JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

19.4. ilmestyvän Päivämiehen teemana "Uskomisen ilo"

Uutiset
19.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

18.4. 09:21
2023041809215720230419060000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Kes­ki­viik­ko­na 19.4. il­mes­ty­vän Päi­vä­mie­hen tee­ma­na on "Us­ko­mi­sen ilo". Sa­ma­na maa­lis­kui­se­na päi­vä­nä, kun Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus suun­nit­te­li tee­maa, Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli nais­te­nil­ta juu­ri sa­mas­ta ai­hees­ta. Leh­des­sä on tuon nais­te­nil­lan alus­tuk­sen poh­jal­ta koot­tu ar­tik­ke­li ja nos­to­ja il­lan kes­kus­te­lus­ta. Täs­sä muu­ta­mia nois­ta nos­tois­ta:

"Nuo­re­na opis­to­lai­se­na elä­mäs­sä oli mo­nen­lai­sia kiu­sauk­sia ja hou­ku­tuk­sia. Erää­nä yö­nä jut­te­lin toi­sen nuo­ren kans­sa. Mie­tim­me, et­tä jos nyt tu­li­si läh­tö, mi­ten­hän kä­vi­si, kun sy­dä­mel­lä on an­teek­si­saa­mat­to­mia syn­te­jä. Tun­ne oli niin voi­ma­kas, et­tä läh­dim­me koh­ti opet­ta­jan asun­toa. As­ke­leet oli­vat ras­kaat. Opet­ta­ja ava­si oven ja pyy­si si­säl­le. Is­tuim­me soh­val­la, pu­huim­me, ja hän rak­kaal­la ta­val­la siu­na­si meil­le kaik­ki syn­nit an­teek­si. Kä­vel­les­säm­me ta­kai­sin asun­to­laan tun­tui, et­tei­vät ja­lat kos­ke­ta maa­ta, oli niin ke­vyt olo."

"Ei tar­vit­se ot­taa pai­nei­ta sii­tä, et­tä koko ajan pi­täi­si tun­tea iloa. Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä ei jak­sa. Otan vä­lil­lä sel­lai­sen tsemp­paus­ju­tun, et­tä mie­tin joka päi­vä, mis­tä tun­nen iloa. Ai­ka lail­la joka ker­ta mie­leen tu­lee us­ko. Se on suu­ri ilo­nai­he ja kan­taa eteen­päin."

"Mi­nul­le iloa tuo se, kun näen ys­tä­vi­ä­ni. Kai­paan ar­kis­ta kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mis­ta, se on help­poa myös seu­ro­jen kah­vi­pöy­dän ää­res­sä ja tuot­taa iloa."

"Koin iloa nuo­ris­ta, jot­ka oli­vat meil­lä il­ta­ky­läs­sä."

"1-luok­ka­lai­nen oli ker­to­nut kou­lus­sa opet­ta­jal­leen, et­tä heil­le on syn­ty­nyt vau­va. Opet­ta­ja oli ky­sy­nyt, et­tä mi­ten se on, kun tei­tä on niin pal­jon, niin mi­ten van­hem­mil­la riit­tää rak­kaut­ta kai­kil­le. Lap­si oli vas­tan­nut: 'Kun minä syn­nyin, oli vain äi­ti ja isä ja minä, nyt sil­le vau­val­le on pal­jon enem­män rak­kaut­ta, kun on li­säk­si kuu­si las­ta.' Opet­ta­ja oli myö­hem­min käy­nyt per­heen ko­to­na pyy­tä­mäs­sä ky­sy­mys­tään an­teek­si. Rak­kaus ei ole­kaan ja­ko­las­ku, vaan ker­to­las­ku."

"Eläm­me niin hy­vää ai­kaa, et­tä unoh­tuu­ko us­ko ja sii­tä ko­et­tu ilo? Voi­vat­ko muut asi­at nous­ta tär­ke­äm­mik­si? On hyvä muis­taa, et­tä us­ko­mi­ses­sa ky­sy­tään ha­lua, ei tun­net­ta."

"Us­ko ei usein­kaan ole pulp­pu­a­vaa iloa, vaan enem­män­kin le­vol­li­suut­ta ja rau­haa. Se on sel­lai­nen kan­ta­va taus­ta­voi­ma."

Lue ar­tik­ke­li, li­sää kes­kus­te­lu­nos­to­ja sekä ko­ke­mus­kom­ment­ti "Ilo hyp­py­sis­sä" pa­pe­ri- tai di­gi­leh­des­tä!

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys