JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sydämen usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi
28.2.2021 7.20

Juttua muokattu:

26.2. 15:18
2021022615184220210228072000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Esa Torn­berg

Lain teh­tä­vä on he­rät­tää syn­nin­tun­to epä­us­koi­ses­sa ih­mi­ses­sä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa syn­te­jään ka­tu­va ih­mi­nen saa kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Raa­ma­tus­sa on ker­to­muk­sia, jois­sa Jee­sus on vie­rai­lul­la ih­mis­ten ko­to­na, niin us­ko­vais­ten kuin epä­us­kois­ten. Täl­löin oli hyvä mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la elä­män tär­keim­mis­tä asi­ois­ta, us­kon asi­ois­ta.

Fa­ri­seus Si­mon oli pyy­tä­nyt Jee­suk­sen ko­tiin­sa ate­ri­al­le. Kaik­ki fa­ri­seuk­set ei­vät ol­leet näin roh­kei­ta. Si­mon oli luul­ta­vas­ti kiin­nos­tu­nut Jee­suk­sen per­soo­nas­ta ja hä­nen ope­tuk­ses­taan.

Teks­ti­koh­dan kol­mas pää­hen­ki­lö on nai­nen, jon­ka tie­det­tiin viet­tä­vän syn­tis­tä elä­mää. Mi­ten hän tie­si Va­pah­ta­jan­sa ole­van Si­mo­nin ko­dis­sa? Teks­tis­sä ei tätä ker­ro­ta.

Pal­jon an­teek­si saa­nut ra­kas­taa enem­män

Syn­ti­nen nai­nen meni it­kien Jee­suk­sen luok­se. Hän kui­va­si kyy­ne­lis­tä kas­tu­neet ja­lat hiuk­sil­la, suu­te­li jal­ko­ja ja voi­te­li ne öl­jyl­lä. Sy­dä­men us­ko vai­kut­taa rak­kau­den us­kon syn­nyt­tä­jää koh­taan. Tä­män osoit­taa nai­sen rak­kau­den teko Jee­sus­ta, syn­tis­ten ys­tä­vää, koh­taan. Teks­tis­tä ei käy il­mi, mil­loin nai­nen oli saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Jee­sus Ju­ma­lan poi­ka­na pys­tyi lu­ke­maan Si­mo­nin aja­tuk­set. Jee­sus sai hy­vän syyn opet­taa fa­ri­seuk­sia. Jee­sus esit­ti ker­to­muk­sen kah­des­ta ve­lal­li­ses­ta, jois­ta toi­sel­la oli kym­men­ker­tai­nen vel­ka. Lai­nan an­ta­ja oli niin ar­mol­li­nen, et­tä an­toi mo­lem­mil­le ve­lan an­teek­si. Jee­sus esit­tää Si­mo­nil­le ky­sy­myk­sen, kum­pi heis­tä ra­kas­taa lai­naa­jaa enem­män. Si­mon vas­taa hie­man epä­röi­den: ”Ei­kö­hän se, joka sai enem­män an­teek­si.”

Si­mon ei osoit­ta­nut sa­man­lais­ta rak­kaut­ta Jee­suk­sen tul­les­sa ate­ri­al­le, vaik­ka sen ajan koh­te­li­ai­suus­ta­poi­hin kuu­lui vie­raan tul­les­sa ter­veh­ti­mi­nen suu­del­mal­la ja pään voi­te­le­mi­nen öl­jyl­lä. Jee­sus ha­lu­si opet­taa, et­tä nai­nen ra­kas­ti Jee­sus­ta sy­dä­mes­tään, kos­ka oli saa­nut suu­ret syn­tin­sä an­teek­si.

An­teek­si­an­ta­mus tuo rau­han

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan saar­naan kuu­luu laki ja evan­ke­liu­mi. Lain teh­tä­vä­nä on he­rät­tää syn­nin­tun­to epä­us­koi­ses­sa ih­mi­ses­sä. Näin ih­mi­nen läh­tee et­si­mään ar­mol­lis­ta Ju­ma­laa, jot­ta sai­si tun­nol­leen rau­han. Tämä rau­ha löy­tyy, kun us­koo ar­mos­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man. Sitä Ju­ma­lan lap­set saar­naa­vat Jee­suk­sen käs­kys­tä Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Si­mo­nil­la ei ol­lut syn­nin­tun­toa ei­kä kä­si­tys­tä Ju­ma­lan ar­mos­ta. Syn­tin­sä tun­te­val­le nai­sel­le Jee­sus an­taa syn­nit an­teek­si. Nais­ta luul­ta­vas­ti pai­noi men­nei­syys, en­ti­nen syn­tie­lä­mä, jos­ta epä­us­koi­set hän­tä muis­tut­ti­vat. Jee­sus roh­kai­si nais­ta sa­no­en: ”Us­ko­si on pe­las­ta­nut si­nut. Mene rau­has­sa.”

Jo­kai­nen jou­tuu syn­tiin

Tä­män ajan Ju­ma­lan lap­set ko­ke­vat pai­nei­ta ja mur­hei­ta, jot­ka hel­pos­ti kuor­mit­ta­vat ja ah­dis­ta­vat. Jo­kai­nen myös jou­tuu syn­tiin aja­tuk­sin, sa­noin, te­oin sekä lai­min­lyön­nein. Mis­tä täl­löin voi löy­tää avun teks­tin nai­sen ta­voin?

Jee­sus on Py­hän Hen­gen kaut­ta läs­nä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa us­ko­vais­ten kes­kel­lä. Kaik­ki mur­heet saa heit­tää hä­nen kan­net­ta­vak­seen (1. Piet. 5:7). Kun hil­jen­nym­me Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, kuu­li­joi­ta ke­ho­te­taan pa­ne­maan pois kuor­ma ja syn­ti, joka ai­na tart­tuu (Hepr. 12:1). Hei­tä roh­kais­taan us­ko­maan syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma

Omaa heik­kout­ta tun­te­va Ju­ma­lan lap­si on kel­vol­li­nen saar­naa­maan toi­sel­le ih­mi­sel­le syn­nit an­teek­si. Ju­ma­lan ar­mo on hei­kois­sa ja vä­hä­voi­mai­sis­sa vä­ke­vä (2. Kor. 12:9). Kun on syn­nit an­teek­si ja tun­nol­la Ju­ma­lan rau­ha, saa iloi­sel­la ja tur­val­li­sel­la mie­lel­lä jat­kaa va­el­lus­ta us­kon tiel­lä.

Teks­ti­koh­ta opet­taa, et­tä evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma myös epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä, vaik­ka epä­us­koi­set saat­ta­vat ih­me­tel­lä teks­tin pöy­tä­vie­rai­den ta­voin: ”Kuka on tuo ih­mi­nen, joka an­taa syn­te­jä­kin an­teek­si?”

Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mia ei tar­vit­se hä­ve­tä, sil­lä se on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le us­ko­val­le pe­las­tuk­sek­si (Room. 1:16). Sy­dä­men us­ko tuo van­hurs­kau­den ja suun tun­nus­tus pe­las­tuk­sen (Room. 10:10). Yk­sin­ker­tai­sel­la lap­sen us­kol­la pää­see ker­ran pe­ril­le tai­vaan ko­tiin.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys