JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Vas­taa­not­ta­mi­sen ar­voi­nen ilo­sa­no­ma

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
23.12.2018 6.04

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283920181223060400

”älä pel­kää” on olen­nai­nen osa jou­lun suur­ta sa­no­ma­ko­ko­nai­suut­ta. älä pel­kää ot­taa vas­taan osaa, jo­hon Ju­ma­la si­nua kut­suu.

En­sim­mäi­sen jou­lun lä­hes­ty­es­sä juu­ta­lai­set odot­ti­vat hen­gel­li­sen ku­nin­kuu­den li­säk­si maal­li­seen ku­nin­kuu­teen nou­se­van Mes­si­aan tu­le­mis­ta, niin kuin vuo­si­sa­to­ja oli teh­ty. Pa­pit toi­mit­ti­vat ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ta­val­lis­ten lop­pu­syk­syn sa­pat­tien ta­voin, il­man ad­vent­te­ja ja Hoo­si­an­naa. Ke­nel­lä­kään ei ol­lut jou­lu­ka­len­te­rei­ta, ei­kä ku­kaan kär­si­nyt lah­ja­nos­tost­res­sis­tä.

Ma­ria ja Joo­sef odot­ti­vat las­ta, Ma­ria al­koi ol­la jo ai­van vii­mei­sil­lään. Tuo­kin ti­lan­ne var­maan näyt­ti ihan ta­val­li­sel­ta, ja ei­hän sii­nä ol­lut­kaan mi­tään poik­keuk­sel­lis­ta, et­tä nuo­ri­pa­ri oli saa­mas­sa esi­kois­taan. Sii­hen ar­ki­suu­teen syn­tyi Rau­han Ruh­ti­nas.

Neit­syt tu­lee ras­kaak­si

Tä­män nel­jän­nen ad­ven­tin teks­ti on osa niin sa­not­tua Mat­teuk­sen jou­lu­e­van­ke­liu­mia. Se aloit­taa ker­to­muk­sen Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä ku­vauk­sel­la ajan­jak­sos­ta, joka al­koi en­nen Ma­ri­an ja Joo­se­fin avi­o­lii­ton vah­vis­ta­mis­ta näi­den ol­les­sa vie­lä kih­la­pa­ri.

Joo­se­fil­le oli vä­hi­tel­len al­ka­nut sel­vi­tä, et­tä Ma­ria odot­ti vau­vaa, ja tie­ten­kin he mo­lem­mat tie­si­vät, et­tä Joo­sef ei ol­lut syn­ty­vän vau­van isä. Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa (Luuk. 1:26–38) on ker­rot­tu, kuin­ka Ma­ria oli jo ai­em­min saa­nut tie­tää en­ke­li Gab­rie­lin etu­kä­teen tuo­man Ju­ma­lan il­moi­tuk­sen joh­dos­ta, et­tä tu­le­va lap­si on Ju­ma­lan Poi­ka.

Joo­se­fia on ar­vi­oi­tu sel­väs­ti van­hem­mak­si kuin Ma­ri­aa, ja Raa­mat­tu an­taa hä­nes­tä var­sin hil­jai­sen, it­sek­seen asi­oi­ta poh­ti­van mie­hen mie­li­ku­van. Teks­tis­tä voi pää­tel­lä, et­tä Joo­sef ha­lu­si suo­jel­la nuor­ta kih­lat­tu­aan, vaik­ka hä­nel­le oli muo­dos­tu­nut­kin oma in­hi­mil­li­nen kä­si­tyk­sen­sä ta­pah­tu­mien ku­lus­ta. Yh­tei­sen tu­le­vai­suu­den odo­tuk­sen ja suun­ni­tel­mien si­jaan Joo­sef pun­ta­roi mie­les­sään, mi­ten pää­si­si Ma­ri­as­ta eroon mah­dol­li­sim­man vä­hin ää­nin.

Hie­no­tun­tei­nen suun­ni­tel­ma

Tuo­na ai­ka­na nai­mi­siin me­ne­mi­nen ta­pah­tui si­ten, et­tä kih­lau­tu­mi­sen jäl­keen an­net­tiin avi­o­liit­to­lu­paus, eli sol­mit­tiin avi­o­liit­to­so­pi­mus, jota ei voi­nut pe­ruut­taa il­man eri­tyis­tä syy­tä. Vas­ta tä­män jäl­keen avi­o­liit­to vah­vis­tet­tiin. Joo­se­fil­le Ma­ri­an ras­kaus sel­vi­si avi­o­liit­to­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­sen ja odo­tet­ta­vis­sa ol­leen avi­o­lii­ton vah­vis­ta­mi­sen vä­li­se­nä ai­ka­na.

Moo­sek­sen lais­sa oli sää­det­ty me­net­te­lyis­tä, joi­den pe­rus­teel­la avi­o­liit­to­so­pi­muk­sen saat­toi pur­kaa. Vaik­ka asi­an oli­si hoi­ta­nut lie­vim­mäl­lä mah­dol­li­sel­la ta­val­la, se oli­si joh­ta­nut Ma­ri­an jul­ki­seen hä­päi­se­mi­seen.

Joo­sef ei ha­lun­nut, et­tä hei­dän avi­o­liit­ton­sa vah­vis­tet­tai­siin, mut­ta sa­mal­la hän ei ha­lun­nut tuot­taa Ma­ri­al­le har­mia. Joo­sef oli epä­var­ma rat­kai­sus­taan pur­kaa avi­o­liit­to­so­pi­mus ni­me­no­maan vain sik­si, kos­ka hän­tä pe­lot­ti Ma­ri­an ras­kau­den tu­le­mi­nen jul­ki. Sik­si hän päät­ti hoi­taa pur­ka­mi­sen kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa si­ten, et­tä se ei he­rät­täi­si huo­mi­o­ta, ei­kä saat­tai­si Ma­ri­an ken­ties lop­pu­e­lä­mää vä­rit­tä­vän hä­pe­än al­le.

En­ke­li toi ilo­sa­no­man

Näi­den aja­tus­ten kes­kel­lä Ju­ma­la puut­tui asi­aan. Hän lä­het­ti sa­nan­saat­ta­jan­sa, en­ke­lin, vah­vis­ta­maan Joo­se­fia: ”älä pel­kää ot­taa Ma­ri­aa puo­li­sok­se­si!” En­ke­li an­toi hä­nel­le myös teh­tä­vän, jon­ka mu­kaan lap­sel­le tuli an­taa ni­mek­si Jee­sus.

Joo­sef sai ot­taa vas­taan ilo­sa­no­man. Ma­ria oli se pro­fee­tan en­nus­ta­ma neit­syt, joka tuli ras­kaak­si, ja syn­nyt­täi­si hä­nel­le­kin Va­pah­ta­jan, joka tuo kai­kil­le pe­las­tuk­sen syn­tien val­lan al­ta. Kir­joi­tuk­set Daa­vi­din su­vun Pe­las­ta­jas­ta au­ke­ni­vat, kos­ka hän us­koi en­ke­lin sa­no­man.

Se oli Joo­se­fil­le, ja se on kai­kil­le Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laan val­mis­tau­tu­vil­le var­ma ja vas­taa­not­ta­mi­sen ar­voi­nen ilo­sa­no­ma. Joka us­koo, ot­taa sa­mal­la vas­taan kut­sun Ju­ma­lan Po­jan val­ta­kun­taan. Hän saa pro­feet­to­jen en­nus­tuk­sen ta­voin iloi­ta, et­tä Ju­ma­la on mei­dän kans­sam­me.

Ol­li Poh­jo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.12.2018

Kuva: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

4. ad­vent­ti­sun­nun­tai, Her­ran syn­ty­mä on lä­hel­lä

Raa­mat­tu 1992: Jee­suk­sen Kris­tuk­sen syn­ty­mä ta­pah­tui näin. Ma­ria, Jee­suk­sen äi­ti, oli kih­lat­tu Joo­se­fil­le. En­nen kuin hei­dän liit­ton­sa oli vah­vis­tet­tu, kävi il­mi, et­tä Ma­ria, Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta, oli ras­kaa­na. Joo­sef oli la­kia kun­ni­oit­ta­va mies mut­ta ei ha­lun­nut hä­päis­tä kih­lat­tu­aan jul­ki­ses­ti. Hän ai­koi pur­kaa avi­o­liit­to­so­pi­muk­sen kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa

Kun Joo­sef ajat­te­li tätä, hä­nel­le il­mes­tyi yöl­lä unes­sa Her­ran en­ke­li, joka sa­noi: ”Joo­sef, Daa­vi­din poi­ka, älä pel­kää ot­taa Ma­ri­aa vai­mok­se­si. Se, mikä hä­nes­sä on siin­nyt, on läh­töi­sin Py­häs­tä Hen­ges­tä. Hän syn­nyt­tää po­jan, ja si­nun tu­lee an­taa po­jal­le ni­mek­si Jee­sus, sil­lä hän pe­las­taa kan­san­sa sen syn­neis­tä.

Tämä kaik­ki ta­pah­tui, jot­ta kä­vi­si to­teen, mitä Her­ra on pro­fee­tan suul­la il­moit­ta­nut:

– Kat­so, neit­syt tu­lee ras­kaak­si ja syn­nyt­tää po­jan, ja hä­nel­le an­ne­taan ni­mek­si Im­ma­nu­el – se mer­kit­see: Ju­ma­la on mei­dän kans­sam­me.

Unes­ta he­rät­ty­ään Joo­sef teki niin kuin Her­ran en­ke­li oli käs­ke­nyt ja ot­ti Ma­ri­an vai­mok­seen.

Bib­lia: Je­suk­sen Kris­tuk­sen syn­ty­mys oli näin: kos­ka Ma­ria hä­nen äi­tin­sä oli Jo­sep­hiin kih­lat­tu, en­nen kuin he yh­teen tu­li­vat, löyt­tiin hän ras­kaak­si Py­häs­tä Hen­ges­tä. Mut­ta et­tä Jo­seph hä­nen mie­hen­sä oli hurs­kas ja ei tah­to­nut hän­tä huu­toon saat­taa, ajat­te­li hän sa­lai­ses­ti hyl­jä­tä hä­nen.

Kuin hän näi­tä ajat­te­li, kat­so, niin Her­ran en­ke­li il­mes­tyi hä­nel­le unes­sa ja sa­noi: Jo­seph, Da­vi­din poi­ka! älä pel­kää ot­taak­ses Ma­ri­aa puo­li­so­as ty­kös; sil­lä se, mikä hä­nes­sä on siin­nyt on Py­häs­tä Hen­ges­tä. Ja hä­nen pi­tää syn­nyt­tä­män Po­jan, jon­ka ni­men si­nun pi­tää kut­su­man Je­sus; sil­lä hän on va­pah­ta­va kan­san­sa hei­dän syn­neis­tän­sä.

Mut­ta tämä on kaik­ki ta­pah­tu­nut, et­tä täy­tet­täi­siin, mitä Her­ral­ta on sa­not­tu prop­he­tan kaut­ta, joka sa­noo:

Kat­so, neit­seen pi­tää ras­kaak­si tu­le­man ja syn­nyt­tä­män Po­jan, ja hä­nen ni­men­sä pi­tää kut­sut­ta­man Em­ma­nu­el; se on niin pal­jo sa­not­tu: Ju­ma­la mei­dän kans­sam­me.

Kuin Jo­seph unes­ta he­rä­si, niin hän teki kuin Her­ran en­ke­li hä­nen käs­ki, ja ot­ti puo­li­son­sa ty­kön­sä.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys