JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Vä­hän oli­kin pal­jon

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
26.8.2018 15.40

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281520180826154000

Jee­sus opet­taa ope­tus­lap­sil­leen, et­tä lah­jan maal­lis­ta ar­voa tär­ke­äm­pää on se, min­kä­lai­sel­la mie­lel­lä lah­ja on an­net­tu.

Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä, niin sa­no­tus­sa nais­ten esi­pi­has­sa, oli kol­me­tois­ta uh­ri­ark­kua, joi­hin ker­tyi va­paa­eh­toi­ses­ti lah­joi­tet­tu­ja ra­ho­ja. Uh­ri­ar­kut oli­vat sen ajan ko­leh­ti­haa­ve­ja.

Ker­ty­nei­tä va­ro­ja käy­tet­tiin temp­pe­lin eri­lai­siin yl­lä­pi­to­me­noi­hin ja uh­ri­toi­mi­tuk­siin. Nii­den ylä­o­sa muis­tut­ti pa­suu­naa. Ka­pea suu oli va­ro­kei­no var­kai­ta vas­taan.

Jee­sus ha­vain­noit­si­ja­na

Jee­sus is­tui temp­pe­lis­sä opet­ta­mas­sa. Hä­nen is­tu­ma­paik­kan­sa lie­nee ol­lut lä­hel­lä kol­mat­ta­tois­ta uh­ri­ark­kua. Tämä uh­ri­ark­ku oli sii­tä eri­koi­nen, et­tä sii­hen pan­nut va­rat me­ni­vät suo­raan Ju­ma­lal­le eli hä­nel­le uh­rat­ta­vaa yli­mää­räis­tä polt­touh­ria var­ten. Jee­suk­sel­la oli suo­ra nä­köyh­teys tä­hän ”haa­viin” ja ra­han lah­joit­ta­jiin.

Lah­joit­ta­jia oli mo­nen­lai­sia. Jee­sus pani muun mu­as­sa mer­kil­le, et­tä rik­kaat an­toi­vat pal­jon. Heil­lä oli sii­hen va­raa, sil­lä ra­haa oli yli oman tar­peen.

Jot­kut te­ki­vät lah­joi­tuk­sen­sa hy­vin näyt­tä­väs­ti, jot­ta muut­kin ky­ke­ni­vät huo­maa­maan ko­leh­ti­ra­han suu­ruu­den. Jot­kut an­toi­vat ra­han­sa hy­vin hä­ve­li­ääs­ti ja huo­maa­mat­to­mas­ti.

Jee­sus huo­mi­oi eri­tyi­ses­ti erään les­ki­vai­mon. Tämä ha­lu­si mui­den huo­maa­mat­ta an­taa oman an­tin­sa. Köy­hä­nä hä­nel­lä ei ol­lut kuin pari lant­tia eli ro­poa. Sii­nä oli kaik­ki, mitä hän omis­ti.

Pari ro­poa oli noin kuu­des­kym­me­nes­vii­de­so­sa työ­mie­hen päi­vä­pal­kas­ta, eli käy­tän­nös­sä nuo ro­po­set ei­vät ol­leet ra­hal­li­ses­ti min­kään ar­voi­sia. Ne les­ki­vai­mo kui­ten­kin pu­dot­ti uh­ri­ark­kuun.

Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­set luok­seen ja an­toi heil­le lau­sun­non les­ken lah­joi­tuk­ses­ta. Se oli yl­lät­tä­vä. ”To­ti­ses­ti: tämä köy­hä les­ki pani uh­ri­ark­kuun enem­män kuin yk­si­kään toi­nen. Kaik­ki muut an­toi­vat lii­as­taan, mut­ta hän an­toi vä­häs­tään, kai­ken mitä hä­nel­lä oli, kai­ken mitä hän elääk­seen tar­vit­si.”

Sy­dä­men mie­li

Je­ru­sa­le­min temp­pe­li oli ju­ma­lan­pal­ve­lus­paik­ka. Sin­ne tul­tiin kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa ja uh­raa­maan eri­lai­set Moo­sek­sen lain mää­rää­mät uh­rit Ju­ma­lal­le. Juu­ta­lai­sil­le temp­pe­li oli kai­ken us­kon­nol­li­sen elä­män kes­kus. Se oli heil­le tär­keä paik­ka.

Les­ki­vai­mon teko osoit­taa, et­tä hä­nel­le oli tär­ke­ää, et­tei vain hän, vaan muut­kin hä­nen lä­him­mäi­sen­sä, sai­si­vat ko­koon­tua Ju­ma­lan kas­vo­jen eteen ja an­taa hä­nel­le uh­rin­sa.

Oli­si­ko les­ki­vai­mo ko­ke­nut saa­neen­sa temp­pe­lis­sä käy­des­sään Ju­ma­lal­ta sel­lais­ta, jota toi­voi mui­den­kin saa­van? Ju­ma­lal­ta saa­tu hyvä oli teh­nyt hä­net ve­lal­li­sek­si tä­män edes­sä. Sik­si hän ha­lu­si an­taa vii­mei­set­kin ro­pon­sa lah­jo­jen an­ta­jal­le.

Jee­sus osoit­ti pu­heel­laan, et­tä ra­ha­mää­rän suu­ruus ei ol­lut tär­kein­tä, vaan se mie­li, jol­la se an­net­tiin. Näin ol­len vä­hän oli enem­män kuin pal­jon. An­ta­jan mie­len ja sy­dä­men­ti­lan vuok­si ro­vot oli­vat enem­män kuin ta­len­tit.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­sin

Ju­ma­lan lap­si on saa­nut Ju­ma­lal­ta enem­män kuin on an­sain­nut: kaik­ki syn­nit an­teek­si. Sen myö­tä on tul­lut ilo, rau­ha ja ian­kaik­ki­sen elä­män osal­li­suus. Kaik­ki tämä on saa­tu ar­mos­ta, Kris­tuk­sen täh­den.

Jee­sus an­toi vuo­ri­saar­nan­sa päät­teek­si kuu­li­joil­leen neu­von: ”Et­si­kää en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­tan­sa, niin myös kaik­ki tämä teil­le an­ne­taan” (Matt.6:33). Elä­väl­lä us­kol­la ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­suu­del­la on sekä tä­män et­tä ian­kaik­ki­sen elä­män siu­nauk­sen lu­paus.

En­ti­sai­kaan saa­tet­tiin jos­ta­kin hen­ki­lös­tä sa­noa, et­tä hän tuli Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ”ta­loi­neen ja ta­va­roi­neen”. Us­kon lah­ja syn­nyt­ti hä­nes­sä rak­kau­den Her­raan Jee­suk­seen ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa työ­hön. Us­ko toi uh­ri­mie­len. Tär­ke­äk­si tuli, et­tä ei vain hän vaan kaik­ki lä­him­mäi­set­kin sai­si­vat kuul­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min ja tul­la osal­li­sek­si sa­mas­ta aar­tees­ta.

Ha­lu­am­me­han me­kin, et­tä kaik­ki lä­him­mäi­sem­me sai­si­vat sa­man aar­teen kuin it­se olem­me saa­neet? Sik­si les­ki­vai­mon ro­vot ja mie­li, jol­la hän ne an­toi, ol­koot meil­le esi­ku­va­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä.

Ai­mo Hau­ta­mä­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.8.2018

Ku­vi­tus­ku­va: H.K.

Evan­ke­liu­mi: Mark. 12:41–44

Raa­mat­tu 1992

Jee­sus is­tuu­tui vas­ta­pää­tä uh­ri­ark­kua ja kat­se­li, kuin­ka ih­mi­set pa­ni­vat sii­hen ra­haa. Mo­net rik­kaat an­toi­vat pal­jon. Sit­ten tuli köy­hä les­ki­vai­mo ja pani ark­kuun kak­si pien­tä lant­tia, yh­teen­sä ku­pa­ri­ko­li­kon ver­ran. Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­set luok­seen ja sa­noi heil­le: ”To­ti­ses­ti: tämä köy­hä les­ki pani uh­ri­ark­kuun enem­män kuin yk­si­kään toi­nen. Kaik­ki muut an­toi­vat lii­as­taan, mut­ta hän an­toi vä­häs­tään, kai­ken mitä hä­nel­lä oli, kai­ken mitä hän elääk­seen tar­vit­si.

Bib­lia

Ja kuin Jee­sus is­tui uh­ri­ar­kun koh­dal­la ja kat­se­li, kuin­ka kan­sa pani ra­haa uh­ri­ark­kuun, ja mon­ta ri­kas­ta pani pal­jon. Niin tuli köy­hä les­ki, ja pani kak­si ro­poa, se on kuu­si­nai­nen. Niin hän kut­sui ope­tus­lap­sen­sa ty­kön­sä, ja sa­noi heil­le: To­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: tämä köy­hä les­ki pani enem­män uh­ri­ark­kuun kuin kaik­ki ne, jot­ka sii­hen pa­ni­vat. Sil­lä he ovat kaik­ki pan­neet sii­tä, mitä heil­le lii­ak­si oli; mut­ta tämä köy­hyy­des­tän­sä pani kai­ken, mitä hä­nel­lä oli, kai­ken ta­va­ran­sa.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys