JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 178 179 180 181 182 »
Matti Taskila (vas.), Valde Palola ja Olli Lohi syventyneinä keskusteluun.

Matti Taskila (vas.), Valde Palola ja Olli Lohi syventyneinä keskusteluun.

Matti Taskila (vas.), Valde Palola ja Olli Lohi syventyneinä keskusteluun.

Matti Taskila (vas.), Valde Palola ja Olli Lohi syventyneinä keskusteluun.

Vies­tin­tä­ryh­män ta­paa­mi­ses­sa poh­dit­tiin SRK:n tu­le­vai­suu­den vies­tin­tää

Uutiset8.4.2014 8.16

SRK:n vies­tin­tä­ryh­mä ko­koon­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Sii­ka­tör­mäl­lä. Ta­paa­mi­ses­sa kä­si­tel­tiin vies­tin­nän kuu­lu­mi­sia ja tu­le­vai­suut­ta.

SRK:n ti­lin­pää­tös po­si­tii­vi­nen

Uutiset7.4.2014 15.51

SRK:n ta­lou­del­li­nen tu­los oli po­si­tii­vi­nen vuon­na 2013. Sii­hen vai­kut­ti­vat mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la lah­joi­tuk­set ja Kuu­sa­mon lei­ri­kes­kuk­sen myyn­ti­voit­to. Vaik­ka sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä oli teh­ty, tu­lok­ses­ta odo­tet­tiin vie­lä ne­ga­tii­vis­ta vuo­den 2012 ta­paan.

Kuo­pi­os­sa lau­let­tiin uu­dis­tet­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja

Uutiset6.4.2014 10.02

Vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen lau­la­mi­nen seu­ro­jen lo­puk­si on Kuo­pi­os­sa jo pe­rin­ne. 30. maa­lis­kuu­ta Kuo­pi­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen val­ko­kan­kaal­le hei­jas­tet­tiin sä­vel­mil­tään tai sa­noil­taan uu­dis­tet­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja. Yh­des­sä lau­la­mal­la sa­noi­tus­ten ja sä­vel­mien muo­ka­tut ver­si­ot tu­le­vat tu­tuik­si.

Hel­sin­gin tors­tai­ker­hos­sa tu­tus­tut­tiin uu­siin ys­tä­viin

Uutiset5.4.2014 10.04

Kuu­lin ys­tä­väl­tä­ni Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­det­tä­väs­tä tors­tai­ker­hos­ta. Läh­din sel­vit­tä­mään, mil­lai­ses­ta ker­hos­ta on kyse.

Tal­koot käyn­nis­ty­vät Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra-alu­eel­la

Uutiset4.4.2014 10.00

Py­hä­jo­en su­vi­seu­roi­hin on ai­kaa vie­lä kol­mi­sen kuu­kaut­ta, mut­ta seu­ra-alu­eel­la käyn­nis­tel­lään jo tal­koi­ta.

Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den blo­gis­ti kir­joit­ti me­di­an vas­tuus­ta

Uutiset3.4.2014 14.40

Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den blo­gis­ti, jour­na­lis­ti Pek­ka Las­si­la poh­tii uu­sim­mas­sa pos­tauk­ses­saan me­di­an vas­tuu­ta.

Haa­pa­jär­vel­lä ol­laan in­nol­la mu­ka­na Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tus­hank­kees­sa

Uutiset3.4.2014 9.57

Eh­do­tus uu­dis­te­tus­ta Sii­o­nin lau­lut -ko­ko­el­mas­ta lä­he­tet­tiin tä­män vuo­den alus­sa kaik­kiin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin. Tar­koi­tus on, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten va­lit­se­mat pa­lau­te­ryh­mät an­ta­vat lau­luis­ta pa­laut­teen huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä. Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki on ol­lut in­nol­la mu­ka­na Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tus­hank­kees­sa.

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teen!

Uutiset2.4.2014 0.01

Edes­sä­si on uu­ni­tuo­re Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti. Leh­den suun­nit­te­lu­vai­he on ta­ka­na­päin ja var­si­nai­nen mat­ka on al­ka­nut. Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin. Ter­ve­tu­loa leh­tem­me pa­riin!

SRK ot­ti käyt­töön uu­den ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­man

Uutiset2.4.2014 0.00

SRK:lla otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön uu­si ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­ma. Sen etu­na ai­em­paan ver­rat­tu­na on se, et­tä asi­a­kir­jat ryh­mi­tel­lään sel­ke­äs­ti teh­tä­vä­a­lu­eit­tain.

Ro­va­nie­men ma­ri­an­päi­vä­seu­rois­sa pu­hut­tiin Jee­suk­sen äi­din elä­mäs­tä

Uutiset27.3.2014 18.03

Maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la, paas­ton kes­kel­lä, vie­tet­tiin rie­mul­lis­ta Ma­ri­an il­mes­tys­päi­vää. Päi­vä muis­tut­taa sii­tä, et­tä jou­luun on ai­kaa vain yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­det­tiin pe­rin­tei­set ma­ri­an­päi­vän seu­rat 22.–23.3.

« 1 ... 178 179 180 181 182 »
26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys

Viikon kysymys