JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Tähti ja Jumalan sana ohjasivat tietäjiä

Sana sunnuntaiksi
6.1.2022 8.00

Juttua muokattu:

5.1. 13:50
2022010513502820220106080000

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Mau­no Ku­run­lah­ti

Lop­pi­ai­sen evan­ke­liu­mi­teks­tin pää­koh­dat voi tii­vis­tää kah­teen kes­kei­seen koh­taan: Va­pah­ta­jan et­si­mi­nen ja löy­tä­jän ilo.

Mat­teus ku­vaa vä­li­tön­tä Jee­suk­sen syn­ty­män jäl­keis­tä ai­kaa ta­pah­tu­mil­la, joi­ta ei muis­ta evan­ke­liu­mi­kir­jois­ta löy­dy. Ta­pah­tu­mat al­ka­vat mai­nin­nal­la ku­nin­gas He­ro­dek­ses­ta ja itä­maan tie­tä­jis­tä. Tie­tä­jät oli­vat näh­neet poik­ke­a­van täh­den tai­vaal­la ja tul­kin­neet sen mer­kik­si uu­den hal­lit­si­jan syn­ty­mäs­tä.

Kei­tä nämä tie­tä­jät oli­vat ja mis­tä he oli­vat tie­ton­sa saa­neet, sitä ei evan­ke­liu­min kir­joit­ta­ja ker­ro. Oli­ko joku tie­tä­jis­tä eh­kä läh­töi­sin Saa­bas­ta, jon­ka ku­nin­ga­tar ai­ka­naan oli käy­nyt opin­ha­ku­vie­rai­lul­la Sa­lo­mo­nin luo­na, ja saa­nut eh­kä kir­joi­tuk­sia mu­kaan­sa?

Näis­sä kir­joi­tuk­sis­sa­han ker­ro­taan Is­ra­e­lin uu­den hal­lit­si­jan syn­ty­mäs­tä, esi­mer­kik­si: ”täh­ti nou­see Jaa­ko­bin kes­kel­tä, val­ti­aan sau­va Is­ra­e­lis­ta” (4. Moos. 24:17).

Uut­ta ku­nin­gas­ta et­si­mäs­sä

Tie­tä­jät et­si­vät juu­ta­lais­ten vas­ta­syn­ty­nyt­tä ku­nin­gas­ta. Et­sin­tä suun­tau­tui luon­nol­li­ses­ti val­lan läh­teil­le, hal­lit­si­jan pa­lat­siin. Tämä ai­heut­ti pel­koa ase­mas­taan epä­var­mas­sa ja val­lan­hi­moi­ses­sa He­ro­dek­ses­sa. Jär­jes­tet­tiin neu­von­pi­to, jon­ne He­ro­des kut­sui myös yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat. Näil­tä saa­tiin­kin li­sää tie­toa.

Va­pah­ta­jan oli mää­rä syn­tyä Bet­le­he­mis­sä (Mii­ka 5:1). On mer­kil­lis­tä, et­tä vaik­ka juu­ta­lai­sil­la op­pi­neil­la oli tie­to, he ei­vät ha­lun­neet läh­teä et­sin­tä­mat­kal­le. Us­ko puut­tui. Omas­sa ylem­myy­des­sään he ei­vät eh­kä näh­neet mah­dol­li­sek­si, et­tä Va­pah­ta­jan syn­ty­män mer­kit näy­tet­täi­siin en­sik­si vie­ras­maa­lai­sil­le idän ih­mi­sil­le.

Tie­tä­jät läh­ti­vät mat­kal­le op­paa­naan nyt sekä täh­ti et­tä Ju­ma­lan sana, ja läk­si­äis­lah­ja­na saa­dut He­ro­dek­sen sa­nat ”kun löy­dät­te lap­sen, il­moit­ta­kaa mi­nul­le, jot­ta mi­nä­kin voi­sin tul­la ku­mar­ta­maan hän­tä”.

Löy­tä­jän ilo

Evan­ke­liu­min mu­kaan täh­ti py­säh­tyi sen pai­kan ylä­puo­lel­le, jos­sa Jee­sus oli. Jo täs­sä vai­hees­sa, en­nen kuin he oli­vat edes näh­neet lap­sen, suu­ri ilo val­ta­si tie­tä­jät. Heil­le syn­tyi var­muus sii­tä, et­tä et­sin­tä oli päät­ty­nyt ja he oli­vat pe­ril­lä. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka he kun­ni­oit­ta­en ku­mar­si­vat pien­tä las­ta ja an­toi­vat hä­nel­le mu­ka­naan tuo­mi­aan kal­lii­ta lah­jo­ja. Ei tar­vit­tu ih­mis­ten vah­vis­tuk­sia sii­tä, et­tä tämä pie­ni lap­si oli maa­il­man Va­pah­ta­ja.

Ih­mi­nen et­sii Ju­ma­laa ja hä­nen ar­mah­ta­vaa sa­naan­sa usein tie­tä­jien ta­voin jär­jen avul­la. Ju­ma­lan osoit­ta­ma vas­taus et­si­jäl­le on yl­lät­tä­vä. Jee­sus ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta löy­ty­vät­kin evan­ke­liu­min osoit­ta­ma­na us­ko­vais­ten, usein ih­mis­vii­sau­del­le kä­sit­tä­mät­tö­mäs­ti, ta­val­lis­ten ih­mis­ten sy­dä­mis­tä. Val­ta­kun­nan löy­tä­nyt saa ko­kea tie­tä­jien ilon ja var­muu­den an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min an­ta­mas­sa va­pau­des­sa ja voi­mas­sa.

Ju­ma­lan suun­ni­tel­ma

He­ro­dek­sen suun­ni­tel­mat rai­va­ta ku­vi­tel­tu val­la­na­nas­ta­ja tiel­tään ei­vät on­nis­tu­neet. Tie­tä­jät sai­vat unes­sa oh­jeen va­el­taa eri tie­tä He­ro­dek­sen ohi ko­ti­maa­han­sa. Ju­ma­lan unes­sa an­ta­mien oh­jei­den ja tie­tä­jien an­ta­mien lah­jo­jen avul­la pys­tyi Jee­sus-lap­si Ma­ri­an ja Joo­se­fin kans­sa te­ke­mään pa­ko­mat­kan Egyp­tiin.

Ju­ma­lan oh­jaa­va käsi suo­je­li vas­ta­syn­ty­nyt­tä, avu­ton­ta las­ta pa­haa vas­taan. On tur­val­lis­ta aja­tel­la, et­tä Ju­ma­la on myös mei­dän ajas­sam­me kaik­ki­val­ti­as, tie­tää elä­mäm­me, tus­kam­me ja tar­peem­me. Hän on ky­ke­ne­vä vas­tus­ta­maan kaik­kea pa­han val­taa.

Evan­ke­liu­mi: Matt. 2:1–12

Raa­mat­tu 1992: Kun Jee­sus oli syn­ty­nyt Juu­de­an Bet­le­he­mis­sä ku­nin­gas He­ro­dek­sen ai­ka­na, Je­ru­sa­le­miin tuli idäs­tä tie­tä­jiä. He ky­syi­vät: ”Mis­sä se juu­ta­lais­ten ku­nin­gas on, joka nyt on syn­ty­nyt? Me näim­me hä­nen täh­ten­sä nou­se­van tai­vaal­le ja tu­lim­me osoit­ta­maan hä­nel­le kun­ni­oi­tus­tam­me.” Kuul­les­saan täs­tä ku­nin­gas He­ro­des pe­läs­tyi, ja hä­nen kans­saan koko Je­ru­sa­lem. Hän kut­sui kool­le kan­san yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat ja tie­dus­te­li heil­tä, mis­sä mes­si­aan oli mää­rä syn­tyä. ”Juu­de­an Bet­le­he­mis­sä”, he vas­ta­si­vat, ”sil­lä näin on il­moi­tet­tu pro­fee­tan kir­jas­sa:

– Sinä, Juu­dan Bet­le­hem, et ole suin­kaan vä­häi­sin hei­mo­si val­ti­ais­ta, sil­lä si­nus­ta läh­tee hal­lit­si­ja, joka on kait­se­va kan­saa­ni Is­ra­e­lia.”

Sil­loin He­ro­des kut­sui sa­laa tie­tä­jät luok­seen ja ot­ti heil­tä juur­ta jak­sain sel­vil­le, mil­loin täh­ti oli tul­lut nä­ky­viin. Sit­ten hän lä­het­ti hei­dät Bet­le­he­miin. ”Men­kää sin­ne”, hän sa­noi, ”ja ot­ta­kaa asi­as­ta tark­ka sel­ko. Kun löy­dät­te lap­sen, niin il­moit­ta­kaa mi­nul­le, jot­ta mi­nä­kin voi­sin tul­la ku­mar­ta­maan hän­tä.” Ku­nin­kaan sa­nat kuul­tu­aan tie­tä­jät läh­ti­vät mat­kaan, ja täh­ti, jon­ka he oli­vat näh­neet nou­se­van tai­vaal­le, kul­ki hei­dän edel­lään. Kun täh­ti tuli sen pai­kan ylä­puo­lel­le, mis­sä lap­si oli, se py­säh­tyi sii­hen. Mie­het nä­ki­vät täh­den, ja hei­dät val­ta­si suu­ri ilo. He me­ni­vät ta­loon ja nä­ki­vät lap­sen ja hä­nen äi­tin­sä Ma­ri­an. Sil­loin he maa­han heit­täy­ty­en ku­mar­si­vat las­ta, ava­si­vat ark­kun­sa ja an­toi­vat hä­nel­le kal­lii­ta lah­jo­ja: kul­taa, suit­su­ket­ta ja mir­haa.

Unes­sa Ju­ma­la va­roit­ti tie­tä­jiä pa­laa­mas­ta He­ro­dek­sen luo, ja niin he me­ni­vät tois­ta tie­tä ta­kai­sin omaan maa­han­sa.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys