JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Van­hurs­kaus kan­san ko­rot­taa

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
3.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484820141203000000

äi­dit toi­vo­vat lap­sil­leen hy­vää. Roh­kea äi­ti voi pi­tää las­ten­sa puol­ta jos­kus epä­rei­lul­la­kin ta­val­la. Her­ran eteen as­te­li äi­ti, joka toi­voi po­jil­leen kun­ni­a­paik­ko­ja. Po­jat oli­vat mu­ka­na pyyn­nös­sä, mut­ta äi­ti toi­mi pu­he­mie­he­nä (ver­taa Mark. 10:37).

Jee­sus tor­jui sekä äi­din et­tä poi­kien pyyn­nön. Etu­ri­vin pai­kat ja­kai­si yk­sin isä niil­le, jot­ka kes­täi­si­vät teh­tä­vän tuo­man vas­tuun. Jee­sus kat­kai­si ta­pah­tu­mas­ta syn­ty­neen rii­dan heti al­kuun­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pal­ve­lus­vä­en ar­vo­hie­rar­ki­at kään­tyi­vät ym­pä­ri: joka tah­too tul­la suu­rek­si, se ol­koon tois­ten or­ja!

Hal­lit­si­jat ovat kan­so­jen­sa her­ro­ja

Jee­suk­sen ajan Pa­les­tii­na oli roo­ma­lais­ten val­loit­ta­ma. Mie­hit­tä­jä oli läs­nä ole­va hal­lit­si­ja. It­se­näi­syys oli me­ne­tet­ty. Ai­ka-ajoin nous­seet it­se­näi­syys­pyr­ki­myk­set oli kei­sa­rin toi­mes­ta ai­na tu­kah­du­tet­tu ”ka­pi­na­na” (Ap. t. 5:36–37).

Jee­sus ei aja­nut yh­teis­kun­nal­lis­ta muu­tos­ta, vaan hä­nen ly­hy­en ai­kaa kes­tä­vä jul­ki­nen toi­min­tan­sa kes­kit­tyi tais­te­luun sie­lu­jen au­tuu­den puo­les­ta.

”Maan mah­ta­vil­la” oli omat maal­li­set foo­ru­min­sa ja teh­tä­vän­sä. Hen­gel­li­ses­sä teh­tä­väs­sä Jee­sus ei opet­ta­nut au­to­ri­tää­ris­tä esi­mies-alais­suh­det­ta. Eri­tyi­ses­ti it­se­ään ei sovi ko­rot­taa mui­den ylä­puo­lel­le (Matt. 23).

Us­kon ja us­ko­vai­sen esi­ku­va on Her­ram­me Kris­tus (Jes. 53) ja hä­net va­rauk­set­to­mas­ti tun­te­va lap­si (Mark. 10:13–16). Jee­sus opet­taa pal­ve­le­vaa joh­ta­juut­ta.

Hal­lit­si­jat tar­vit­se­vat esi­ru­kouk­sem­me

Ajal­li­nen esi­mies voi an­sai­ta alais­ten­sa luot­ta­muk­sen te­ke­mäl­lä työn­sä hy­vin. Au­to­ri­tää­ri­nen joh­ta­ja ei saa­vu­ta kos­kaan alais­ten­sa va­rauk­se­ton­ta kun­ni­oi­tus­ta. ”Her­raa” pal­vel­laan niin kau­an­ kuin vaih­to­eh­to­ja ei ole näkö­pii­ris­sä.

Yh­tei­nen tu­le­vai­suu­den­nä­ky voi sii­vit­tää pal­ve­le­vaan työn­te­koon ja joh­ta­mi­seen. Kai­kil­la on omat teh­tä­vän­sä, ja ne pal­ve­le­vat pait­si yk­si­löä myös yh­tei­söä. Hyvä joh­ta­ja huo­mi­oi yh­tei­sön­sä ar­vot ja osoit­taa nii­den kun­ni­oit­ta­mis­ta sa­nois­saan ja te­ois­saan.

Pre­si­dent­ti Kyös­ti Kal­lio ke­hot­ti kan­sam­me koh­ta­lon­vuo­si­na lu­ke­maan Raa­mat­tua ve­do­ten Sa­nan­las­kuun 14:34: ”Van­hurs­kaus kan­san ko­rot­taa, mut­ta syn­ti on kan­sa­kun­tien hä­peä.” Myös tänä ai­ka­na on pyy­det­ty ja on syy­tä pyy­tää isän­maal­le ja sen kan­sa­lai­sil­le Ju­ma­lan siu­naus­ta. Se ol­koon hal­lit­si­joi­den ja kan­sa­lais­ten yh­tei­nen ru­kous.

Pen­na Par­vi­ai­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

It­se­näi­syys­päi­vä: Ps. 96: 1–9; 5. Moos. 8:10–17 tai Saarn. 9:13–18; Jaak. 3:13–18 tai Ap. t. 17:24–30; Joh. 8:31–36 tai Matt. 20:25–28

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys