JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Ylös­nous­sut pu­hut­te­lee Mag­da­lan Ma­ri­aa

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
21.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:27
2020010123275220140421000000

Mag­da­lan ky­läs­tä ko­toi­sin ol­lut Ma­ria oli saa­nut syn­tin­sä an­teek­si. Jee­sus oli aja­nut hä­nes­tä seit­se­män rii­vaa­jaa. Jee­sus to­dis­ti fa­ri­seuk­sen ko­dis­sa, et­tä joka on pal­jon saa­nut an­teek­si, se myös pal­jon ra­kas­taa.

Ma­ria ra­kas­ti Jee­sus­ta. Seu­ra­tes­saan hän­tä Ma­ria kuu­li ja näki, kun Jee­sus opet­ti ja teki ih­me­te­ko­ja. Nyt kun Jee­sus oli kuol­lut, Ma­ri­an tur­val­li­set elä­män puit­teet sär­kyi­vät, hä­nen sy­dä­men­sä tyh­je­ni su­run ja häm­men­nyk­sen kes­kel­lä.

Vain rak­kaus kan­toi Ma­ri­aa eteen­päin: Ma­ria it­ki ra­kas­ta Her­raan­sa hä­nen hau­dal­laan. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­ti­lai­sil­le, kuin­ka ar­mo­lah­jois­ta tie­to, pro­fe­toi­mi­nen ja kie­lil­lä pu­hu­mi­nen ka­to­a­vat, mut­ta rak­kaus py­syy (1. Kor. 13:8).

Jee­suk­sen mu­kaan ope­tus­lap­set tun­ne­taan tä­nä­kin päi­vä­nä sii­tä, et­tä he pi­tä­vät rak­kau­den kes­ke­nään (Joh. 13:35). Ju­ma­lan rak­kaus il­me­ni sii­nä, et­tä hän an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, et­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, huk­kui­si (Joh. 3:16).

Ketä sinä et­sit?

Ma­ria it­ki tyh­jäl­lä hau­dal­la. En­sin en­ke­lit ja sit­ten ylös­nous­sut Jee­sus it­se ky­se­li­vät hä­nel­tä, ketä hän et­si. Ky­sy­mys kos­ket­ti ih­mi­sen tär­kein­tä asi­aa: mis­tä sie­lu­si saa loh­du­tuk­sen?

Ma­ri­an epäi­le­vä ja tyh­jä sy­dän sai kiin­ni rak­kau­des­ta, jota hän tun­si Jee­sus­ta koh­taan. Jee­sus oli ar­mah­ta­nut Ma­ri­an rii­vaa­jien val­las­ta. Sil­loin Va­pah­ta­ja oli ol­lut li­hak­si tul­lee­na hä­nen lä­hel­lään. Nyt hän oli pois­sa, ja sik­si Ma­ri­al­la oli suru ja et­si­vä mie­li.

Vas­ta Jee­suk­sen sa­no­ma ”Ma­ria!” yh­dis­ti hä­net nii­hin tur­val­li­siin het­kiin, jol­loin Jee­sus oli pu­hu­tel­lut hän­tä rak­kaas­ti. Nyt Ma­ria us­koi, et­tä Jee­sus oli ylös­nous­sut. Ei hän sitä ym­mär­tä­nyt kir­joi­tus­ten mu­kai­sek­si ta­pah­tu­mak­si, ku­ten ei­vät Pie­ta­ri ja Jo­han­nes­kaan ym­mär­tä­neet (Joh. 20:9). Ma­ri­an ta­voin vir­si­ru­noi­li­ja tah­too ai­na muis­taa sitä au­tu­as­ta päi­vää, jol­loin Jee­sus löy­si hä­net, syn­tien täh­den tuo­mi­tun, ja ot­ti hä­net omak­seen (Vk. 312:1).

Ar­mo on ulot­tu­vil­la­si

Jee­sus lä­het­ti Ma­ri­an ker­to­maan nä­ke­mäs­tään. Ma­ria ker­toi­kin ope­tus­lap­sil­le, et­tä hän on koh­dan­nut rak­kaan, ylös­nous­seen Her­ran­sa. Kris­tuk­sen työ jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa.

Tänä päi­vä­nä­kin Her­ra lä­het­tää kaik­ki oman­sa ker­to­maan maa­il­mal­le sa­maa sa­no­maa kuin Mag­da­lan Ma­ria: ra­kas­tan Her­raa Jee­sus­ta, jon­ka kaut­ta olen saa­nut ja saan edel­leen us­koa kaik­ki syn­ti­ni an­teek­si. Olen koh­dan­nut ylös­nous­seen Jee­suk­sen evan­ke­liu­min sa­nas­sa hä­nen seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­lä. Ju­ma­la ra­kas­taa yhä kaik­kia ih­mi­siä ja kut­suu jo­kais­ta tä­män ar­mon osal­li­suu­teen.

Mat­ti Kont­ka­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

2. Pää­si­äis­päi­vä: Ps. 16: 8–11, Ps. 31:20–23, 2. Kor. 5:15–21, Joh. 20:11–18

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.4.2014.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys