JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Us­ko avaa sil­mät nä­ke­mään Kris­tuk­sen

Sana sunnuntaiksi
18.10.2020 7.00

Juttua muokattu:

16.10. 13:35
2020101613352820201018070000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Al­bert Ha­lo­nen

Hen­gel­li­ses­ti so­kea ih­mi­nen ei näe oman us­kon­sa ti­laa. Vain elä­vä us­ko an­taa ha­lun py­syä lä­hel­lä Ju­ma­laa.

Ih­mi­nen on poh­ti­nut syyn ja seu­rauk­sen suh­det­ta ai­na. Il­mi­öil­le ja ta­pah­tu­mil­le on ha­et­tu ym­mär­ret­tä­vää se­li­tys­tä ja seu­rauk­sil­le syyl­lis­tä.

Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min 9. lu­vus­sa tämä tee­ma on vah­vas­ti läs­nä. Jo­han­nes ker­too ha­vain­nol­li­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti ta­pauk­sen so­ke­a­na syn­ty­nees­tä mie­hes­tä, jon­ka Jee­sus teki nä­ke­väk­si.

Eri­kois­ta juu­ri täs­sä ker­to­muk­ses­sa on poik­keuk­sel­li­sen laa­ja ku­vaus tun­nus­te­on ym­pä­ril­lä käy­dyis­tä kes­kus­te­luis­ta, to­dis­tus­pu­heen­vuo­rois­ta ja vas­ta­väit­teis­tä – us­kon ja epä­us­kon kamp­pai­lus­ta.

Ih­me­te­ko ai­heut­ti häm­men­nys­tä

Ker­to­muk­ses­ta käy il­mi, et­tä tuon ajan ja kult­tuu­rin ih­mi­set, Jee­suk­sen op­pi­laat mu­kaan lu­kien, ajat­te­li­vat mie­hen so­keu­den ole­van hä­nen omaa syy­tään tai vä­hin­tään hä­nen van­hem­pien­sa syn­ti­syy­den syy­tä. Jee­sus näki toi­sin. Juu­ri mie­hen so­keus ja se, mitä sii­tä seu­rai­si, vai­kut­tai­si vie­lä tu­le­vai­suu­des­sa mil­joo­nien ih­mis­ten elä­mään ja ajat­te­luun – Ju­ma­lan kun­ni­ak­si.

Vam­mai­suu­den te­o­lo­gi­aan ei­vät kuu­lu poh­din­nat syis­tä tai syyl­li­syyk­sis­tä. On ky­sy­mys Ju­ma­lan te­ois­ta ja vii­sau­des­ta.

Evan­ke­liu­mis­sa ku­va­taan kiin­nos­ta­vas­ti mie­hen tut­ta­vien ja naa­pu­rei­den re­ak­ti­oi­ta, kun so­ke­a­na tun­net­tu ker­jä­läi­nen kul­jes­ke­lee nä­ke­vä­nä ko­ti­ka­duil­laan. Jo­han­nek­sen mu­kaan ta­pah­tu­mat joh­ti­vat eri­lais­ten kuu­lus­te­lu­jen kier­tee­seen. Us­kon­nol­li­set auk­to­ri­tee­tit tent­ta­si­vat ker­to­muk­sen mies­tä ja tä­män van­hem­pia sii­tä, mis­sä ja mi­ten mies oli nä­kö­ky­kyn­sä saa­nut.

Ase­tel­ma oli val­mis. Ta­pah­tu­nut ih­me oli kiis­ta­ton, ja sil­le fa­ri­seuk­set ei­vät voi­neet mi­tään. Sik­si he kes­kit­tyi­vät mie­hen pa­ran­ta­neen Jee­suk­sen per­soo­nan ar­vos­te­le­mi­seen ja teon mo­tii­vien ky­see­na­lais­ta­mi­seen. Fa­ri­seus­ten mie­les­tä Jee­sus oli sa­pa­tin­rik­ko­ja ja Ju­ma­lan pilk­kaa­ja.

Sana tuli nä­ky­väk­si

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­mis­sa on ku­vat­tu­na vain lu­vun lop­puo­sa, jos­sa fa­ri­seuk­set vaa­ti­vat mies­tä to­dis­ta­maan hei­dän nä­ke­myk­se­nä Jee­suk­ses­ta oi­ke­ak­si. Jee­suk­sen vas­taan­sa­no­ma­ton voi­ma­te­ko kui­ten­kin pu­hui puo­les­taan. Se oli nä­ky­vää sa­naa, ja sii­hen mies­kin ve­to­si: ”Jos hän ei oli­si Ju­ma­lan mies, hän ei oli­si pys­ty­nyt sel­lai­seen” (Joh. 9:33). Tämä to­te­a­mus sai fa­ri­seuk­set suun­nil­taan.

Kos­ka fa­ri­seuk­sil­la ei ol­lut mi­tään to­del­li­sia pe­rus­tei­ta väit­tää mie­hel­le vas­taan, he sol­va­si­vat tätä tör­ke­äs­ti. Li­säk­si fa­ri­seuk­set käyt­ti­vät ko­vin­ta hen­kis­tä vä­ki­val­taa, joka sil­loi­ses­sa us­kon­nol­li­ses­sa yh­tei­sös­sä oli mah­dol­lis­ta: he ajoi­vat mie­hen ulos sy­na­go­gas­ta.

Ku­vaus ulos aja­mi­ses­ta on kak­si­mer­ki­tyk­si­nen. Toi­saal­ta se ku­vaa konk­reet­tis­ta ta­pah­tu­maa tuos­sa het­kes­sä, mut­ta sa­mal­la se ker­too mie­hen koh­ta­los­ta omas­sa yh­tei­sös­sään. Hä­net ero­tet­tiin tai tul­tai­siin erot­ta­maan sy­na­go­gas­ta (Joh. 9:22).

Jee­sus on maa­il­man valo

Aja­tus so­keu­des­ta ja nä­ke­mi­ses­tä saa hen­gel­li­sen si­säl­lön Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa. Jee­sus on maa­il­man valo (Joh. 8:12), joka te­kee so­keis­ta nä­ke­viä, ja niis­tä, jot­ka luu­le­vat nä­ke­vän­sä, hän te­kee so­kei­ta (Joh. 9:39–41).

So­keus täs­sä Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min ker­to­muk­ses­sa ku­vaa ih­mi­sen ky­vyt­tö­myyt­tä näh­dä it­sen­sä ja hen­gel­li­sen ti­lan­sa to­tuu­del­li­ses­ti. Epä­us­ko pi­mit­tää ja vää­ris­tää ku­van. Us­ko tuo ih­mi­sen elä­vään yh­tey­teen maa­il­man va­lon kans­sa. Se an­taa ky­vyn näh­dä, kuka Kris­tus to­del­la on, ja ha­lun py­syä hä­nen jal­ko­jen­sa juu­res­sa – hä­nen lä­hel­lään.

Ih­mi­sen Poi­ka ei ole vain Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa en­nus­tet­tu maa­il­man­lo­pun merk­ki, vaan jo nyt elä­vää to­del­li­suut­ta niil­le, jot­ka us­kon kaut­ta nä­ke­vät.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys