nin­gas!” (Jes. 52:7.)

Evan­ke­liu­mi: Matt. 5:1–12

Raa­mat­tu 1992: Näh­des­sään kan­san­jou­kot Jee­sus nou­si vuo­rel­le. Hän is­tuu­tui, ja ope­tus­lap­set tu­li­vat hä­nen luok­seen. Sil­loin hän al­koi pu­hua ja opet­ti hei­tä näin: ”Au­tu­ai­ta ovat hen­ges­sään köy­hät, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta mur­heel­li­set: he saa­vat loh­du­tuk­sen. Au­tu­ai­ta kär­si­väl­li­set: he pe­ri­vät maan. Au­tu­ai­ta ne, joil­la on van­hurs­kau­den näl­kä ja jano: hei­dät ra­vi­taan. Au­tu­ai­ta ne, jot­ka toi­sia ar­mah­ta­vat: hei­dät ar­mah­de­taan. Au­tu­ai­ta puh­das­sy­dä­mi­set: he saa­vat näh­dä Ju­ma­lan. Au­tu­ai­ta rau­han­te­ki­jät: he saa­vat Ju­ma­lan lap­sen ni­men. Au­tu­ai­ta ovat ne, joi­ta van­hurs­kau­den vuok­si vai­no­taan: hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta olet­te te, kun tei­tä mi­nun täh­te­ni her­ja­taan ja vai­no­taan ja kun teis­tä val­heel­li­ses­ti pu­hu­taan kaik­kea pa­haa. Iloit­kaa ja rie­muit­kaa, sil­lä palk­ka, jon­ka te tai­vais­sa saat­te, on suu­ri. Niin­hän vai­not­tiin pro­feet­to­ja­kin, jot­ka eli­vät en­nen tei­tä.”

Bib­lia: Mut­ta kuin hän näki kan­san, as­tui hän ylös vuo­rel­le, ja kuin hän oli is­tu­nut, tu­li­vat hä­nen ope­tus­lap­sen­sa hä­nen ty­kön­sä. Niin hän ava­si suun­sa, opet­ti hei­tä ja sa­noi: Au­tu­aat ovat hen­gel­li­ses­ti vai­vai­set; sil­lä hei­dän on tai­vaan val­ta­kun­ta. Au­tu­aat ovat mur­heel­li­set; sil­lä he saa­vat loh­du­tuk­sen. Au­tu­aat ovat si­vi­ät; sil­lä he saa­vat maan pe­riä. Au­tu­aat ovat, jot­ka isoo­vat ja ja­noo­vat van­hurs­kaut­ta; sil­lä he ra­vi­taan. Au­tu­aat ovat lau­pi­aat; sil­lä he saa­vat lau­piu­den. Au­tu­aat ovat puh­taat sy­dä­mes­tä; sil­lä he saa­vat näh­dä Ju­ma­lan. Au­tu­aat ovat rau­han te­ki­ät; sil­lä ne pi­tää Ju­ma­lan po­jik­si kut­sut­ta­man. Au­tu­aat ovat, jot­ka van­hurs­kau­den täh­den vai­no­taan; sil­lä hei­dän on tai­vaan val­ta­kun­ta. Au­tu­aat olet­te te, kuin he pilk­kaa­vat ja vai­noo­vat tei­tä, ja pu­hu­vat kaik­ki­nais­ta pa­huut­ta tei­tä vas­taan, val­he­tel­len mi­nun täh­te­ni. Iloit­kaat ja rie­muit­kaat; sil­lä tei­dän palk­kan­ne on suu­ri tai­vais­sa. Sil­lä näin he vai­no­si­vat prop­he­tai­ta, jot­ka tei­dän edel­län­ne oli­vat.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys