JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 »

Yrit­tä­jyys­lin­jan jär­jes­tä­mil­lä mes­suil­la Reis­jär­vel­lä kes­kus­tel­laan kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta

Uutiset25.4.2014 10.33

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton yrit­tä­jyys­lin­ja jär­jes­tää huo­men­na mes­sut Reis­jär­vel­lä. Jär­jes­te­lyis­sä ovat mu­ka­na myös Reis­jär­ven kun­ta ja yrit­tä­jät. Mes­suil­le tu­lee yli 30 näyt­teil­le­a­set­ta­jaa, ja pai­kal­le odo­te­taan noin tu­hat­ta vie­ras­ta.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ va­kiin­tu­mas­sa osak­si rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa

Uutiset24.4.2014 10.06

Tou­ko­kuun alus­sa Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­toil­la jär­jes­te­tään per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­sit. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä käyn­nis­tyi per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn toi­min­ta­muo­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tu­kea ko­tien ja per­hei­den hy­vin­voin­tia. Tu­le­vil­la kurs­seil­la kes­kus­tel­laan tä­män toi­min­ta­muo­don kuu­lu­mi­sis­ta ja tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vois­ta.

SRK:n ää­nit­tei­tä saa­ta­va­na mp3-muo­dos­sa – uu­sia Sii­o­nin lau­lu­ja la­dat­ta­vis­sa mak­sut­ta

Uutiset24.4.2014 7.59

Mp3-muo­dos­sa on os­tet­ta­vis­sa usei­ta van­ho­ja ka­set­ti­tal­len­tei­ta, muun mu­as­sa yl­lä ole­vas­sa ku­vas­sa ole­vat ää­nit­teet. Lä­hi­ai­koi­na on tar­koi­tus saa­da täs­sä muo­dos­sa myyn­tiin myös kaik­ki lop­puun­myy­dyt CD-mu­siik­ki­tal­len­teet.

”Tul­kaa, sil­lä kaik­ki on val­mis­tet­tu!”

Uutiset23.4.2014 13.08

​ Kii­ras­tors­tai­na ku­mah­te­li­vat kel­lot mo­nis­sa kir­kois­sa kut­su­en ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Näin myös Po­ris­sa. Ke­vä­tau­rin­ko pais­toi Län­si-Po­rin kir­kon ik­ku­noil­le ase­te­tuil­le rai­ruo­hoil­le, mut­ta alt­ta­ri oli pu­e­tet­tu vi­o­le­til­la vä­ril­lä ja kirk­ko­kan­san vaat­teet­kin oli­vat tum­ma­sä­vyi­siä.

SRK:n tyt­tö­kuo­ro val­mis­te­lee ää­ni­tet­tä luon­to­lau­luis­ta

Uutiset23.4.2014 8.34

SRK:n tyt­tö­kuo­rol­la on me­neil­lään ää­ni­tep­ro­jek­ti, jon­ka tee­ma­na on syys- ja tal­vi­ai­hei­set luon­nos­ta ker­to­vat lau­lut. Tar­koi­tus on jul­kais­ta pro­jek­tin poh­jal­ta ää­ni­te en­si vuon­na.

Su­vi­seu­ra-alu­een täyt­töä ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä suun­ni­tel­tiin

Uutiset22.4.2014 8.34

Vii­me vii­kol­la Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta ja lii­ken­ne­pääl­li­köt kä­vi­vät mit­taa­mas­sa su­vi­seu­ra-alu­een pel­to­au­kei­ta. He suun­nit­te­li­vat sitä, mi­ten alu­et­ta voi­daan hyö­dyn­tää niin, et­tä su­vi­seu­ra­vie­rai­den ma­joit­ta­mi­nen su­juu mah­dol­li­sim­man hy­vin ja tur­val­li­ses­ti.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lu­ku­ryh­mäs­sä sy­ven­nyt­tiin neit­syt Ma­ri­aa kä­sit­te­le­vän kir­jan kä­si­kir­joi­tuk­seen

Uutiset21.4.2014 9.28

​SRK:n ko­kous­huo­nees­sa on pai­kal­la pie­ni ryh­mä. Han­na Aho, Nii­lo Ke­rä­nen, Jor­ma Ki­vi­ran­ta ja Timo Rii­hi­mä­ki ovat ko­koon­tu­neet kes­kus­te­le­maan työn al­la ole­vas­ta kir­jas­ta, joka ker­too neit­syt Ma­ri­as­ta. He kuu­lu­vat kir­jan lu­ku­ryh­mään.

Haa­pa­jär­ven pää­si­äis­lau­luil­las­sa py­säh­dyt­tiin Kris­tuk­sen kär­si­myk­sen ja ylös­nou­se­muk­sen ää­rel­le

Uutiset17.4.2014 10.02

Vuo­des­ta 2007 läh­tien on Haa­pa­jär­vel­lä jär­jes­tet­ty pää­si­äis­lau­luil­ta, jos­sa lau­lu­jen ja vir­sien myö­tä on py­säh­dyt­ty Kris­tuk­sen kär­si­mi­sen, kuo­le­man ja ylös­nou­se­muk­sen ää­rel­le. Vii­me per­jan­tain lau­luil­taan Haa­pa­jär­ven kirk­koon ko­koon­tui noin 400 lau­la­jaa.

Keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­ses­sa Rau­ti­o­saa­res­sa pe­reh­dyt­tiin Oi­va-oh­jel­maan

Uutiset17.4.2014 7.36

​Vii­me maa­nan­tai-il­ta­na Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­seen ko­koon­tui jouk­ko nai­sia ja mie­hiä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le suun­nat­tuun kou­lu­tuk­seen. SRK:n jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli kut­sut­tu sekä lei­ri­kes­kuk­sen et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten keit­ti­ö­vuo­rois­sa toi­mi­via hen­ki­löi­tä.

Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja ver­tais­tu­kea IT-alan ko­koon­tu­mi­ses­sa

Uutiset16.4.2014 12.53

Ou­lun seu­dun IT-alan am­mat­ti­lai­sia, har­ras­ta­jia ja alal­le ai­ko­via ko­koon­tui ke­vät­päi­vil­le Li­min­gan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le 5. huh­ti­kuu­ta. Kuu­det­ta ker­taa jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­tiin työn ja ajan­käy­tön pai­neis­ta ja to­det­tiin, et­tä ta­pah­tu­ma on tär­keä ver­tais­tu­en paik­ka.

« 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 »
14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys